Foto: Marthe Mølstre

DIREKTE Skal behandle fremdriftsplan for nye Helgelandssykehuset

Skrevet av Roger Marthinsen
30.09.2020 06:00 - OPPDATERT 30.09.2020 08:46

– Ledelsen skal flyttes til Sandnessjøen. Dette vil være et av de første synlige endringer som viser befolkningen at beslutningen om at hoved-sykehuset skal ligge i Sandnessjøen.

Helse Nord skal i dag gjennomføre styremøte der "Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 0 - styringsdokument" er en av sakene som skal opp. 

I saksutredningen gjør adm.dir Cecilie Daae det klart et av de første synlige tegnene på at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen eller omegn, er flytting av ledelsen. En plan for når dette skal skkje skal foreligge rundt kommende årsskifte.

– Ledelsen i Helgelandssykehuset HF skal flyttes til Sandnessjøen. Dette vil være et av de første synlige endringer som viser befolkningen at beslutningen om at hoved-sykehuset skal ligge i Sandnessjøen. Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF og nærmeste ledelse, vil av naturlige årsaker få flere arbeidsdager i Sandnessjøen/Mosjøen/Brønnøysund i tiden fremover, som følge av endringene som skal finne sted. Prosjektdirektøren har kontorsted Sandnessjøen. I følge Helgelandssykehuset HFs egen plan, skal ny organisering være besluttet innen årsskiftet 2020-2021, skriver Daae. 

Daae understreker videre at det er "av avgjørende betydning at en tydelig plan og fremdriftsplan kommuniseres og gjennomføres. Dette med et særlig fokus på befolkningen, pasienter og pårørende og deres behov for å oppleve seg ivaretatt med hensyn til trygge og likeverdige tjenester i hele prosjektperioden med utvikling av det nye Helgelandssykehuset".

I konseptfasens del 0 skal arbeidet med å planlegge og beslutte hvordan den faglige fordelingen av de somatiske tjenestene skal være mellom sykehusene. Sentrale deler av dette er imidlertid besluttet. Av foretaksprotokoll fra 27. januar i år, etter et møte mellom Helse Nord og statsråd Bent Høie, fremgår det at:

  • Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal etableres som hoved-sykehus med følgende funksjoner: Akuttfunksjoner innenfor indremedisin og generell kirurgi, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi. Det foreslås videre at enheten skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.
  • Helgelandssykehuset i Mo i Rana skal etableres som akuttsykehus innenfor indremedisin, generell kirurgi og ortopedi, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi.
– Vedtaket innebærer at organisasjons- og ledelsesstrukturen i Helgelandssykehuset HF må endres. En gjennomgående organisering og ledelse er en viktig forutsetning og suksessfaktor for prosjektet i sin helhet, og for å møte de økonomiske utfordringene i årene som kommer. Etter planen skal ny organisering være iverksatt fra årsskiftet 2020-2021, skriver Helse Nord-direktør Cecilie Daae, som påpeper at "Arbeidet med endring i organisasjons- og ledelsesstrukturen er en viktig premiss for, men ikke del av, prosjekt Nye Helgelandssykehuset.

Det fremgår videre at tidsplanen for konseptfasen er stram, og at forsinkelser på få måneder kan medføre at prosjektet forsinkes med et helt år. Konseptfasens steg 0 skal pågå frem til juni/august 2021, og det er satt av tre år totalt til konseptfasen, med mål om at søknad om lån skal behandles høsten 2023. Daae påpeker videre at selv om man har tidsfrister som skal innfris, så slutter hun seg til at resultatmålene for «kvalitet og kostnad» skal likestilles, og prioriteres foran «tid».

Den økonomiske investeringsrammen for Nye Helgelandssykehuset er foreløpig justert til 2,5 mrd. kroner.

Styremøtet finner sted i Tromsø, men blir streamet og kan følges direkte på Rana No. Møtestart er klokken 08:30. 

[annonse]
Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2020 og 9. september 2020

Nye Helgelandssykehuset - konseptfase steg 0 - styringsdokument

ForBedring 2020 - rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet

Nasjonal infrastruktur for kliniske studier - tettere kobling til næringslivet - partnerskapsmodell

Virksomhetsrapport nr. 8-2020 - oppfølging av styresak 79-2020

Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av covid-19

Anskaffelser av private helsetjenester - involvering av styret

Basestruktur for ambulansehelikopter - gjennomgang

Orienteringssaker:

  • Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
  • Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker

  • Brev av 24. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset»
  • Brev av 15. september 2020 fra ordfører i Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten - beredskap Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg i Helse Nord 17. september 2020
  • E-post med vedlegg av 18. august 2020 fra Per Waage ad. "Når 11 ordførere skriver brev"
  • E-post med vedlegg av 24. august 2020 fra Harald Nyberg ad. Klinikkdannelse
  • E-post med vedlegg av 22. september 2020 fra Per Waage ad. Helgelandssykehuset
Eventuelt