Foto: Sondre Skjelvik

DIREKTE Skal behandle kravet om utskifting av styremedlemmer

Skrevet av Roger Marthinsen
25.06.2020 06:00

Følg dagens styremøte i Helse Nord direkte.

Helse Nord har i dag styremøte, der blant annet kravet om utskifting av styremedlemmer i Helgelandssykehuset HF-styret skal behandles.

Klagen på styreutnevnelsen er fremmet av 333 ansatte ved Helgelandssykehuset avdeling Mo i Rana. Konkret kreves det at styremedlemmene Henriette Hanssen, Andrine Sollie Oppegaard og Hege Harboe-Sjåvik fjernes fra sykehus-styret, som følge av deres tidligere roller i forhold til ny sykehusstruktur. 

Dersom Helse Nord-styret følger innstillingen til administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, så blir imidlertid styret gitt full tillit. Daae ber styret ta saken til orientering samt "slutte seg til adm. direktørs vurdering og mener styret i Helgelandssykehuset HF har den nødvendige kompetansen for å kunne bidra til videreutvikling av spesialisthelsetjeneste på Helgeland – i samarbeid med Helse Nord RHF og i tråd med statsrådens beslutning om sykehusstruktur".

Som et vedlegg til styresaken ligger også et brev fra ledere ved Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen, som tar avstand fra kravet fra de ansatte ved sykehuset på Mo og "ønsker med dette å uttrykke vår fulle støtte til Helse Nords utnevnelse av nye medlemmer til styret i Helgelandssykehuset med god geografisk bredde.".

Et aspekt ved dagens behandling av saken er hvorvidt styreleder Renate Larsen og styremedlemmene Inger Lise Strøm og Sissel Alterskjær blir å delta i saksbehandlingen. De tre utgjorde valgkomitéen som la frem forslaget til nytt sykehusstyre. De 333 ansatte ved sykehuset på Mo mener at de derfor er inhabile fra å behandle saken.

– Larsen, Strøm og Alterskjær må etter vårt syn anses som inhabile til å revurdere utnevningene de selv har stått for. Dersom Helse Nord ønsker å skape tillit til klagebehandlingen i Helse Nords styre kan ikke Larsen, Strøm og Alterskjær delta, skriver de ansatte i et brev som også ligger ved styresaken. 

Styremøtet starter klokken 08:30 og kan følges direkte her på Rana No.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

[annonse]
Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2020

Virksomhetsrapport nr. 5-2020

Covid-19 - økonomisk effekt på helseforetakenes basisdrift

Budsjett 2020 - justering av rammer nr. 1

Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport pr. 30. april 2020

Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF - Tertialrapport pr. 30. april 2020

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport pr. 30. april 2020

Byggeprosjekter i UNN HF - Tertialrapport pr. 30. april 2020

Felleseide helseforetak - tertialrapport nr. 1-2020

FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - Tertialrapport pr. 30. april 2020

Tertialrapport nr.1-2020

Oppdragsdokument 2020 - reviderte krav og oppdrag

Permanent ambulansehelikopter i Kirkenes - vurdering av behovet

Internrevisjonsrapport nr.06-2020 - Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppsummering

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr.01-2019 - Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status i gjennomføringen av tiltak

Valg av styret i Helgelandssykehuset HF - innspill fra ulike interessenter

Valg av revisor

[annonse]
Orienteringssaker: 

  • Nordlandssykehuset Bodø - arealutviklingsplan Rønvik, konseptfase
  • Nye Hammerfest sykehus - kvalitetssikring av areal, rapport
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF - salg av Åsgårdmarka, status i arbeidet
  • Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-2025, informasjon om planlagt prosess
  • Finnmarkssykehuset HF - intensivvirksomhet
Referatsaker:

  • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. juni 2020
  • E-post fra Facebookgruppen Ja til Ett sykehus midt på Helgeland
  • E-post fra Harald Nyberg ad. Det Nye Helgelandssykehuset
  • Protokoll fra møte i valgkomiteen 27. mai 2020
  • Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. juni 2020
Eventuelt