Kommuneoverlege i Lurøy Andreas Dyrkjær.

Åpner grensene for Nordland – men innfører egen Bodø-karantene

Skrevet av Roger Marthinsen
30.03.2020 15:08 - OPPDATERT 30.03.2020 17:02

Mens Rana har åpnet for fri ferdsel i Nord-Norge, åpner Lurøy grensene i langt mindre grad. Kommunen innfører kartantene-begrensninger både nord og sør for Nordland – og med egne bestemmelser for Bodø.

Kommuneoverlege i Lurøy kommune, Andreas Dyrkjær, har i dag fattet et nytt vedtak etter smittevernloven, for å stoppe spredning av koronavirus til Lurøy. Og mens Rana i går åpnet for fri ferdsel i Nord-Norge, begrenser Lurøy seg til fri ferdsel i Nordland – med unntak av Bodø.

– De som reiser til/fra kommunen Bodø, som anses som høyendemisk område i Nordland, må i karantene, fremgår det av vedtaket som ble fattet av kommuneoverlegen i dag.

Vedtaket i Lurøy gjelder i denne omgang i tre dager, og skal da vurderes påny.  

Træna kommune fattet i går et enda strengere vedtak, der man holder fast ved at alle som kommer til kommunen etter opphold utenfor Helgeland, skal i karantene.

Rana vedtok søndag å åpne for fri ferdsel i Nord-Norge, men oppretthold karantenekravet i forhold til alle som har oppholdt seg sør for Nordland. 

Med andre ord har samtlige av kommunene fattet vedtak der man tar i bruk strengere karantenebestemmelser enn det regjeringen mener er nødvendig. 

Her er Lurøy kommunes vedtak i helhet:

Kommuneoverlegen i Lurøy har i medhold av smittevernlovens § 4-1, femte ledd i dag (mandag 30. mars 2020) fattet følgende vedtak:
 
1.      Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Pga. koronavirus sin inkubasjonstid skal karantenens varighet være 14 dager.

Vedtaket gjelder per 30.03.2020 følgende områder:

[annonse]
·      Alle fylker sør og nord for Nordland. Allikevel anbefales det at en begrenser reising mellom Lurøy og andre kommuner i Nordland for redusere smittefaren.
·      De som reiser til/fra kommunen Bodø, som anses som høyendemisk område i Nordland, må i karantene.
 
2.     Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene, jvf. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
 
3.     Transittopphold på lufthavn i områdene i dette vedtakets pkt. 2 regnes ikke som opphold i området.
 
4.     For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jvf. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
 
5.     Vedtaket gjelder fra vedtaksdato uten tilbakevirkende kraft for områdene angitt i punkt 2.
 
6.    Personer som er i karantene på bakgrunn av tidligere vedtak skal fullføre karantenetiden, jf. vedtak 23.03.2020.
 
7.     Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
 
8.    Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nordland.
 
9.    Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
 
10.  Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.
 
11.    Dersom personer er unntatt karantene på grunn av ett av nedenstående unntak (A-D) er personer likevel pålagt krav om hjemmekarantene utenfor arbeids og transporttid i 14 dager etter ankomst fra områdene i vedtakets pkt. 2.
 
12.   Hjemmekarantene etter pkt. 11 kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Lurøy Kommune.


 
Følgende kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt fra karanteneplikten i arbeidstiden og under transport fra/til arbeidssted:
 
A.    Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.  Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder også for disse gruppene.
 
B.    Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Liste over nøkkelpersonell som omfattes av disse unntak, samt smittevernstiltak der planlegges rettes til kommuneoverlegen i Lurøy.
 
C.    Liste over kritiske samfunnsfunksjoner:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner.pdf
 
D.    Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder som omfattes av dette vedtaket
 
E.     Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig. Søknad om dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Lurøy kommune.
 
Rettslig grunnlag:
 
Smittevernlovens § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vedtakets begrunnelse:
 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.


 
Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Disse tiltakene har senere blitt opprettholdt.
 
Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet vurderer at epidemien nasjonalt har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke.
 
På Helgeland er man i en særstilling ved at det man har man få bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. I Lurøy kommune er det per dags dato ikke påvist smitte (Covid 19). Utbredelsen av skjult smitte vurderes på nåværende tidspunkt å være på et minimumsnivå.

Erfaring tilsier at det å begrense reiseaktiviteten fra høyendemiske områder til lavendemiske områder vil redusere smitteoverføringen. Reiserelaterte tiltak i tidlige faser av en epidemi gis faglig støtte fra FHI v/Vold, Aavitsland og Arnesen i brev sendt til alle landets kommuneoverleger 19.03.2020. Dette er også bakgrunnen for nasjonale karantenereglene for personer som har vært på reise utenlands.
 
Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder. Dette er kun et relevant tiltak i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er min vurdering at vi i Lurøy kommune nå må fokusere på dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien.

Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur. Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil få store utfordringer om mange blir syke, og samfunnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Man er også i en vanskelig situasjon når gjelder tilgang på smittevern- og prøvetakingsutstyr. Det vurderes derfor som nødvendig å opprettholde kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon.  

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte spredning av viruset eller aller helst stoppe spredningen av viruset. Dette er avgjørende for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pasienter både i primær og spesialisthelsetjenesten. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sitt uttalte mål er å avflate den epidemiske smittekurven, alternativt stoppe epidemien med å holde smitteraten (R0) <1. Kommuneoverlegen mener at dette ikke er mulig å oppnå uten at man har reiserestriksjoner knyttet til personer som reiser inn i kommunen fra områder med høyt smittetrykk. Intensjonen med de lokale reglene er å oppnå de sentrale myndigheters målsetning for R0.

Til sammenligning med tidligere vedtak åpner dette nye vedtaket opp for at reisende som kommer fra Nordland, med unntak av Bodø kommune, ikke kommer inn under karantenebestemmelsene. Dette kan øke risikoen for smitteinnføring til kommunen.

Strenge reiserestriksjoner og karantenebestemmelser vil sannsynligvis demme opp for, og utsette oppstarten av epidemien i kommunen og på Helgeland. Samtidig vil smittepresset utenfra sannsynligvis fortsette å øke i tiden framover. 
 
Sammendrag

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder.

Økonomisk ansvar

Lurøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Iverksettelse og virkning

Vedtaket har virkning fra 30.03.2020 kl. 18.00 og gjelder i 3 dager (døgn), frem til 02.04.2020 kl. 1800). Nasjonale føringer i form av forskrift og retningslinjer for lokale vedtak vurderes fortløpende. 

Andreas Dyrkjær, kommuneoverlege, Lurøy kommune