Foto: Roger Marthinsen

DIREKTE Foreslår å opprettholde karantene etter opphold utenfor Nord-Norge

Skrevet av Roger Marthinsen
05.04.2020 13:41

Formannskapet skal behandle smitteverntiltak for Rana kommune, for de neste tre dagene. Følg møtet direkte fra klokken 17.

Formannskapet skal søndag ettermiddag behandle smitteverntiltak i Rana kommune. Vedtaket vil gjelde frem til onsdag, da sak om smitteverntiltak igjen skal behandles i formannskapet.

Kommunstyret har delegert til formannskapet å fatte vedtak etter smittevernloven, og slike vedtak gjelder for avgrensede tidsrom. Derfor må vedtakene jevnlig forlenges eller eventuelt endres.  

Her er forslaget til vedtak foran dagens møte, basert på kommuneoverlege Frode Bergs utredning:

Rådmannens innstilling

1)  Formannskapet fatter vedtak om lokale smittevernstiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1, basert på kommuneoverlegens vedlagte forslag

2)  En eventuell videreføring av vedtaket blir behandlet i ordinært formannskap tirsdag 7. april 2020.

Saksopplysninger

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet vurderte 01.04.2020 at epidemien nasjonalt er mellom fase 2 og 3, noe som tilsvarer oppstart av en utbredt epidemi. Helgeland og Rana vurderes å være i fase 1 av epidemien.

[annonse]
Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra høyendemiske områder. Dette er kun et relevant tiltak i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er kommuneoverlegens vurdering at Rana kommune nå må fokusere på dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Man vurderer at den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstiger belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Med de dispensasjonsmuligheter som foreligger vurderes tiltaket som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, foreslår kommuneoverlegen at formannskapet i Rana kommune fatter følgende vedtak etter smittevernlovens § 4-1. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak fattet 29.03.2020, og varer til og med 07.04.2020:

Vedtak:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Pga koronavirus sin inkubasjonstid skal karantenens varighet være 14 dager.

2) Vedtaket gjelder per 05.04.2020 følgende områder: Alle fylker sør for Nordland.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene, jmf Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

4) Transittopphold på lufthavn i områdene i dette vedtakets pkt. 2 regnes ikke som opphold i området. 5) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

6) Vedtaket gjelder i perioden 5. april til 7. april 2020.

7) Personer som er i karantene på bakgrunn av tidligere vedtak skal fullføre karantenetiden.

8) Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

9) Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.

10) Personer som er på gjennomreise i kommunen kan gjøre opphold som er nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke.

11) Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

12) Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

13) Virksomheter som er unntatt karantenebestemmelsene etter punkt B eller virksomheter som får innvilget dispensasjon for arbeidere etter punkt D i unntaksbestemmelsene, skal innføre bevegelses- restriksjoner for sine ansatte så lenge de er i kommunen. I perioder det ikke utføres arbeid eller reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid skal personene være i karantene. Personen(e) kan bare oppholde seg utenfor hjemmet/oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med unngås. Det skal ikke benyttes offentlig transport eller oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.

Unntak:

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde. Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder også for disse gruppene.

[annonse]
Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder som omfattes av dette vedtaket.

Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som svært lav. Søknad om dispensasjon sendes med e-mail til postmottak Rana kommune.

Rettslig grunnlag

Smittevernlovens § 4-1 gir kommunestyret, eller det organ som kommunestyret har delegert myndigheten til, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. Vedtak om karantene eller innreiserestriksjoner vil være av prinsipiell karakter i kommunelovens forstand. Myndigheten til å treffe slike vedtak kan derfor ikke delegeres til ordfører eller kommunedirektør. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Disse tiltakene har senere blitt opprettholdt. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet vurderte 01.04.2020 at epidemien nasjonalt er mellom fase 2 og 3, noe som tilsvarer oppstart av en utbredt epidemi.

