Det blir mulig å benytte utendørs anlegg i Lurøy, forutsatt at spillereglene for korona følges, mens innendørs anlegg som grendehus og gymsaler, vil holdes stengt for allmenn bruk i hvert fall frem til skolestart. Her Konsvik skole. Foto: Roger Marthinsen

Åpner ikke kommunale anlegg for allmennheten før etter sommerferien

Skrevet av Roger Marthinsen
07.05.2020 14:47 - OPPDATERT 07.05.2020 17:00

Opphever siste rest av søringkarantenen og serveringssteder trenger ikke lenger godkjenning fra kommuneoverlegen, men Lurøy viderfører en rekke tiltak for hindre korona-smitte.

Formannskapet i Lurøy har i dag vedtatt at den siste delen av den såkalte søringkarantenen skal opphøre i klokken 18 i dag. Dette betyr at personer som har vært i eller kommer fra Oslo, Viken og Vestland, slipper 14 dagers karantene ved ankomst Lurøy.

Selv om Lurøy nå slipper opp på dette feltet, så viderefører kommunen en rekke lokale tiltak, for å redusere smittefaren i forbindelse med korona-epidemien. Blant annet har man bestemt at innendørs kommunale idrettsanlegg, gymsaler, grendahus med videre, ikke vil bli åpnet for allmenn benyttelse før tidligst ved skolestart i august. Det er også besluttet at politiske møter skal gjennomføres som fjernmøter også i månedene som kommer, og da i første omgang frem til medio august. Og hyttefolk anmodes fortsatt å begrense reiser til og overnatting i Lurøy. 

Kommuneoverlege Andreas Dyrkjær påpekte i sin vurdering, som ble fremlagt for formannskapet foran dagens møte, at smittespredningen i Norge har vært liten de siste ukene, men påpekte at gjenåpningen av samfunnet og det at det nå åpnes for større samlinger med mennesker og arrangementer, vil øke risikoen for smittespredning.

– Det er derfor viktig at i takt med at samfunnet åpnes så overholdes de enkle og mindre inngripende tiltak. Hold én, gjerne to meters avstand til andre, ha god hånd- og hostehygiene. Bli hjemme ved sjøl diskrete symptomer på sykdom - og ta kontakt med lege for vurdering av podning/test for Covid-19, skrev kommuneoverlegen i sin orientering til formannskapet. 

Når det gjelder opphevingen av reisekarantenen for Oslo, Viken og Vestland, så poengterte Dyrkjær at med den gjenåpning av samfunnet som nå skjer, vil det være disproporsjonalt å fortsette med reisekarantene, selv om det smittevernmessig fortsatt kan forsvares med en slik karantene.

I forhold til restaurant- og reiselivsbransjen så anser kommunelegen at det nå er tilstrekkelig at de nasjonale retningslinjene følges. Dette innebærer at serveringssteder ikke lenger behøver å levere smitteverns- og situasjonsplaner som skal godkjennes av kommuneoverlegen.

Når det gjelder bruken åpning for allmenn bruk av skolebygg, idrettsanlegg og andre kommunale anlegg, så la oppvekstsjef Janne Sommerseth frem en vurdering der hun, med bakgrunn i nasjonale bestemmelser, anbefalte at kommunale bygg, innendørs idrettsanlegg, gymsaler, grendahus med videre, ikke åpner for allmenn benyttelse før tidligst ved skolestart august 2020. Disse vil kun være åpen for kontrollert bruk via skole og barnehager.

For utendørs anlegg vil nasjonale retningslinjer gjelde.

Bakgrunnen for at oppvekstsjefen anbefalte å holde innendørs anlegg stengt, er at reglementet knyttet til renhold og utleie anses som for svakt til å kunne ivareta de smitteverntiltak som nå er innført, og som man mener med all sannsynlighet vil vare lenge.

[annonse]
– Fokus har vært, og er, på åpning av skolebygg til formålet skolebygg. Renholdernes kapasitet er fullt ut utnyttet til dette formål, påpekte oppvekstsjefen, som understreker at dersom man skal åpne for allmenn bruk, vil det kreve et omfattende arbeid for å sikre at utleie kan foregå på en trygg og sikker måte for alle brukere.

– For å sikre trygghet og forutsigbarhet for alle våre brukere og minimere risiko for smitte anbefales det derfor at kommunale idrettsanlegg, gymsaler, grendahus mv ikke åpner for allmenn benyttelse før tidligst ved skolestart august 2020. Det er forståelse for at dette kan skape utfordringer lokalt med tanke på idrettslag og private som har planer om å benytte lokalene, men på sikt vil en gjennomgang av retningslinjene sikre trygg utleie for alle, påpekte Sommerseth.

