Foto: Helgelandssykehuset

"Dette gjør folk nord for Korgfjellet forbannet"

Skrevet av Håkon Nordbakken, Per Waage, Kjell Arne Odden
11.10.2020 21:37 - OPPDATERT 12.10.2020 13:29

-----------

Dette er et debattinnlegg, skrevet av ekstern skribent. Innhold i debatt-, meninsginnlegg og kronikker gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.     

-------------

Åpent brev til ordfører Peter Talseth, Alstahaug kommune
 
NÅR ORDFØRER TALSETH BRÅKER

I mars utfordret vi deg på det vi mener er mobbing og trakassering av navngitte personer ved Helgelandssykehusets ledelse, og vi stilte deg følgende tre spørsmål som du ikke har besvart:

-        Synes du som folkevalgt og ordfører det er greit å mobbe og trakassere andre mennesker?

-        Hvordan skal vi snakke om mobbing og trakassering med barn og ungdom når du som folkevalgt og ordfører driver med den slags?

-        Er du stolt av å ha mottatt takk for engasjementet fra topplederen i Helse Nord som Nord-Norges største bedrift, for det vi mener er å ha mobbet og trakassert toppledere ved Helgelandssykehuset?

Vi konstaterer at din taushet er total og vi velger denne gangen å fokusere på et annet tema, nemlig beskyldningen om at Rana kommune steller i stand bråk når ordføreren og varaordføreren i Rana ber statsråd Høie bekrefte at hans vedtak fra foretaksmøtet står fast, og at det ikke er gitt andre føringer fra statsrådens side.

Grunnen til at vi engasjerer oss er rett og slett at vi tror ikke at Rana kommune sin ordfører og varaordfører vil svare på den typen grunnløse påstander, fordi den politiske kulturen i Rana skiller seg totalt fra det som etter vår mening er en politiske ukultur. Vi vil derfor hjelpe deg med å forstå hvorfor brevet ble skrevet og innholdet i det.

[annonse]
Etter at styret i Helse Nord gjorde sitt vedtak om framtidig sykehusstruktur på Helgeland, uttalte styreleder Renate Larsen at det var «viktig for oss å vise retning, ved å slå fast på at det store sykehuset skal ligge i Sandnessjøen». Statsrådens vedtak 27. januar 2020 går ut på at det skal være to akuttsykehus på Helgeland. Sykehuset i Rana er av statsråden fastslått å skal ha følgende oppgaver i framtiden:

«Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF».

Sammenligner vi dette med det statsråden fastslår skal være av funksjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, så er det likt med ovennevnte sitat, men med ett viktig unntak, nemlig at ortopedi ikke er nevnt. Det kan ikke bety annet enn at ortopedien på Helgeland skal forbli i Rana.

Det er særlig to forhold som har medvirket til brevet fra kommunen. For det første alle utspillene dine i media om at sykehuset som det jobbes med å få etablert på aksen, skal være sykehuset for Helgeland. Hvis du med Helgeland mener kommunene sør for Korgfjellet er det for så vidt greit. Dersom du i ditt Helgelandsbegrep også tar med kommunene nord for Korgfjellet, er det ikke greit fordi du da handler i strid med statsråd Høies vedtak som du til stadighet presiserer ligger fast.

Det andre forhold som må pekes på er styreleder Renate Larsen oppsummering i siste styremøte i Helse Nord, der hun gir uttrykk for at «det er gitt føringer for hva sykehuset i Sandnessjøen og sykehuset i Mo i Rana skal inneholde». Dette er greit fordi da fastslår styrelederen det samme som statsråden sa den 27. januar 2020.

Det som ikke er greit, er neste setning der den samme styreleder hevder at «vi har også sagt noe om hva vi foreslår til hovedsykehuset. Der ligger det føringer om at hovedsykehuset skal være det med størst tyngde og bredde i fagfunksjoner».

Dette er ikke i samsvar med statsrådens vedtak den 27. januar 2020. Derimot er det styrelederen sier i samsvar med det hun uttaler i Rana Blad 18. desember 2019. Dette er avvist av statsråd Høie fordi dette er en løsning statsråden ikke vil ha.

På denne måten overprøver styrelederen statsråden sitt vedtak, og da er det ikke til å undres over at Rana kommunes politiske ledelse henvender seg skriftlig til statsråd Høie der man ber om en bekreftelse på at funksjonene ved Helgelandssykehuset i Rana skal beholdes og videreutvikles i tråd med statsrådens vedtak 27. januar 2020.

At du kaller dette for bråk er egentlig ikke overraskende, men du skal være klar over at din atferd i hele 2020 om Helgelandssykehuset oppfattes som en forlengelse og videreføring av en ukultur ved sykehuset i Sandnessjøen, blant annet gjennom varslingssakene, dårlig pasientsikkerhet og svak økonomistyring. I tillegg bidrar du til en utvikling der man forsøker å overprøve rene faglige spørsmål som for eksempel i tarmkreftkirurgisaken.

Dette gjør folk nord for Korgfjellet forbannet, og det har ført til at det er stadig flere nord for Korgfjellet som ikke kommer til å gjøre bruk av de tjenester som sykehuset i Sandnessjøen tilbyr. Da foretrekkes sykehuset i Bodø eller St. Olav Hospital i Trondheim. Mye enklere, mye bedre og mye sikrere. Det kan opplyses at det er tre Facebook-grupper i Rana som har engasjert seg i sykehussaken med et medlemstall som ikke er langt unna det samlede innbyggertall i Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Herøy til sammen.

For at det ikke skal være noen tvil om hva som gjelder, vil vi minne om at sykehuset i Mo i Rana har 518 årsverk, mens sykehuset i Sandnessjøen har 392 årsverk.

Tallet for Sandnessjøen innbefatter så vidt vi forstår også en overbemannet AMK-sentral som for lengst burde vært en del av sentralen i Bodø. Sentralen i Sandnessjøen primæroppgave synes etter å være å sluse pasienter til sykehuset i Sandnessjøen før de sendes videre til ortopedisk behandling i Mo i Rana. Dette påfører helseforetaket ekstra kostnader og unødvendige belastninger for pasientene.

Du tar det sannsynligvis for gitt at de funksjoner som i dag er ved sykehuset i Mosjøen, som skal legges ned, nærmest automatisk skal overføres til Sandnessjøen. Vi antar imidlertid at også det spørsmålet tilhører konseptfasen og at konklusjonen blir trukket på grunnlag av reelle optimaliseringer der kostnader og effektivitet blir utslagsgivende. Vi viser i den forbindelse til at da tilbudet innen psykiatrien skulle utvides, ble det lagt til Rana fordi det ikke var leger i Mosjøen og Sandnessjøen til å ta seg av saken.

Helgelandssykehusets primæroppgave er ikke å subsidiere arbeidsplasser i Sandnessjøen når det foreligger billigere og bedre alternativer.

---------------

LES OGSÅ: