"Barna opplever isolasjon, skam og utestenging som setter spor for livet"

Felles uttalelse fra Fagforbundet Nordland og Nordland SV om sosialstønad

Sosialstønad er det absolutt siste virkemiddelet det offentlige har i verktøykassen for å hjelpe mennesker som faller utenfor jobb og andre velferdsordninger. Statens veiledende satser er beregnet for å dekke helt grunnleggende behov, og ligger på et meget lavt nivå. I mange kommuner beregnes imidlertid sosialstønaden slik at barnetrygden regnes som inntekt, og dermed kommer til fradrag. Det betyr at barn av foreldre som må søke sosialstønad risikerer å miste barnetrygden som alle andre barn får. Barnetrygden er en universell ytelse, og må utbetales til alle barn. En svekkelse av dette prinsippet er en svekkelse av alle velferdsordninger.
 
I Norge vokser mer enn hundre tusen barn opp i familier med vedvarende lav inntekt, og i mange av disse familiene er det i perioder behov for ekstra støtte i form av sosialstønad. Forskning har vist at en oppvekst i vedvarende lavinntektsfamiler gir virkninger også i voksen alder. Barna opplever isolasjon, skam og utestenging som setter spor for livet, og tilvennes dessuten en tilværelse på siden av samfunnet. Det er ikke akseptabelt at barn som allerede vokser opp i en meget vanskelig situasjon skal fratas en universell ytelse på grunn av foreldrenes økonomi. Barna er fremtiden, og må ikke bli skadelidende for å balansere kommunale budsjett.
 
Fagforbundet Nordland og Nordland SV er kjent med at det i en rekke kommuner gjøres fradrag for barnetrygd ved utbetaling av sosialstønad, og vil be om at denne praksisen opphører. Barn som i dag blir fratatt barnetrygden for kortere eller lengre perioder må i fremtiden få beholde barnetrygden uavkortet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.