"Det er ikke overraskende å registrere at innbyggere i sin egen håpløshet fortsatt ikke klarer å få tilgang til lovpålagte tjenester"

Skrevet av Harry Pedersen
23.04.2020 17:49

– Tiden vil vise om at kommunen velger å endre holdning til å bruke en god del av sine inntekter og overføringer på sine oversette og trenerte innbyggere, skriver Harry Pedersen i dette åpne brebet til Rødøy-ordfører Inger Monsen.

Manglende helse- og omsorgstilbud i søndre Rødøy

Åpent brev til ordfører i Rødøy kommune.

Øresvik krets har siden 2008-2009 vært i en stort sett sammenhengende, og etter hvert spisset, dialog med Rødøy kommune om å få på plass oppegående og lovpålagte helse- og omsorgstjenester og respektable tilbud. Men på tross av både administrative lovnader og to kommunestyrevedtak, er det fortsatt ikke noen kjent kommunal aktivitet som gir håp om forbedringer på en nærmest situasjonen for mange.

Kommunens «stemoderlige» behandling av kretsen medførte i 2016, en søknad om grensejustering hvor grensejustering av bare Øresvik, etter hvert ble et av 5 alternativer. Beklageligvis fikk kretsen oppleve at KMD etter lang tid, tok en selvmotsigende og feig beslutning som oppleves som uforståelig for de fleste. For mange med behov har det imidlertid kanskje vært verst å oppleve at også nære pårørende og kretsens to kommunestyrerepresentanter, som inderlig godt kjenner lokale forhold, ubetinget stilte seg bak kommunens «NEI» til all grensejustering, og dermed falt sine egne i ryggen.

I dag har kretsens innbyggere med et dårligere tilbud enn de hadde før 2008-2009, og kommunens vinkling synes fortsatt å være, nå som før, og holde brukere/ innbyggere med «godprat», mens mer sentrale kretser prioriteres.

«Brukerrådet for helse- og omsorgstjenester», i Rødøy kommune (Rk. ) ville normalt vært et organ som brukere og pårørende kunne ha benyttet seg av, opp mot kommunens svake – og/eller unnlatte prioriteringer. Men organet er merkverdig nok, etter snart 4 år siden vedtak, trolig ikke kjent for kommunens innbyggere. For på hjemmesiden til Rk. finnes ingen informasjon om opprettelse, mandat, kontaktinformasjon, møtevirksomhet eller hvem som er medlemmer.

I henhold til Helse- og omsorgstjeneste loven § 3-10 vedtok Rødøy kommunestyre i 2016 å opprette Brukerrådet. Etter lite transparente, administrative forberedelser, under ledelse av daværende H&O sjef og nåværende leder for helsetjenesten, gjennomførte brukerrådet sitt første møte den 31. juli 2017 (i følge Rk. er møtets innkalling forsvunnet). 3 faste medlemmer fra 3 kretser og et varamedlem (fra en av de 3 kretser), deltok på nevnte møte. På Brukerrådets neste møte den 30. sept. 2017, ble rådets eneste varamedlem valgt til leder (i følge Rk. er møtereferat forsvunnet). Mellom sistnevnte møte i sept. 2017 og 22. jan. 2020, tilkjennegir Rk. og to medlemmer av rådet, at det ikke har vært gjennomført møter i Brukerrådet. Det kan heller ikke dokumenteres at Brukerrådet har engasjert seg, i forhold til å søke kontakt i aktuelle bruker- og pårørendemiljøer innenfor helse og omsorg. Og langt mindre at rådet har hatt oppe saker som tidligere har fått negativ oppmerksomhet i kommunen.

