Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Slik ser noe av planene til den nye veien på 45 kilometer ut. Den vil erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav. Foto/illustrasjon: Statens Vegvesen

Disse veiprosjektene vil Vegvesenet prioritere først

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble i dag oversendt til Samferdselsdepartementet.

For første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Dette er et svar på oppdrag fra departementet. På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart:

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder
– Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

Prioriteringslisten inneholder totalt 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner.

Vegdirektøren legger vekt på at 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei. Veinettet representerer store verdier for samfunnet og er en viktig forutsetning for økt produktivitet i landet. Standarden på veiene er variable, og det er utfordringer med framkommelighet og trafikksikkerhet flere steder.

– Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

I tråd med porteføljeprioriteringer vil Vegvesenet en gang i året vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i NTP før eventuell oversendelse til politisk behandling.

– I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostandene går ned, sier vegdirektøren.

Det er signaler om at veibudsjettene ikke vil øke som tidligere forutsatt. Det er politikerne som beslutter når et veiprosjekt kan starte opp. Det er derfor viktig for Statens vegvesen å jobbe godt med prosjektene for å få så mye vei for pengene som mulig.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Samtidig har krigen i Europa forsterket en utvikling de siste årene med dyrere råvarer. Dette har rammet anleggsbransjen.

– Vegvesenet ønsker å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen for å finne et fornuftig kostnadsnivå gjennom en krevende periode. Det er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

I tillegg til de prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over veiprosjekter mellom 200 millioner og en milliard kroner. Statens vegvesen har vurdert hele prosjektporteføljen av store og mindre prosjekter i sammenheng over lange strekninger. I sum gir dette god effekt for framkommelighet og trafikksikkerhet. Samtidig prioriterer Vegvesenet fortsatt høyt å ta best mulig vare på riksveiene gjennom flere mindre utbedringstiltak.

Prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn er det eneste prosjektet i Nordland, på Vegvesenets topp 20-liste. På ei liste over pågående, utvalgte prosjekter under en milliard kroner i prosjektkostnad, finner vi tre prosjekt i Nordland; Rv. 80 Sandvika – Sagelva, Rv. 80 adkomst ny Bodø lufthavn og E6 Narviktunnelen. I tillegg finner vi E6 Grøndalselv-Namsskogan og E6 Namsskogan-Nordland grense på denne lista. 

Saken fortsetter under annonsen.