Marius Meisfjord Jøsevold fikk hele fylkestinget med seg på en uttalelse mot avvikling av studietilbud på Helgeland.

Ber fylkestinget støtte Nesna-krav

Skrevet av Roger Marthinsen
25.02.2020 21:47

– Bygningsmassen på Nesna må ikke selges!

SVs fylkestingspolitiker Marius Meisfjord Jøsevold forventer å få et solid flertall fra fylkestinget i ryggen, når han fremmer en uttalelse der man krever at regjeringen ikke selger bygningsmassen der Nord universitet er leietaker på Nesna.

Bygningsmassen eies av Statsbygg, og Nord Universitet har sagt opp leieforholdet ved Campus Nesna fra 1. august 2022. Dette har ført til at kunnskaps- og moderniseringsdepartementet har bedt Statsbygg om å finne nye leietakere, eller eventuelt å selge bygningsmassen på Nesna.

– Undertegnede sendte for et par uker siden et spørsmål til Utdannings og forskningsminister Henrik Asheim om det forelå planer om andre aktører i bygget enn Nord Universitet. Statsrådens svar ga overhodet ingen signaler om at regjeringen har en plan for Nesna eller utdanning på Helgeland, sier Jøsevold.

– Fylkestinget har gjennom det siste året satt dagsorden når det kommer til utdanning på Helgeland, og det er min klare ambisjon om at det skal vi fortsette med i tiden som kommer også. Uttalelsen som jeg forventer vedtas onsdag, er et klart signal til regjeringen om at bygningsmassen ikke må avhendes, men at man må få på plass utredninger om konsekvensene, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Jøsevold.

Her er uttalelsen som Jøsevold vil fremme for fylkestinget onsdag:

"Nord universitet har i brev av 19. desember 2019 til Statsbygg, sagt opp leieforholdet ved Campus Nesna med grunnlag i leieavtalens punkt 5, med virkning fra 1. august 2022. Statsbygg har sendt saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og bedt om en politisk avklaring av hvor vidt oppsigelsen er forankret i leieavtalen.

Statsbygg har i sitt brev pekt på følgende forhold som problematiske i forhold til Nord universitet sin oppsigelse av leieavtalen:

a) En oppsigelse skal komme fra Storting eller regjering. Statsbygg meiner det er uklart om dette er tilfelle her.

b) Vedtaket er gjort av styret i Nord universitet og Statsbygg mener det er uklart om de har kompetanse/fullmakt til å si opp avtalen.

c) Statsbygg mener det ikke er klart at Stortingets vedtak i saka med representantforslag fra SV, betyr at Stortinget har fattet vedtak om nedleggelse av Campus Nesna. 

d) Strukturreformen omhandlet nedlegging/samanslåing av institusjoner og ikke nedlegging av studiesteder.

e) For Statsbygg er det viktig med likebehandling, og dette vil danne presedens.

KMD har vurdert situasjonen og i brev av 4. februar, 2020 til Statsbygg, konkludert slik:

KMD ber Statsbygg om å informere Nord universitet om at det vil bli igangsatt arbeid med å finne ny statlig bruker, alternativt igangsettes en avhendingsprosess.

Nordland fylkeskommune mener denne saken er av stor prinsipiell og praktisk betydning. Saken bør utredes på nasjonalt plan og det bør bli gitt mulighet til innspill fra både Nesna kommune, regionrådene på Helgeland og Nordland fylkeskommune før endelig vedtak om bruksendring/salg av bygningsmassen ved Campus Nesna blir fattet. Følgende momenter bør utredes og vurderes før endelig vedtak blir gjort:

1. Behovet for høyere utdanning på Helgeland er stort, og det bør gjennomføres analyser av hvordan bygningsmassen ved Campus Nesna fortsatt kan brukes til å skaffe lærere, barnehagelærere og helsepersonell til distriktskommuner generelt og til Helgeland spesielt. Fusjonsavtalen fra 2016 lovet vekst og utvikling for Campus Nesna. Vedtak om nedleggelse ble gjort i juni 2019 og det har vært liten tid for de involverte parter til å utrede konsekvensene av nedleggingen.

2. Bygningsmassen på Campus Nesna er skreddersydd for høyere utdanning generelt og for lærerutdanning og førskolelærerutdanning spesielt, med spesialrom for naturfag, kroppsøving, kunst- og håndverk, drama, musikk osv. Selve bygningsmassen er tilrettelagt slik at studentene opplever at det fysiske læringsmiljøet styrker studiekvaliteten. Dette kommer tydelig fram gjennom studentenes tilbakemeldinger i det nasjonale Studiebarometeret. Her skårer studenter fra Campus Nesna klart over nasjonalt nivå. Det vil være en stor sløsing med samfunnets midler dersom denne bygningsmassen skal bli brukt til aktiviteter som ikke kan nyttiggjøre seg disse kvalitetene.

Ut fra  utdanningspolitiske, kulturhistoriske og samfunnsmessige perspektiv, vil Nordland fylkeskommune sterkt fraråde å gjennomføre bruksendring/salg av Campus Nesna uten at disse perspektivene er utredet og vurdert, både på nasjonalt og regionalt nivå."

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.