På Helgeland og i Rana kommune er man i en særstilling ved at det man har få bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes på nåværende tidspunkt å være på et minimumsnivå. Kommunene på Helgeland følger de nasjonale retningslinjene for testing av covid-19. I Rana tester vi flere og mer målrettet en retningslinjene tilsier. Hensikten er å identifisere personer med sykdom så tidlig som mulig i forløpet, isolere disse og definerte nærkontakter. På den måten kan vi stoppe smittekjeder og sinke utbredelsen av covid-19 i kommunen.

På landsbasis er omtrent 5% av alle tester positive. I Rana er 1,1 % av testene positive (per 03.04.20). Dette viser at man har en annen smittesituasjon i Rana enn man har nasjonalt. Helgeland og Rana vurderes å være i fase 1 av epidemien.

Erfaring tilsier at det å begrense reiseaktiviteten fra høyendemiske områder til lavendemiske områder vil redusere smitteoverføringen. Reiserelaterte tiltak i tidlige faser av en epidemi gis faglig støtte fra Folkehelseinstituttet v/Vold, Aavitsland og Arnesen i brev sendt til alle landets kommuneoverleger 19.03.2020. Dette er også bakgrunnen for nasjonale karantenereglene for personer som har vært på reise utenlands.

Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder. Dette er kun et relevant tiltak i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er kommuneoverlegens vurdering at Rana kommune må fokusere på dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien.

Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur. Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil få store utfordringer om mange blir syke, og samfunnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Man er fortsatt i en usikker situasjon når gjelder tilgang på forsyninger med smittevern- og prøvetakingsutstyr. Det vurderes derfor som nødvendig å opprettholde kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon.

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte spredning av viruset. Dette er avgjørende for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pasienter både i primær og spesialisthelsetjenesten. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sitt uttalte mål er å avflate den epidemiske smittekurven, alternativt stoppe epidemien med å holde smitteraten (R0) <1. Kommuneoverlegen mener at dette ikke er mulig å oppnå uten at man har reiserestriksjoner knyttet til personer som reiser inn i kommunen fra områder med høyt smittetrykk. Intensjonen med de lokale reglene er å oppnå de sentrale myndigheters målsetning for R0.

Vedtaket gjelder personer som reiser til Rana fra fylker sør for Nordland. Bakgrunnen er at det er en tydelig Sør-Nord gradient hva gjelder smittetrykk nasjonalt. Reisende fra Nord-Norge kommer ikke inn under karantenebestemmelsene. Dette kan øke risikoen for smitteinnføring til kommunen, og da spesielt fra Bodø og Tromsøregionen som vurderes å være i en tidlig fase 2 av epidemien.

Strenge reiserestriksjoner og karantenebestemmelser vil sannsynligvis demme opp for, og utsette oppstarten av epidemien i kommunen og på Helgeland. Samtidig vil smittepresset utenfra sannsynligvis fortsette å øke i tiden framover. Dersom demningen brister under et høyt smittetrykk risikerer man en plutselig og kraftig smittespredning i kommunen, som vil være umulig å håndtere ift smitteoppsporing og identifisering av nærkontakter. For strenge tiltak vil altså potensielt kunne utsette oppstarten, men i neste fase gi et høy smittekurve.

For at tiltaket skal ha effekt er man avhengig av at Helgelandskommunene og kommuner i Nord-Norge har karantenebestemmelser knyttet til innreise fra Sør-Norge. De fleste kommunene i Nord-Norge har på nåværende tidspunkt lokale vedtak med karantenekrav til personer som reiser fra Sør-Norge, og det vurderes som sannsynlig at kommunene i Nord-Norge vil fortsette å fatte slike vedtak i tiden framover.

Sammendrag

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Formannskapet vurderer at den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstiger belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Med de dispensasjonsmuligheter som foreligger vurderes tiltaket som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Økonomisk ansvar

Rana kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak

Iverksettelse og virkning

Vedtaket har virkning fra 05.04.2020 kl 1800 ( dag, red.anm) og gjelder til og med 07.04.2020, eller inntil nytt vedtak fattes. Nasjonale føringer i form av forskrift og retningslinjer for lokale vedtak vurderes fortløpende.