F.v. Johan Petter Røssvoll, Hilde Lillerødvann, Geir Waage og Lars Frøysa.

"Det merkes at vi har fått ny regjering"

Hilde Lillerødvann, Lars Frøysa, Johan Petter Røssvoll og Geir Waage oppsummerer sitt inntrykk av den nye regjeringen, etter at den nå har regjert i 100 dager.

Viktig og bra for Rana med ny regjering!

Rana Arbeiderparti og Rana Senterparti er godt fornøyd med at vi har fått ny regjering. I dag, lørdag 22. januar, er det 100 dager siden Arbeiderpartiet og Senterpatiet overtok styringen av Norge.

Det merkes at vi har fått ny regjering. Regjeringen har sørget for at vi fikk mer penger til kommunesektoren. Rana kommune fikk 10 millioner i økte driftsmidler for 2022.  Dette har gjort det mulig å styrke tidlig innsats i skolen, styrking av omsorgstjenester, samt at vi har styrket bemanning og kapasitet på byggesaksbehandling og regulering som er viktig for å møte veksten i kommunen i årene framover.

Flyplassen er sendt ut på anbud og Kystverket har fått i oppgave å gjennomføre detaljplanlegging av mudring for Toraneskaia og Rana Industriterminal med sikte på oppstart i 2023.

Dette er avgjørende for å sikre økt havnekapasitet og en konkurransedyktig infrastruktur knyttet til batterifabrikkene og veksten i Mo Industripark. Ny flyplass og økt havnekapasitet må på plass for at vi skal nå Rana kommunes visjon om å være Norges grønne industrihovedstad.

NÆRING: For å nå Rana kommunes visjon om å være Norges grønne industrihovedstad er det viktig med en regjering som spiller på lag med kommunene og har en aktiv næringspolitikk.

Næringsministeren besøkte over 120 bedrifter før jul for å få innspill til hvordan man kan skape flere grønne arbeidsplasser. Regjeringa har som mål å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, kutte i utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser.  

Det legges nå et løp for hvordan hele regjeringen kan bidra til å få fart på nye grønne industriprosjekter der Norge med vår verdensledende kompetanse og naturressurser har store muligheter, for eksempel hydrogen, havvind, karbonfangst- og lagring og batterier. Regjeringens mål er at Norge skal forbli en energigigant og en industriell drivkraft.

Regjeringen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å finne frem til riktig virkemiddel og få bedre samsvar mellom bedriftens behov og virkemiddelapparatet.

NESNA: Det har vært et stort folkelig engasjement for å sikre høyere utdanning på Nesna, og det har vært viktig å få på plass en løsning raskt. Dette har samtlige kommunestyrer på Helgeland sluttet seg til. Regjeringen har både viljen og handlekraften som skal til for å oppnå de endringene vi ønsker for samfunnet. Vi ser mange spennende muligheter for Nesna i framtida, i tillegg til at vi er glade for at regjeringen har sikret hele Helgeland en desentralisert utdanning både innen helsefag og pedagogikk.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
HELSE: I Rana har vi fått kjenne fastlegekrisen på kroppen. Regjeringen har derfor begynt jobben med å se på hvordan fastlegekrisen kan løses. Som et første steg er det bevilget 100 millioner kroner til allmennleger i spesialisering og til ny tilskuddsordning for legevakt for å bidra til å korte ned listelengden til fastlegene.

I tillegg er det:

 • Bevilget mer penger til sykehusene 
 • Bevilget mer penger til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene
 • Innført halv pris for tannbehandling for 21- og 22- åringer, i tillegg til at vi har i igangsatt flere andre tiltak på tannhelse
LANDBRUK: For regjeringen er det viktig å utvikle jordbruket, sørge for å ha en forsvarlig sjølforsyningsgrad og der god beredskap står sentralt. Det skal være mulig å leve av å produsere mat i hele Norge. Derfor er vi i Rana veldig godt fornøyd med de kompensasjonsordninger og investeringspakkene som regjeringen har levert:

 • Enighet med jordbrukets organisasjoner om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner
 • Investeringspakke på 200 millioner kroner som gir et samlet investeringstilskudd på 879 millioner kr for 2022
 • Kompensasjonsordning for økte strømpriser til landbruket
 • En opptrappingsplan for landbruket er også på trappene.
ARBEIDSLIV: Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber til alle:

 • Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes. 
 • Regjeringen lovfester heltidsnorm og styrker deltidsansattes fortrinnsrett. 
 • Regjeringen har startet arbeidet med Norgesmodellen for å sørge for at faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger får et seriøst arbeidsliv.
 • Regjeringen har startet arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. 
For de som, av ulike grunner, faller eller trer ut av arbeidslivet styrkes velferdsordningene:

 • Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart på NAV eller helsevesenet.
 • Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. Modellen fra 2021 videreføres i 2022 og fra 2023 iverksettes en ny varig modell.
 • Ordningen med brillestøtte for barn er forbedret. 220 millioner kroner i budsjettet.
 • Det er sørget for pensjon fra første krone. Det er et viktig steg i riktig retning for å sikre bedre pensjonsopptjening.
KORONA: Korona har satt et sterkt preg på samfunnet. Mange har opplevd arbeidsledighet og permitteringer.

Vi har tilro til at regjeringen vil fortsette arbeidet med å forbedre tilskuddsordninger som kan sikre at arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og bedrifter får bedre forutsigbarhet og kommer seg igjennom dette med minst mulig skadevirkninger.  Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, kultursektoren og frivilligheten.  Kommunene er førstelinja i kampen mot Korona. Regjeringen har garantert for at kommunesektoren skal få kompensert merutgifter og mindreinntekter som har oppstått knytta til pandemien.

ENERGI OG STRØMPRISER: Den krisa vi nå opplever knyttet til strømprisene har ingen enkel løsning. På kort sikt er det vedtatt kompensasjonsordninger. Regjeringen skal nedsette en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og komme med forslag til økt energiproduksjon.  Det er viktig for å finne gode langsiktige løsninger. I tillegg har regjeringen varslet at de vil komme med en tilleggsmelding til energimeldingen som ble framlagt av forrige regjering.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Rana er opptatt av at vi finner gode langsiktige løsninger.  Det må sikre både innbyggere, industri og næringsliv langsiktighet og forutsigbarhet i tilgangen på energi. Vi vil fortsette å jobbe for at Norge også i framtida skal være en industri og energinasjon. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.