"De unge vil svare med å forlate oss i enda større omfang"

Skrevet av Debatt
04.06.2019 13:45 - OPPDATERT 04.06.2019 14:04

Ny flyplass er å ta samfunnsansvar

En lang rullebane vil styrke vår grønne industri og gjøre regionen mer attraktiv for unge.

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn har i to avisinnlegg stilt krav om å skrinlegge byggingen av stor flyplass. Det er selvsagt helt uaktuelt.

Hjørnesteinsbedriftene i 8 kommuner og Rana kommune står sammen om å bygge flyplassen, fordi vi mener den er det viktigste tiltaket for å utvikle næringsliv og øke folketallet i vår region. Vi er overbevist om at gevinstene for samfunnet er svært mye større enn ulempene. Ikke minst vil en lang rullebane gjøre vår region mer attraktiv for grønn industri. Det vil redusere de globale CO2-utslippene, ikke øke dem.

Vi kunne stoppet der. Når vi likevel velger å svare mer utførlig er det fordi Naturvernforbundet i Rana kommer med dels sterke moralske dommer mot alle som støtter ny flyplass og dels påstander om miljøkonsekvenser som er direkte misvisende eller ikke blir dokumentert.  

Få, om noen samferdselsprosjekt, har vært mer utredet og planlagt enn ny flyplass i Mo i Rana. Alle har vært invitert til tre høringer om prosjektet i perioden 2008 til 2016.

Det er i høringene man skal fremme kritikk og innsigelser. Ikke etter at vedtakene er fattet i kommunestyret, Fylkestinget, regjeringen og Stortinget. Da har togene gått, for å si det slik.  

Nå er vi i gang med konkurransen om bygging, etter at regjeringen ga klarsignal, og etter at en enstemmig transportkomite i Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet for 2019 gjentok ambisjonen om «oppstart med lokale midler raskest mulig».

Å stoppe nå blir som å stoppe en skihopper midt i svevet. Hvor blir det av respekten for demokratiske prosesser?  
 
Skammelig å fly?

«Det er ingen skam å snu, der er derimot en skam å fortsette», skriver Naturvernforbundet i Rana.

[annonse]
Å pådytte folk skamfølelse, mobiliserer sjelden til handling. Det er moralisme, som er spesielt ille når folk flest opplever det «skammelige» som høyst påkrevet og tiltaket er forenlig med en offensiv klimapolitikk. Nei, folk skal ikke påføres dårlig samvittighet for å se fram til at også vår region får det flytilbudet vi fortjener.  

Naturvernforbundet i Rana påstår også at de som vil ha et bedre flytilbud i vår region har «mistet bakkekontakten». Hva er alternativet vårt til å fly?  Det er 1.000 km fra Mo i Rana til Oslo. Toget bruker 15 timer, og folk flest har rett og slett ikke tid til å bruke så lang tid på å komme fram til nødvendige møter, besøk og andre gjøremål.

Merkelig nok har vi ikke hørt lignende, moraliserende angrep på andre store flyplasser i Nord-Norge eller Vestlandet, for eks. Alta, Tromsø, Evenes, Bodø og Molde. Hvis det kun er vår region som ikke skal ha tilgang til lang rullebane, blir det ren selvpisking uten miljøeffekt.

Hvis det er feil å fly, hvorfor ikke like gjerne gå inn for å legge ned kortbanen på Røssvoll? Eller hurtigbåtene som binder sammen kysten og som slipper ut mer CO2 per passasjer enn flytrafikken?

Hvis en kortbane anses som bedre enn en lang rullebane, vil vi gjerne nevne at CO2-utslippene per flyreise Helgeland – Oslo vil bli nær 50 prosent lavere med siste generasjon med Boeing 737 fra den nye flyplassen enn med Widerøes Dash 8 fra Røssvoll. Dette fordi Dash 8 er gamle fly og har få passasjerer å fordele flyets CO2-utslipp på. I tillegg inkluderer reisen en energikrevende mellomlanding.

Selvsagt må også luftfarten med på veien mot lavutslippssamfunnet. Men klimatrusselen er global, og det samme er veksten i flytrafikk. Det er derfor gjennom internasjonale og nasjonale virkemidler at utslippene må kuttes, ikke ved å nekte Nord-Norges store eksportregion god tilgjengelighet til resten av Norge og verden.