Rådmann Karl-Anton Swensen slutter seg til oppvektssjefens innstilling, og påpeker at administrasjonen i denne perioden kan vurdere situasjonsbetingede unntak.

Swensen påpekte videre, i sin innstilling til formannskapet, at økt mobilitet vil kunne endre smittespredningen til også å omfatte Lurøy.

– Det er derfor viktig at vi opprettholder tiltak innenfor tjenestetilbudet og kommuneorganisasjonen. Rådmannen har derfor besluttet at smittereduserende tiltak på administrative bygninger videreføres utover våren, noe som blant annet betyr at rådhuset vil være stengt for besøkende og fysiske møter, blant annet vil politiske møter før sommeren måtte avholdes på Teams. Gode hygienetiltak og lignende videreføres som tidligere, sier Swensen. 

Når man nå opphever tiltak etter smittevernloven for serverings- og skjenkesteder, innebærer dette at virksomhetene selv har ansvar for å holde seg oppdatert på nasjonale regler og føringer. Dette understrekes i formannskapets vedtak, der det poengteres at nasjonale forskrifter og retningslinjer gjelder.

Kommunen har videre vedtatt at serveringssteder kun kan holde åpent innenfor tidspunkter for matservering. Forutsetningen for å kunne holde åpent er at serveringsstedet serverer mat.  Når kjøkkenet er stengt, tolker vi forskriften slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet. Alkoholservering skal opphøre samtidig med at kjøkkenet stenges. 

-----------

Formannskapets vedtak:

Formannskapet henstiller om at innbyggere og besøkende følger de nasjonale retningslinjene, veiledere og råd som til enhver tid foreligger vedrørende smittereduserende tiltak (Covid-19).

Formannskapet ber om at en har spesiell fokus på følgende:

 • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning.
 • Unngår å samles til felles sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer. I denne forbindelse ber vi folk være spesielt oppmerksom på å holde avstand på bl.a. spisesteder, idrettsanlegg, kollektivtransport, butikker og lignende, jf. nasjonale anbefalinger.
 • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen. 
Følgende retningslinjer for serverings- og skjenkesteder legges til grunn for en periode fremover (inntil de blir opphevet/endret av administrasjonen):

RETNINGSLINJER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER

Lurøy kommune understreker at det er de nasjonale forskrifter og retningslinjer som gjelder. Den 27.03.20 ble Covid-19 forskriften fattet og denne angir at serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir ivaretatt.

Retningslinjene og tiltak for Lurøy kommune:

 • det er innført strenge hygienetiltak
 • folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken
 • ute i det offentlige rom, bør folk ha en meters, gjerne to meters, avstand til andre mennesker
 • når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke for de som er i familie eller i samme husstand innendørs bør folk ha to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand
SÆRLIG FOR SERVERINGSSTEDER I LURØY KOMMUNE

Nedenfor følger kommunens retningslinjer til serverings- og skjenkestedene.

 • I Lurøy kommune kan serveringssteder inntil videre holde åpent i tråd med Covi-19-forskriften. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.
 • Matservering skal ikke skje som buffet.
 • Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.
Forutsetningen for å kunne holde åpent er at serveringsstedet serverer mat. Når kjøkkenet er stengt, tolker vi forskriften slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet. Alkoholservering skal opphøre samtidig med at kjøkkenet stenges. I tråd med Alkoholpolitiske retningslinjer skal serveringsstedet stenge 30 minutter etter at matserveringen og alkoholsalget er avsluttet. Konsum av alkohol skal opphøre innen den tid.

Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas. Informer gjester om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender. Serveringsstedet skal også utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold og disse skal overholdes.

Serveringsstedet skal sørge for at gjester holder en meters, gjerne to meters avstand, til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i familie eller del av samme husstand. Det samme gjelder for ansatte.

Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene på to meter kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.

[annonse]
Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar- /bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar- /bestillingsdisk. Bruk kortbetaling og forsøk å unngå kontant betaling.

Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater. Unngå å ha tilgjengelige salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, korger el. Dette er for å forhindre felles berøringspunkter som kan føre smitte.

Følgende begrensninger vedtas for allmenn bruk av kommunale anlegg:

 • Innendørs kommunale idrettsanlegg, gymsaler, grendahus mv. åpner ikke for allmenn benyttelse før tidligst ved skolestart august 2020. Administrasjonen kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra denne begrensningen.
 • Utendørs tillates bruk av ballbinger, idrettsbaner mv. for 5 personer i en gruppe der det overholder minst 2 meters avstand, eller i henhold til de enhver tid nasjonale retningslinjer.
 • Politiske møter avholdes fremover på teams, i første omgang frem til medio august.
Administrasjonen kan endre/justere begrensningene som følge av endrede nasjonale føringer.