Denne mildt sakt «passive» holdningen av og i Brukerrådet har skjedd til tross for at vedtatte retningslinjer forutsetter kommunal oppfølging /evaluering etter 2 år. Og også på tross av at «Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse» (FREPF), i sak 13/ 2018, gjorde et vedtak som viser at større utfordringer med Brukerrådets funksjon, allerede den gang ble kjent i politiske kretser. Hvordan vedtatte henvendelse til ordfører/politikere ble fulgt opp, har kommunen ikke klart å redegjøre for. I FREPF sine vedtak fra saker 6 og 12/2018, kan det leses at Brukerrådets leder ble gjort kjent med vedtak i FREPF, hvor Brukerrådet oppfordres til å få etablert et kommunalt brukerombud og å foreta en brukerundersøkelse innenfor helsetjenester i kommunen. I kommunens dokumenter for øvrig, finnes ikke spor av oppfølginger fra Brukerrådet.

Uten å her presentere alle relevante opplysninger, er det flere grunner til å stille kritiske spørsmål til brukerrådets medlemmer, enkelte politikere og administrasjon, i forhold til deres manglende- og/eller unnfallende handlinger, for å skape et Brukerråd, som fungerer i samsvar med lovverket. Og som i så fall kunne ha vært et representativt Brukerråd, som ivaretar pasienter og brukere sine rettigheter, i forhold til kommunale retningslinjene og Helse- og omsorgstjenesteloven.

Som informert og orientert er det ikke overraskende å registrere at innbyggere i sin egen «håpløshet» fortsatt ikke klarer å få tilgang til lovpålagte tjenester, fordi kommunen velger å prioritere inntekter og de statlige overføringer til sine mer sentrale tjeneste- og botilbud. At også nåværende ordfører, i grensejusteringssaken, har hatt sin største, og nærmest eneste fokus, på å berge overføringspengene per utkant-innbyggere, er vel kjent. Tiden vil vise om at kommunen velger å endre holdning til å bruke en god del av sine inntekter og overføringer på sine oversette og trenerte innbyggere. Men, det vil mye godt være opp til hva dagens ordfører (som i forrige periode også satt i formannskapet), vil påføre sakskartet og også arbeide hardt for.

[annonse]
Ut ifra en del av overnevnte, er det grunn til å mene at «Rødøy Brukerråd for helse- og omsorgstjenester», ble opprettet for å gi kommunen et «eksternt» alibi for sine dårlige H&O tjenester i utkantkretsene. At heller ikke nåværende FREPF, synlig viser seg å være opptatt av kommunens tjenestenivå i utkantkretsene, er også påfallende. Spesielt ettersom at både leder og nestleder, betimelig ble valgt inn fra Øresvik krets, av et enstemmig kommunestyre.

Kan ordfører svare på om det vil bli foretatt en kommunal gjennomgang av min påpekte anonymisering, mandatet, medlemsutvelgelsen og virksomheten til «Brukerråd for helse- og omsorgstjenester»? Og for helhetens skyld, også en kommunal gjennomgang av mandatoppfyllelsen til nåværende «Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse»?

Ordføreren har, både før og etter valget, tilkjennegitt en offensiv holdning og gitt klare lovnader om en raskt avklaring vedrørende kjøp av helse- og omsorgstilbud i fra Lurøy kommune. 

Kan ordfører svare på når det, siden valget, har vært kontakter mellom Rødøy kommune og Lurøy kommune, for å initiere forhandlinger om kjøp av omsorgstjenester og tilbud, og da først og fremst til Øresvik krets? Hvilke tjenester og botilbud ordfører mener skal inntas i slike interkommunale forhandlinger, er også av vesentlig interesse å få svar på. 

Kan ordfører gi tilbakemelding på når det kan forventes reelle forhandlinger, og dernest anslå tidspunkt for kommunal saksbehandling av Lurøy sitt forventede svar til Rødøy?

«Brukerrådet» og «FREPF», er gitt muligheten til kontradiksjon. Brevet er forespurt trykt av nærværende aviser. Deres svar vil også bli forespurt trykt i de samme aviser.
                    
Med vennlig hilsen Harry Pedersen

----------

LES MER:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.