DIREKTE Blodrøde tall for Helse Nord-sykehusene

Tarmkreftkirurgien står ikke på dagsorden i dagens Helse Nord-styremøte. Det gjør imidlertid en sak som berører fremdrifta for Nye Helgelandssykehuset, og ikke minst foretakets økonomiske utfordringer.

"Nye Helgelandssykehuset - styringsdokument konseptfase steg 1" er en av sakene som Helse Nord-styret skal behandle i dagens styremøte. Dette er en oppdatering av styringsdokumentet for konseptfasen. Styret i Helgelandssykehuset behandlet samme sak i gårdagens styremøte.

Tilbakeføringen av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset står imidlertid ikke på dagens saksliste. Hadde Helse Nord-styret fulgt Helgelandssykehuset-styret sitt vedtak i styremøtet den 15. mars og sin egen direktørs innstilling, ville tarmkreftkirurgien vært tilbake på sykehuset i Mo i Rana fra og med kommende mandag. Styret i Helse Nord var imidlertid ikke fornøyd med beslutningsgrunnlaget man fikk saken på sitt bord til styremøtet den 24. mars, og bestilte da nye utredninger. Det er dermed uvisst når en tilbakeføring eventuelt vil skje, og ved hvilket av sykehusene på Helgeland tarmkreftkirurgien eventuelt skal utføres. 

En sak som står på sakslista er virksomhetsrapporten for Helse Nord-foretakene per utgangen mars. Og her er det lite lystige tall som styret må forholde seg til: Foretaksgruppen fikk et regnskapsmessig underskudd på 53,3 mill. kroner per mars, noe som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 77 mill. kroner. 

Styremøtet, som gjennomføres som teams-møte, streames og kan følges direkte her på Rana No, fra klokken 08:30.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2022

Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026

Virksomhetsrapport nr. 3-2022

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppfølging av styresak 04-2022

Arealer til psykisk helse og rusbehandling UNN - Tromsø - konseptfase del 1 - valg av tomt

Nye Helgelandssykehuset - styringsdokument konseptfase steg 1

Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

Helhetlig informasjonssikkerhet - status pr. mars 2022

Fremtidens Systemer i Klinikken - FRESK - Tertialrapport - 3. tertial 2021

Innovasjon i Helse Nord 2021 - rapportering

Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2022-2024

Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinjer

Felles veileder for verneombudene i Helse Nord

Nye retningslinjer for lederlønn - Helse Nord RHF

Orienteringssaker

  • Systemet for nye metoder - årsrapporter 2021
  • Spørsmål besvart i Stortinget - Følge opp vedtatt sykehusstruktur på Helgeland
  • Omstillingsarbeidet i Helse Nord, oppfølging av styresak 27-2022
  • Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
  • Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser
Referatsaker

  • Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
  • Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
Eventuelt

Godtgjørelse til RBU og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord

-----