– Kommunikasjonssjefens svar og mangel på svar har ytterligere svekket Freyrs troverdighet, skriver Naturvernforbundet i Nordland og Naturvernforbundet i Rana og omegn. Her naturvernforbund-leder May-Lene Meyer under en demonstrasjon på stedet som er stridens kjerne; Sjonfjellet. Ann Kristin Kjærnli

"Det vil være så grått som noe!"

Nei, Naturvernforbundet i Rana og omegn er ikke imot at det etableres 2500 arbeidsplasser på Mo

Svar til Freyr AS v/ kommunikasjonssjef Hilde Rønningsen

Men vi er absolutt imot at det aller meste av inngrepsfri natur på Nesna-halvøya skal raseres helt unødvendig. Nordland har et årlig vannkraftoverskudd på rundt 7 TWh, over det dobbelte av behovet til en fullt utbygget batterifabrikk. Vindkraft kan heller ikke brukes til å drive batterifabrikken. Til dét er den altfor ustabil, noe også adm. direktør Tom Einar Jensen i Freyr sa rett ut under High North Dialogue i Bodø 2. april i fjor (https://www.highnorthnews.com/nb/planlegger-storstilt-batteriproduksjon-og-vindmollepark-i-nordland). Til og med styreleder Torstein Dale Sjøtveit innrømmet på det åpne debattmøtet til Rana SV den 20. august i fjor - der Hilde Rønningsen selv var møteleder - at de ikke var avhengige av å bygge ut Sjonfjellet for å drive batterifabrikken.

Hilde Rønningsen, nå nyansatt kommunikasjonssjef i Freyr AS, skriver i sitt svarinnlegg at en evt. tilknytning av vindkraft fra Sjonfjellet til batterifabrikken «vil gi reduserte kraftutgifter på 160 millioner hvert år» og at dette gjør prosjektet «spesielt interessant for investor».

Vi stiller oss undrende til et slikt regnestykke, «160 mill. kr. hvert år»??

Hvis det er strømprisen Rønningsen sikter til, så er strømprisene til enhver tid ganske lik i alle fem elspotområdene i Norge pga. relativt god nettkapasitet. Hadde strømmen kunnet flyte helt fritt, så ville spotprisen vært lik i alle områdene (https://enerwe.no/slik-kjopes-og-selges-den-norske-strommen-pa-kraftborsen/162936).

Hvis det er inntektene fra det evt. vindkraftverket hun sikter til, så er det slik at vindkraft er langt dyrere å etablere enn ny vannkraft, vindkraftverk har bare ca. 1/4 av levetiden til vannkraftanleggene, vindkraftproduksjon er ustabil fra år til år pga. varierende vind og hva når strømprisen er så lav som den har vært i Norge i vinter pga. lite kulde og masse nedbør, noe som ser ut til å bli framtidens vinterklima?  Mange vindkraftverk står jo nå på konkursens rand….

Rønningsen argumenterer for utbygging av Sjonfjellet med at det vil være uforsvarlig å ta ut 3 TWh til batterifabrikken uten å tilføre ny kraft. Hvorfor er dette uforsvarlig? Nordland produserer årlig ca. 17 TWh i all hovedsak vannkraft. Av dette eksporterer vi gjennomsnittlig rundt 7 TWh ut av fylket. Det vil jo absolutt være en god løsning å bruke 3 TWh av overskuddet til lokal industri istedenfor å eksportere dette ut, så unngår vi tapet i linjenettet, ca. 10% til Sør-Norge og det dobbelte til Europa (http://energipolitisk.no/temasider/tap-i-nettet/).

Når det gjelder møtet mellom Vattenfall-Freyr AS ved Torstein Dale Sjøtveit og direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 6. september ifjor, så er det helt åpenbart at dette har stor interesse for allmennheten i regionen vår. Planene til Freyr vil innebære rasering av Sjonfjellet med 106 stk. 200 meter høye vindturbiner, hver med en halv fotballbane stor betongplattform og nærmere 10 mil med internveier på bredde rundt 6 meter samt en 50 km lang høyspent kraftlinjegate inn til Rana som vil passere tettbebyggelsen på Ytteren og Selfors ifølge de tidligere vindkraftplanene fra 2013. Dette vil i så fall bli Norges desidert største vindkraftanlegg. Når det så arrangeres et hemmelig møte (uten møtereferat) om gigantprosjektet mellom utbygger og  direktøren i NVE som er den instansen som skal behandle og avgjøre utbyggingssøknaden, ja da er det i høyeste grad nødvendig å rope et varsko.

