Avinor overtar byggingen av flyplass

Skrevet av Roger Marthinsen
20.03.2020 12:13 - OPPDATERT 20.03.2020 12:58

Regjeringen har besluttet å gi Avinor i oppdrag å overta utbyggingen av ny flyplass i Mo i Rana, for å sikre framdriften. Men nå er den planlagte byggestarten i august, i det blå.

Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av en ny lufthavn. Dette fremgår av en pressemelding samferdselsdepartementet har lagt ut i dag.

Avinor vil få i oppdrag å gi dette arbeidet prioritet, melder samferdselsdepartementet.

– Det er gjort en stor innsats lokalt over mange år for å få bygget en storflyplass i Mo i Rana. Uten dette engasjementet hadde vi ikke vært her vi er i dag. Dette arbeidet vil også være viktig for Avinors videre arbeid med flyplassen. Den nye lufthavnen vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

FØR 2024...

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) har regjeringen lagt opp til å bidra med 1,47 milliarder 2017-kroner til bygging av ny lufthavn i Mo i Rana i andre halvdel av planperioden, mellom 2024 og 2029. Det statlige bidraget forutsetter at et lokalt bidrag dekker de resterende utgiftene opp mot 600 millioner kroner.

I NTP går det også fram at Samferdselsdepartementet skal vurdere nye gjennomføringsmodeller for utbygging og drift, blant annet offentlig-privat samarbeid (OPS), og at det tas sikte på byggestart ved bruk av lokale midler i første del av planperioden, altså før 2024.

I behandlingen av NTP, og ved senere behandlinger av Samferdselsdepartementets budsjettframlegg, har Stortinget bedt om raskest mulig oppstart. Tidligere i vinter, da PLU inngikk kontrakt om utbyggingen med PEAB Anlegg AS, ble byggestarten satt til 1. august i år. 

– Med den situasjonen vi har i landet nå, med koronaviruset, er det ikke sikkert det ville blitt byggestart 1. august uansett. Når byggestart blir nå, det er det imidlertid umulig å si nå. Vi tar imidlertid sikte på et best mulig samarbeid med Avinor, for en raskest mulig oppstart, sier Henrik Johansen til Rana No.

VIDERE PROSESS

[annonse]
Som en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan har Samferdselsdepartementet hatt dialog med det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) og Rana kommune for å se på muligheten for å inngå en avtale om bygging og drift av ny lufthavn i Mo i Rana. Dette har imidlertid vist seg å reise store utfordringer når det gjelder statsstøtte- og anskaffelsesregelverket. For å unngå forsinkelser, har Samferdselsdepartementet kommet fram til at det vil gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av flyplassen. Det er allerede gjort store og viktige forarbeider, både gjennom Avinors forprosjekt og konsesjonssøknad og arbeidet PLU har gjort.

Lokalt næringsliv og kommunen har spilt en viktig rolle og tatt et stort ansvar i å drive fram dette prosjektet. Samferdselsdepartementet vil derfor gi Avinor i oppdrag å prioritere å forhandle fram en avtale om lokalt bidrag til ny lufthavn i Mo i Rana

– Jeg vil berømme Polarsirkelen Lufthavnutvikling. De har gjort en god og profesjonell jobb som har brakt prosjektet mange steg nærmere realisering, sier Hareide. 

Avinor skal snarest mulig gå i gang med å oppdatere sitt eget forprosjekt fra 2015, som Avinor utarbeidet på grunnlag av et oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2014. Avinor blir også bedt om å innlede dialog med PLU for å nyttiggjøre seg relevante deler av PLUs forarbeid. Forutsatt at det kommer på plass en forpliktende avtale om lokal medfinansiering, vil prosjektet deretter gjennomgå en ekstern kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget (KS2) innenfor statens ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.

Samferdselsdepartementet vil i samråd med Avinor vurdere om det er hensiktsmessig at Avinor lyser ut byggingen og driften av den nye lufthavnen som et OPS-prosjekt i tråd med statens OPS-rammeverk for transportsektoren.

– RASKEST MULIG

Ordfører Geir Waage og adm. dir. i Polarsirkelen Lufthavnutvikling Henrik Johansen er positive til det grepet regjeringen nå tar.

– Vi er glad for at regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide slår fast at flyplassen skal bygges og deler vår ambisjon om en raskest mulig oppstart, sier Henrik Johansen og Geir Waage.

Når Avinor nå overtar utbyggingen vil både næringsliv og kommune komme i dialog med Avinor så raskt omstendighetene tillater det. 

– Slik vi kjenner Avinor vil vi få et godt samarbeid med effektiv fremdrift. Vi skal jo tross alt inn med betydelige lokale beløp og har en byggherreorganisasjon som sitter på stor kompetanse basert på Avinors forprosjekt som et fundament, sier Henrik Johansen.

– Rana og Avinor har en felles interesse i utvikle et bedre flytilbud for vår region. Vi er en god vertskapskommune. Vi skal bidra til å gjøre utbyggingen til en suksess for Avinor. Ny flyplass vil bli den vekstmotoren for økt verdiskaping og folketall som regionen trenger, sier Geir Waage.

UTFORDRER REGELVERKET

Polarsirkelen lufthavnutvikling gjennomførte i fjor en anbudskonkurranse. I januar ble Peab Anlegg AS tildelt en kontrakt på 1,7 milliarder kroner, og byggestart ble satt til 1. august i år. Nå er byggestart uavklart, og med Avinor som byggherre vil også kontrakten mellom PLU og Peab Anlegg henge i lufta. 

Samferdselsministerens begrunnelse for endringen er at lokal byggherre vil utfordre regelverk for statlig støtte og offentlige anskaffelser. 

– Vi forholder oss selvsagt til regjeringens juridiske vurdering, selv om dette burde vært formidlet av statlige myndigheter langt tidligere. Det er ikke mulig å si noe nå om eventuelle konsekvenser for planlagt byggestart. Det må avklares i den videre dialogen, sier Henrik Johansen.  

Polarsirkelen Lufthavnutvikling fikk for vel et år siden klarsignal fra statlige myndigheter til å gjennomføre en konkurranse om utbyggingen. Lov om offentlige anskaffelser ble fulgt til punkt og prikke i konkurransen om en totalentreprise. 

– Vi lyktes i å mobilisere de beste leverandørene og har oppnådd en pris for hele utbyggingen innenfor økonomisk ramme i Nasjonal transportplan. Samferdselsministeren vektlegger at Avinor skal nyttiggjøre seg relevante deler av vårt materiale i det videre arbeidet med utbyggingen. Det er viktig for prosjektets framdrift og suksess, sier Henrik Johansen. 

– Dere har en kontrakt med PEAB Anlegg som nå ikke kommer til å bli gjennomført. Kan dette få konsekvenser?

– Nå er det jo mulig at PEAB vil få oppdraget, men det er altfor tidlig å si noe om hva som vil skje, sier Henrik Johansen.

 

[annonse]