DIREKTE Skal velge de som skal finne nye styremedlemmer

Skal velge ut tre styremedlemmer som skal plukke ut kandidatene til neste styre i Helgelandssykehuset.

I dagens styremøte i Helse Nord skal styret velge ut de tre styremedlemmene som skal utgjøre underutvalget, som skal finne kandidatene til det neste Helgelandssykehuset-styret. Det vil trolig være en viss spening til hvem som skal utgjøre dette utvalget, ettersom det nåværende underutvalget i Helse Nord sine valg førte til massiv kritikk og krav om utskifting av styremedlemmer.   

I tillegg til denne saken blir det mye økonomi i dagens styremøte; deriblant en sak som omhandler finansiell risiko i Helse Nord. 

Møtet starter med en oppsummering av tertialrevisjon nummer to for 2021. Denne saken er unntatt offentlighet. Det åpne styremøtet starter cirka klokken 09.00, og kan følges direkte her på Rana No. 

Sakslista:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll styremøte 27. oktober og ekstraordinært styremøte 28. oktober 2021

Virksomhetsrapport nr. 10-2021

Finansiell risiko i Helse Nord

Statsbudsjett 2023 - felles innspil fra alle regionale helseforetak og innspill fra Helse Nord RHF

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Felles klima- og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten

Felleseide helseforetak pr 2. tertial 2021 - statusrapport

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2021

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - tertialrapport pr. 31. august 2021

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2021

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 08-2014 l strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11-20 - behandling av personopplysninger i Helse Nord

Spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester - status for anskaffelse

Styrearbeid i Helse Nord, veileder

Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord - oppnevning av styrets underutvalg

Orienteringssaker

  • Spørsmål besvart i Stortinget - Fødeavdeling i Alta
  • Landingsplasser for SAR Queen -AW101- ved sykehusene i Helse Nord - oversikt
  • Oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag - høringssvar fra Helse Nord RHF
  • Husleiemodellen - forlengelse av implementeringsfasen
  • Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser
Referatsaker

  • Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune ad. helikopterlandingsplass ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes
  • Åpent brev fra Thoralf Enge ad. Dagkrurgisenter i Alta - proesekirurgi fortsatt en god mulighet
  • Protokoll fra møte i Regionalt brukeutvalg i Helse Nord 10.-11- november 2021
Eventuelt

---–

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.