Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS. Foto: Roger Marthinsen

– Ekspertutvalgets innstilling er lite musikalsk og bidrar til å øke konfliktnivået mot vindkraft

Freyr støtter ikke anbefalingene i ekspertutvalget: NOU 2019: 16, ledet av Per Sanderud om å inndra kraftkommunenes inntekter og overføre disse kraftinntektene til Staten.

Freyr ga 30 september sin høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om vindkraft. Som det fremkommer i vår høringsuttalelse mener vi at kommuner der det etableres vindkraftverk bør få en regulert inntekt fra vindkraftverket. 

Freyr mener at ekspertutvalgets innstilling er lite musikalsk og bidrar til å øke konfliktnivået mot vindkraft i stedet for å dempe dette. Innstillingen vil, dersom den tas til følge, ikke fremme fornybare kraftprosjekter i Norge og ikke bidra til det grønne skiftet. 

Freyr sin klare anbefaling er at kommuner må gis en regulert inntekt når det etableres ny vindkraft. 

Freyr sin høringsuttalelse er helhetlig gjengitt nedenfor:  

«Freyr AS har fokus på utbygging av vindkraft knyttet opp mot industriell aktivitet.  I Nordland planlegger vi å bygge et vindkraftverk på Sjonfjellet i Nesna og Rana kommuner, og vi arbeider med realisering av en giga-battericellefabrikk i samspill med vindkraftverket. 

For oss er det viktig at områder som helhetlig viser seg godt egnet for vindkraft og som har akseptable konsekvenser for miljø- og andre samfunnsinteresser blir gjort tilgjengelige for å kunne søke om etablering av vindkraftverk. 

I forslag til Nasjonal ramme for vindkraft fremkommer det også at det utenfor de utpekte områdene er områder som er godt egnet for vindkraft. Freyr mener at Sjonfjellet er et slikt område, og er bekymret for at en utpeking av områder kan føre til at gode vindkraftprosjekter som danner viktig basis for industriell etablering ikke vil bli behandlet på linje med prosjekter innenfor utpekte områder.

Nordland Fylkeskommune vil prioritere prosjekter som bidrar til industri og arbeidsplasser 

Vi vil videre vise til Nordland Fylkeskommunes høringsuttalelse fra 17.06.2019, hvor det pekes konkret på at dersom høringsforslaget vedtas med utpeking av områder, må følgende tas inn i nasjonal ramme: «Nasjonal ramme må bidra til forutsigbarhet for nye søknader om vindkraft utenfor de utpekte områdene. Det må gis klare føringer for hvilke forhold som må ligge til rette for at vindkraftutbygging kan skje utenfor de utpekte områdene. Prosjekter som bidrar til industri og arbeidsplasser basert på lokal bruk av fornybar energi, reduksjon av klimagassutslipp, eller elektrifisering av transportsektoren må prioriteres.»

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Nordland Fylkeskommune har i «Regional plan om Vindkraft i Nordland 2009-2021» gitt Sjonfjellet kategori I, som er antatt minst konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser.

Industri og arbeidsplasser basert på lokal bruk av fornybar energi

Batterifabrikken vil gi et stort antall nye direkte arbeidsplasser, og vindkraftverket et mindre antall lokalisert i Nesna kommune.  Utbyggingen vil medføre betydelige leveranser og under- leveranser både til vindkraftverket og battericellefabrikken, og bidra til opprettholdelse og nye indirekte arbeidsplasser i regionen innenfor et bredt spekter i vare- og tjenestesektoren.  

Freyr AS vil videre kunne gi et viktig norsk bidrag til elektrifisering av transportsektoren. Vindkraftparken vil bidra til at batterifabrikken får opprinnelsesgarantier for 100 % fornybar kraft, hvilket er av vesentlig betydning for salg av battericeller til bilindustrien. Videre vil en forventet energikostnad fra Sjonfjellet ligge under de kraftpriser vi ser fremover, hvilket er av vesentlig betydning ved innhenting av kapital til investeringene i batterifabrikken.

Ikke behov for utpeking av områder

NVE har i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren utarbeidet et bredt og godt kunnskapsgrunnlag knyttet til vindkraftverk på land, inkludert arbeidet knyttet til harde og myke eksklusjoner. Freyr ser dette som en god basis for vurdering av hvor vindkraft kan omsøkes, selv om enkeltsøknader selvfølgelig krever en fokusert tilnærming for det aktuelle området.  Vi ser også at viktige forhold som naturmiljø, friluftsliv, reindrift og øvrige samfunnsmessige forhold må vektlegges, og at eventuelle negative effekter av en etablering må holdes opp mot det klimamessige bidrag og andre positive forhold den konkrete etablering vil gi. Etter vår vurdering kan imidlertid dette gjøres innenfor dagens rammeverk. Freyr ser således ikke behov for utpeking av områder, da dette vil ekskludere attraktive områder for vindkraft som ellers har en akseptabel miljøpåvirkning. 

Vind gir lavere kraftpriser 

Vi har i Norge sett gode eksempler på at industri har blitt opprettholdt og etablert på basis av lave energipriser.  Vindkraft er et godt klima- og miljøvennlig alternativ, og det gir viktig bidrag til opprettholdelse av våre lave elektrisitetspriser, noe som gir grobunn for industriell vekst og nye arbeidsplasser. Lave elektrisitetspriser er generelt også  fordelaktig for landets husholdninger.

Vertskommuner 

Vertskommunene har i dag ingen regulert inntekt fra vindkraftverkene, utover en eventuell kommunal eiendomsskatt. Det etableres ofte såkalte utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommuner. Norge har bruk for ny fornybar kraft og vi trenger kommuner som ønsker å etablere vindkraft. Freyr mener derfor at kommunene bør gis en regulert inntekt fra vindkraftverkene.

Vi håper departementet vil ta en god beslutning som ivaretar de ulike aspekter ved landbasert vindkraft, inkludert klimaeffektene som oppnås gjennom denne. 

Hvis departementet har spørsmål i forhold til vår høringsuttalelse eller ønsker å høre nærmere om Freyr AS stiller vi gjerne opp.»

 


Med Vennlig hilsen 

Torstein Dale Sjøtveit
Styreleder Freyr AS

Les mer om:

freyr vindkraft
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.