Foto: Roger Marthinsen

"Det er vanskelig å se hvordan framtidens Helgelandssykehus kan bygges uten at dette fagmiljøet er en viktig del av grunnmuren"

Skrevet av Geir Waage, Ordfører
18.10.2019 07:41

DEBATT: – Når arbeidsmarkedet rundt sykehuset i Mo i Rana er henholdsvis dobbelt så stort og tre ganger så stort som rundt de to andre sykehusene må det utgjøre en stor forskjell, skriver ordfører Geir Waage.

Helgelandssykehuset: Samfunnsanalysen – innspill fra Rana kommune

Takk til Menon for vel utført arbeid. Det er omfattende arbeid som følger et krevende oppdrag og tar opp mange forhold.

Vi har lest rapporten nøye og ser at det i stor grad konkluderes med at Helgelandssykehuset avdeling Mo i Rana har en rekke fortrinn.

Helgeland bør likevel i framtiden ha en tosykehusløsning, en balansert løsning hvor det ene sykehuset legges til Mo i Rana og det andre til Sandnessjøen.

Rekruttering og arbeidsmarked

Jeg er helt enig med Menon i at det vil bli lettere, eller noe lettere å rekruttere kompetent personell til sykehus i Mo i Rana enn til de to andre byene. Her følger de ekstern ressursgruppe som vektla evnen til rekruttering som den viktigste hensynet.

Rapporten bekrefter også at den dårligste lokaliseringen er utenfor de tre byene.

Her savner vi at Menon går mer i dybden i samspillet mellom sykehuset, vertskapsbyen og arbeidsmarkedet som omgir sykehuset. Mange nåværende og framtidige sykehusansatte har partnere som skal ha attraktiv jobb. 

Analysen viser at utdanningsnivået er om lag det samme i de tre arbeidsmarkedene. Men når arbeidsmarkedet rundt sykehuset i Mo i Rana er henholdsvis dobbelt så stort og tre ganger så stort som rundt de to andre sykehusene må det utgjøre en stor forskjell. I mulighet for jobb til partner, og til lokal rekruttering. Vi tilrår at Menon ser nærmere på dette.

Ressursgruppa sier at framtidens sykehus vil etterspørre også andre typer kompetanse innenfor teknologi, logistikk osv. Det betyr  et enda større samspill med lokalt næringsliv og arbeidsmarked. Derfor kunne Menon med fordel også ha utdypet samspillet mellom sykehuset og behovet for nærhet til et utdannings- og forskningsmiljø i videre forstand ved Campus Helgeland. Men selvsagt også sykepleierutdanningen på heltid som vi har vært vertskap for siden 1992. I høst har det også vært en økning i antallet studenter.

Fagmiljø

Et annet hensyn som er berørt i rapporten, og som ekstern ressursgruppe var svært opptatt av, er betydningen av å beholde fagmiljøer i interimperioden. På side 30 i rapporten er det en interessant tabell som viser størrelsen på fagmiljøene ved de tre sykehusenhetene.

[annonse]
Sykehuset i Rana har langt flere ansatte og ikke minst langt flere leger under utdanning, spesialsykepleiere og sykepleiere enn de to andre sykehusene på Helgeland.

Jeg tror det ressursgruppa skriver om sårbarheten i interimperioden, i omstillingsfasen, er høyst reell. Her ønsker vi at Menon utvikler resonnementet mer. Spesielt når spørreundersøkelsen i rapporten viser at kun 2–3 prosent av alle ansatte ved sykehuset i Rana er villig til å pendle til de to andre enhetene ved eventuell avvikling i Mo i Rana. I Mo i Rana er for eks. ortopedien bygd opp over flere tiår. 

Det er vanskelig å se hvordan framtidens Helgelandssykehus kan bygges uten at dette fagmiljøet er en viktig del av grunnmuren.

Avstander og reisevei

Reisetid for de ansatte viser at det er minst reising og dermed minst miljøbelastning ved en lokalisering i Mo i Rana

Når det gjelder pasienter og pårørende så har prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset beregnet  differansen mellom korteste og lengste reisevei til 9 minutter mellom de tre sykehusbyene som vektet gjennomsnitt. Ressursgruppa konkluderte med at dette ikke kan tillegges avgjørende vekt.

Menon og ressursgruppa har begge konkludert med at innenfor den «gylne timen» vil flest innbyggere i akutte situasjoner nå sykehus ved en lokalisering i Mo i Rana.

Vi har hatt en forhåpning om at disse perspektivene hadde blitt mer vektlagt en det som framgår i rapportutkastet.

Vi vil gi en skriftlig tilbakemelding til Menon for å belyse de metodiske utfordringene vi ser her.