Driftstilskudd som kur mot fastlege-mangel

Skrevet av Roger Marthinsen
07.04.2020 06:00 - OPPDATERT 07.04.2020 11:07

DIREKTE: Rana kommune kan mangle fastleger i 10 av 27 hjemler fra i høst. Følg dagens formannskap der man blant annet skal behandle rekrutteringstiltak, direkte.

Følg dagens formannskapsmøte direkte, fra klokken 10:00 

Rana kommune har siden 2015 hatt utfordringer med å rekruttere til ledige fastlegehjemler. For halvannen måned siden  var syv av 27 fastlegehjemler ubesatt. Flere fastleger har signalisert at de vurderer å si opp sine hjemler og det er mulig at man i Rana har ti ubesatte fastlegehjemler fra høsten 2020.

Derfor er ulike modeller for å løse rekrutteringsproblene utredet. Rådmannen har foreslått en løsning med subsidiert driftstilskudd. 

Modellen man forslår er at kommunen subdisdierer næringsdrivende fastleger med driftstilskudd ut over per-capita tilskuddet. Tiltaket vil medføre økte driftsutgifter anslått til 7,3 millioner kroner per år. Tiltakets kostnad er i samme størrelsesorden som anslag for netto legevikarutgifter for 2020.

Helse- og sosialutvalget sluttet seg til denne modellen i et møte i begynnelsen av mars. Formannskapet har i dag vedtatt dette enstemmig, mens kommunestyret skal ha siste ord i saken.

Dersom forslaget blir endelig vedtatt vil det trå i kraft fra 1. juli i år, med en kostnad på 3,65 mill. kroner for 2020. Deretter er tiltalet anslått å koste omlag 7,3 mill. kroner årlig.  

Ordningen skal følges opp fortløpende, ved at rådmannen skal levere en halvårig statusrapport til behandling i Utvalg for helse og omsorg, der man skal infomere om antall ledige fastlegehjemler, antall nyrekrutterte fastleger, planlagte tiltak og en analyse av situasjonen. Tiltaket skal evalueres etter fire år.

Tirsdagens formannskapsmøte gjennomføres som fjernmøte. Følgende saker står på sakslista:

  • Fastlegeordning - rekruttering og alternative driftsformer Retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler
  • Fremdriftsplan og utredningsbehov etablering av KF bygg
  • Oppnevning av arbeidsutvalg - Forberedelse til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten,samt forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget
  • Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
  • Høringssvar fra Rana kommune - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
  • Fritak etter eiendomsskatteloven etter eskl. § 7 a
  • Klagesak - avslag på søknad om fritak for renovasjon - Øvre Steinbakken 8
  • Forlengelse av avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS om medfinansiering av prosjektering- og utviklingskostnader gjeldende for 2020.
Du kan følge møtet direkte her på Rana No. Møtestart er klokken 10:00.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.