Positivt klimaregnskap

Selv om utslippet per flyreise går ned, vil en stor flyplass generere noe mer utslipp, fordi lave billettpriser og stor kapasitet vil øke trafikken mye, og dermed utslippene noe. Men i et klimaregnskap vil denne økningen utgjøre brøkdeler av de utslippene vår region kan spare verden for, gjennom å utvide og bygge ny grønn industri, basert på klimavennlig energi. 

I konkurrerende land og kontinenter skjer tilsvarende produksjon i stor grad eller fullt ut med kull og andre fossile energikilder. Forskjellene i utslipp er formidable. Enhver utvidelse av metallproduksjon i industriparken kan spare store globale klimautslipp. 

Og når vi lykkes i å trekke ny kraftintensiv industri i vår region, enten det er smelteverk, batterifabrikk, datasentre eller andre grønne etableringer, kan vi spare globale klimautslipp som måles i hundretusener og i noen tilfeller i millioner tonn CO2. 

Stor flyplass er en av nøklene til å gjøre regionen mer attraktiv for industri som verden trenger mer av i det grønne skiftet. En stor flyplass vil spare mye tid og kostnader, den vil gi langt bedre kontakt med eiere, kunder og leverandører. Den vil skape helt nye muligheter for samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer og bygging av nettverk. Den er nødvendig for rekruttering av ingeniører og andre fagfolk. Den er en betingelse for at vi skal lykkes i trekke til oss større grønne etableringer.

«Svik mot ungdommen»

Når Naturvernforbundet i Rana med store bokstaver hevder at «Hauan-prosjektet er et svik mot ungdommen», snur de virkeligheten på hodet. En eksportvare vår region skulle vært foruten, er unge mennesker. De unge velger oss vekk. Folketallet går ned, og andelen folk i arbeid går ned år for år. Slik kan det ikke fortsette.

Ny flyplass vil definitivt gjør vår region mer attraktiv for unge mennesker. Da 37 unge leger og sykepleiere ved sykehuset i Mo i Rana i fjor høst ble spurt om hvilke faktorer som er viktig for å rekruttere unge spesialister til vår region, ble flytilbudet trukket fram.  

«Flere av legene er tydelige på at en stor flyplass har betydning for valg de gjør. Med tilhørighet og familie andre steder i landet, er muligheten for å reise, og å få besøk, ikke uvesentlig. Tilgjengelighet til fly og tog er viktig.» (Rana Blad 10. oktober 2018).

De samme behovene for rekruttering har også industri, sjømatnæring og de statlige virksomhetene, for eks. Nasjonalbiblioteket med sin verdensledende satsing på digitalisering.  

Svaret fra Naturvernforbundet er at vi «rett og slett må reise sjeldnere, kortere og saktere». Om den oppskriften følges, og kun på Helgeland, vil vi stå overfor det virkelig store sviket mot ungdommen i vår region. De unge vil svare med å forlate oss i enda større omfang.

Misvisende om myr

Til slutt vil vi arrestere en påstand om at ny flyplass også vil ødelegge vår lokale natur.
Flyplassen er som sagt grundig utredet og planlagt. Miljøkonsekvensene ble kartlagt av eksterne fagmiljø som NINA, NTNU og Asplan Viak. Polarsirkelen lufthavnutvikling skal som utbygger selvsagt følge alle statlige miljøkrav.

Naturvernforbundet forsøker likevel å krisemaksimere når de «siterer» fra kommunedelplanen for ny flyplass. Påstanden er: «Flyplasstraseen på Hauan vil ødelegge en rekke myrområder med dybde 2 til 8 meter ifølge kommunedelplanen.»

[annonse]
Det som faktisk står i kommunedelplanen er:

«Terrenget består av småkupert fjellterreng dekket med noe løsmasse og med innslag av myr. Myrdybder er kartlagt ved hjelp av georadar som viser at det gjennomgående er forholdsvis grunne myrparti, under 2,0 m, men med innslag av myr med opptil 7-8 m dybde».

Myra er ikke mellom 2 og 8 meter dyp. Det aller meste av myrdybdene er på under 2 meter, gjennomsnittlig dybde for alle myrarealer er ca. 1,5 meter. Har det konsekvenser? Ja. Er de akseptable? Ja, vil nesten alle mene.

Det er synd at Naturvernforbundet i Rana ikke ser de mulighetene en lang rullebane vil gi for å styrke vår grønne industri og gjøre regionen mer attraktiv for unge. Ny flyplass er ikke en del av problemet, men en del av løsningen.

Geir Waage, ordfører i Rana

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling