Foto: Martin Losvik

"Dette budsjettet er virkelig for folk flest"

– Budsjettet reverserer en rekke av Høyres usosiale kutt, skriver Nordland Aps Karianne B. Bråthen.

Et rettferdig budsjett for grønne jobber i hele Nordland

Dette er det grønneste og mest rettferdige budsjettet Norge har sett på åtte år. Budsjettenigheten mellom Ap, Sp og SV vil skape flere nye jobber, bygge ut velferden i hele landet og kutte i klimagassutslipp.

Jeg er glad for at regjeringen har ambisiøse mål om å redusere norske utslipp, samtidig som klimapolitikken skal være rettferdig og bidra til å skape jobber i hele landet. Budsjettforliket innebærer økte bevilgninger til blant annet hydrogen, grønn skipsfart, Klimasatsordningen, grønn forskning og Bionova. 

Som næringspolitiker fra Nordland fylke er jeg særlig glad for:

 • Det er enighet om å foreslå 50 mill. kroner i bevilgning til Klimasatsordningen for å bidra til klimarelaterte prosjekter i kommuner og fylkeskommuner.
 • Det er enighet om å foreslå 40 mill. kroner i bevilgning til havner og farleder i Nordland-Troms og Finnmark.
 • Det er enighet om å foreslå 40 mill. kroner i bevilgning til tilskudd til testfasiliteter i distriktene under Siva. 
 • Det er enighet om å foreslå 10 mill. kroner til å styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i norsk jordbruk.
 • Det er enighet om å foreslå 3,4 mill. kroner i bevilgning til opprydding av sjøbunn i Bugøynes (Finnmark). 
 • Det er enighet om å foreslå 1,8 mill. kroner i bevilgning til subsidier til frakt av fisk (føringstilskudd).
 • Det er inngått en avtale med jordbruket om å kompensere kostnadsøkningen på 754 mill. kroner knyttet til ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • Regjeringen foreslår 490 mill. kroner til reduserte ferjetakster på riks- og fylkesveinettet. Med regjeringens forslag legges det til rette for at ferjetakstene på riks- og fylkesveinettet kan reduseres med 30 pst. for de reisende i 2022, sammenlignet med billettpriser som gjaldt 1. januar 2021.
 • Regjeringen foreslår å øke investeringsvirkemidlene i jordbruket med 200 mill. kroner knyttet til modernisering av produksjonsanleggene og overgangen til løsdrift for all storfeproduksjon. 
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 mill. kroner i økt bredbåndstilskudd. Tilskuddet går til bredbåndsutbygging i geografiske områder der hvor det ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag for investeringer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 mill. kroner til bærekraftig og klimatilpasset regional- og distriktsutvikling. Midlene skal forvaltes av Innovasjon Norge, og skal rettes mot større investeringsprosjekter.
 • Regjeringen foreslår 100 mill. kroner til etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbil i distriktene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. kroner til NVEs arbeid med å forsere sikringstiltak mot flom og skred i regionene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. kroner til å styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i norsk jordbruk.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til subsidier til transport av fisk, føringstilskuddet, med 3 mill. kroner. 
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til restaurering av myr med 20 mill. kroner.
Alle disse punktene vil bidra til at vi i Nordland kan ta ut et større potensiale innen næringspolitikken.

Skatte- og avgiftsendringer som kommer distriktene til gode i tillegg:

 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. ble økt til 93.000 kroner, og det maksimale fradraget ble økt til 195.000 kroner. Beløpsgrensene i reindriftsfradraget ble økt tilsvarende som for jordbruksfradraget.
 • Fiskerfradraget ble økt til 154.000 kroner.
 • Det særskilte fradraget for sjøfolk ble økt fra 80.000 kroner til 83.000 kroner.
 • Det innføres én sats i reisefradraget (1,65 kr/km), og bunnbeløpet reduseres fra 23.900 kroner i 2021 til 14.000 kroner i 2022.
Det utgjør en samlet lettelse på 800 mill. kroner påløpt sammenlignet med referansesystemet. Det blir enklere å bo mindre sentralt enn en jobber.

I tillegg til det som har betydning for næringslivet i Nordland, er dette budsjettet virkelig for folk flest. Budsjettet reverserer en rekke av Høyres usosiale kutt. Vi får på plass feriepenger på dagpenger, Solberg-regjeringens forslag om å avkorte uføres fribeløp reverseres og barnetillegget for uføre gjenopprettes. Det bevilges også mer penger til brillestøtte, gratis kjernetid i SFO for 1. klassinger og billigere tannhelse.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.