Foto: Roger Marthinsen

DIREKTE Sykehus-toppene skal svare de folkevalgte

Helse Nord og Helgelandssykehuset kommer garantert til å få sine spørsmål, i dagens møte med kommuenstyret.

Rana kommune har invitert Helse Nord og Helgelandssykehuset til Mo i dag, for å få en orientering om status for Nye Helgelandssykehuset.

Blant de som kommer er Helse Nord-direktør Cecilie Daae, som blant annet har frontet flyttingen av tarmkreftkirurgien, og sammen med resten av Helse Nord har understreket at det meste av faglig innhold og ledelse skal plasseres ved det nye hovedsykehuset i  Sandnessjøen, samt at det nye sykehuset skal ha høyeste prioritet når det kommer til investeringer.

Det siste har fått mange til å stille spørsmål ved om sykehuset i Mo i Rana – der det er påpekt et investeringsbehov på 1 mrd. kroner – skal bygges ned.

At Daae og resten av delegasjonen kommer til å bli utfordret rundt dette, samt tarmkreft-saken, er nok utvilsomt. Samtidig er det også bebudet at Helgeland sykehusaksjon vil holde en markering utenfor rådhuset i dag, i forbindelse med Helse Nord-toppenes besøk. 

Seansen om sykehus starter klokken 12. Påfallende nok så skal Menon Economics rett før sykehus settes på dagsorden, legge frem en  samfunnsanalyse for Rana-regionen. Perspektivet for denne er vektsmulighetene og utfordringene Freyrs etablering av battericellefabrikk samt ny flyplass, vil gi for regionen. En forholdsvis kraftig vekst i Rana er nemlig noe mange mener man ikke kan unngå å ta med når man skal planlegge Nye Helgelandssykehuset. 

Du kan følge dagens møte direkte fra klokken 09:00. På sakslista er det orienteringssakene som dominerer; selve saksbehandlingen vil ikke starte før etter orienteringen fra Helse Nord RHF om status og fremdrift for Helgelandssykehuset, som er beregnet å pågå frem til klokken 13:30.

Saksliste:

09.00: Kirkens bymisjon 15 min

10.00: Menon Economics - Samfunnsanalyse

[annonse]
11.30: Lunsj

12.00: Orientering fra Helse Nord RHF om status og fremdrift

13:30: Ordinær saksbehandling:

Referatsaker

  • Oppsigelse av avtale
  • Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing
  • Nye Helgelandssykehuset – bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg
Politiske saker

Regnskapsrapportering 2021 - rapport pr 31. august - 2. tertial

Regnskapsrapportering for 2 tertial 2021 Rana Byggdrift KF

Plan for kvalitet og samskaping i skolefritidsordningen (SFO)

Status lærlingeordningen i Rana kommune Evaluering av SIIN samarbeidet

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Rana kommune

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna 58/2

Salg av tomt på Vikaleira. Nordre gate 15 - gnr. 20 bnr. 1104

Nyvalg av personlig vara for Olav Nyjordet i representantskap i HAF IKS

Nyvalg av to nye vara i utvalg for miljø, plan og ressurs

Forespørsler/spørsmål:

  • Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Vegar Alterås (SP), romsituasjon/kapasitet nye skoler
  • Skriftlig spørsmål til kommunestyret 12.10.2021 fra Stig Bjarne Haugen (SP), vedlikehold av skoler