Freyr AS har arbeidet hardt for å fremstå med «grønn profil», noe også Hilde Rønningsen gjentar flere ganger i svarinnlegget sitt. I en verden der arealbeslag og ytterligere tap av naturmangfold utgjør en like stor trussel mot menneskehetens framtid som klimaendringene, jfr. FNs Naturpanel (IPBES) sin rapport 6. mai ifjor, så anser ikke Naturvernforbundet (i likhet med en stadig voksende opinion) etablering av vindkraftanlegg i urørte naturområder som en del av noe grønt skifte. Det vil være så grått som noe! (Og vi har reelle miljøvennlige alternativer som f.eks. opprustning av de eksisterende vannkraftverkene, men dette hemmes foreløpig av langt høyere beskatning enn ny vindkraft – et spørsmål politikerne kan og må rydde opp i).

[annonse]
Noen bedre «grønn profil» blir det ikke av at Freyr nå ifølge postloggen for møtet 6. september ser ut til å etablere et samarbeid, evt. et nytt selskap med den svenske kraftgiganten Vattenfall som er tungt inne i kullkraft på kontinentet slik vi dokumenterte i vårt åpne brev 27. februar.

Vi registrerer at kommunikasjonssjef Hilde Rønningsen behendig unngår å svare på hva slags kompaniskap som er etablert mellom Vattenfall og Freyr, om det er avtalt at Vattenfall skal kjøpe den evt. vindkraftkonsesjonen av Freyr eller om Vattenfall-Freyr AS, faktisk skrevet med bindestrek i postloggen, rett og slett er det nye selskapet vi står ovenfor?

Og «når det gjelder referatet», skriver hun, «så handler dette om konfidensiell informasjon knyttet til mulige investorer». Sannheten er at det ikke ble skrevet noe møtereferat i det hele tatt. Hva slags planer Vattenfall-Freyr AS la med NVE-direktøren vil forbli hemmelig for all framtid, også f.eks. for Olje- og energidepartementet, og unndras dermed fra all demokratisk kontroll.

Kort sagt, alt dette hemmeligholdet rundt Freyr samt selskapets uredelige grønnvaskingskampanje av vindkraftprosjektet på Sjonfjellet svekker troverdigheten inkludert for batterifabrikkprosjektet, som Naturvernforbundet forøvrig har støttet fra første stund.

Kommunikasjonssjef Rønningsen argumenterer fortsatt hardnakket for Stormoen som tomt for batterifabrikken tross områdets naturkvaliteter, myrområder og det faktum at den største grunneieren ikke vil selge, men etablere frivillig vern av området. Hun uttrykker isteden bekymring for CO2-utslipp fra biltransport av råvarer og battericeller mellom ei alternativ tomt på Storforshei og Mo havn. Har Rønningsen og Freyr helt glemt at vi har jernbane som passerer forbi Storforshei og som Rana Gruber benytter seg av daglig? Dessuten skal jo transportsektoren i Norge elektrifiseres som hun selv skriver mot slutten av sitt innlegg. Vil ikke dette også gjelde Freyrs egen bilpark?

Kommunikasjonssjefen skriver videre at det ikke foreligger noen avtale med Rana Gruber om etablering av fabrikken på 500.000 m2. Da vil vi minne om at det heller ikke foreligger noen avtale med den største grunneieren på Stormoen. Den ble oppsagt i desember i fjor. Vi stiller spørsmålet på nytt: Planlegger Freyr AS å ekspropriere tomten på Stormoen?                                                                                                                                                                                     

Naturvernforbundet i Rana og omegn må til slutt konstatere at vi heller ikke denne gangen har fått svar på vårt spørsmål om Freyrs «ambisjoner om et hundre prosent nullutslippsanlegg» satt opp mot CO2-utslipp til atmosfæren fra våtmark og myr dersom Sjonfjellet og Stormoen realiseres.

Kommunikasjonssjefens svar og mangel på svar har ytterligere svekket Freyrs troverdighet.                                                                                                                                                                                  
 
Naturvernforbundet i Nordland v/Bjørn Økern, leder

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn v/ May-Lene Meyer, leder, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen

----------

Les også: