DIREKTE Enorm pengeknipe for sykehusene

Helse Nord-styret skal forholde seg til rapport som viser et underskudd på tett under 300 mill. kroner.

Helse Nord-styret skal i dag behandle blant annet virksomhetsrapporten for foretakene, per utgangen av april. Det er en rapport som viser at foretaket på ingen måte er over noen økonomisk kneik. Som Rana No kunne fortelle forrige torsdag, så ligger foretaket totalt 298 mill. kroner etter budsjett. Helgelandssykehuset er, sammen med Finnmarkssykehuset, det foretaket som gikk forholdsvis dårligst økonomisk i april

Styremøtet starter klokken 08:30 og kan følges direkte her på Rana No.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2022

Virksomhetsrapport nr. 4-2022

Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppfølging av styresak 4-2022

Presisjonsmedisin i Helse Nord, status

Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord, oppfølging av styresak 17-2022

[annonse]
Moderne Digital arbeidsflate – Telekom

Prosjekt Planlegging og optimaliseringsløsning - Pasientreiser HF

Avansert oppgaveplanlegging, konseptfase - status

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021

Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester - oppfølging av styresak 121-2020

ForBedring 2022 – resultater og oppfølging

Forbedringsprisen høst 2021 og vår 2022, oppsummering – oppfølging av styresak 27-2019

Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF

Orienteringssaker:

  • Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
  • Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
  • Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser
  • Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
  • Rekrutteringskampanjer i Helse Nord
  • Desentralisert legeutdanning ved Helgelandssykehuset
  • Kirurgiske inngrep ved Finnmarkssykehuset, klinikk Alta, oppfølging av styresak 162-2021
  • Koronakommisjonens rapport del 2
Referatsaker: 

  • 1. Møte i Regionalt brukerutvalg 7. april 2022 - protokoll
  • 2. Møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2022 - protokoll
Eventuelt

---–