Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar, dette blldet er tatt på Bodø videregående skole. Foto: Thor-Wiggo Skille

Elever fikk god oppfølging

Skrevet av Roger Marthinsen
06.07.2020 19:30

Undersøkelse viser at elevene i Nordland fikk god oppfølging fra sine lærere under korona-stengingen.

I en undersøkelse gjennomført av fylkeskommunen melder de aller fleste elever at lærerne fulgte dem godt opp. De følte seg også godt ivaretatt av skolen, og opplevde at skolen og lærerne var opptatt av hvordan de hadde det.

Fylkeskommunen ønsket i vår å få vite mer om elevenes utbytte av opplæringen og hvordan de opplevde seg ivaretatt av skolen sin. Nesten 3000 elever av de ca. 8000 elevene ved Nordland fylkeskommunes 16 videregående skoler har svart på spørreundersøkelse og delt erfaringer knyttet til undervisningen i den perioden skolene var stengt.

Elevene melder at lærerne fulgte dem godt opp, og ga god oppfølging til den enkelte elev. De følte seg også godt ivaretatt av skolen, og opplevde at skolen og lærerne var opptatt av hvordan de hadde det. Skolene informerte også elevene om hvor de kunne henvende seg hvis de hadde behov for hjelp.

Utfordringer

Likevel melder noen elever at de hadde det vanskelig hjemme i perioden, og av disse svarte 23 % at de ikke opplevde å få god hjelp fra skolen. Dette er opplysninger som skolene vil jobbe videre med for å sikre at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø også i situasjoner der undervisningen foregår utenfor skolen. Ikke minst er det viktig å oppmuntre elever til å melde fra om det har behov for hjelp og støtte.

Oppfølging fra lærerne

Elevene sier at de fikk tilstrekkelig oppfølging og tilbakemeldinger fra lærerne sine i hjemmeperioden. De opplevde også at lærerne lyttet til de tilbakemeldingene de ga. 

67 % av elevene opplevde at de fikk tilstrekkelig tilbakemelding på arbeidet og god oppfølging av lærer.

Ivaretakelse fra skolen

Elevene ble spurt om sin psykososiale situasjon i perioden. Dette området hadde høy prioritet, og skoleeier og skolene hadde høyt fokus på å ivareta alle elevgruppene. Bare 7 % av elevene mente at skolene ikke hadde en god oppfølging i perioden. De elevene som hadde det vanskelig hjemme var mindre fornøyd med støtte fra skolen. 75 % av elevene opplevde at lærere eller andre voksne var opptatt av hvordan de hadde det.

Arbeidsforhold hjemme

De aller fleste elevene opplevde å ha gode arbeidsforhold hjemme, men 15 % oppga å ha dårlige arbeidsforhold. 17 % av elevene oppga også at de ikke fikk støtte hjemmefra til skolearbeidet.

14,5 % oppga å ha dårlig nettilgang hjemme.

Skolene hadde under hele perioden mulighet for å ta enkeltelever inn i skolen slik at de kunne arbeide på skolen og også få hjelp der. Alle skolene benyttet seg av denne muligheten, og noen skoler hadde også henteservice, og dro hjem til elever med behov for spesialundervisning.

Utbytte av undervisningen

Bare halvparten av elevene var fornøyd med det faglige utbyttet av den digitale undervisningsperioden. Mange elever uttrykker at de savnet den vanlige kontakten med sin lærer, og mange elever mente at de fikk for stor arbeidsmengde i perioden. De mente lærerne i større grad burde samarbeidet for å fordele arbeidsmengden. Dette bedret seg imidlertid betydelig i perioden etter påske. De fleste elevene opplevde helt nye undervisningsformer, og sier de fikk god hjelp fra skolen til å bruke de digitale løsningene som ble benyttet. Vurderingsarbeidet foregikk gjennom hele perioden, og 70 % elevene opplevde at de faglige vurderingene fra lærer som riktige. Elevene opplevde at de jobbet mye selvstendig under perioden med hjemmeskole, for eksempel med innleveringer og oppgaver. Ca. 50 % mente de hadde stort eller veldig stort utbytte av den digitale undervisningen.

Nyttig kunnskap

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar, sier at elevsvarene gir nyttig kunnskap for fylkeskommunen.

– Innspill fra elevene gjør at vi har bedre forutsetninger for å planlegge for nye situasjoner som kan oppstå. Mange av elevene har i tillegg gitt utdypende kommentarer med gode forslag til forbedringer, og vi gjennomgår og vurderer disse nå, sier fylkesdirektøren.

Hun setter stor pris på innspillene fra elevene, og jobben med å analysere og dele resultatene innad i fylkeskommunen er i full gang. Alle skolene har fått sine data tilsendt for videre bearbeiding, og etter sommerferien vil undersøkelsen også presenteres for Elevorganisasjonen og politisk nivå. Mange av skolene har i perioden selv gjennomført undersøkelser blant elevene, og dette forklarer nok at svarprosentene på enkelte skoler er ikke er så høy, men det samlede resultatet gir uansett verdifull kunnskap for skoleeier.

Stor innsats på skolene

Fylkesdirektøren berømmer også ledelsen og alle ansatte i skolene for den store innsatsen de har gjort for å gi elevene ved de videregående skolene i fylket best mulig undervisning og oppfølging i perioden. Korona-situasjonen og skolestengingen kom brått på oss alle, og arbeidsmengden for mange av de ansatte har vært høy – gjerne kombinert med at de har hatt hjemmeskole for egne barn samtidig.  Ikke minst de ansatte som har hatt ansvar for utsatte elevgrupper, har gjort en meget god jobb med å ivareta disse elevene, sier Høiskar.

Lærerundersøkelse

Fylkeskommunen har også gjennomført en undersøkelse blant pedagogisk personell i skolene, der noe over 500 lærere har gitt sine vurderinger av perioden med fjernundervisning. De fleste lærerne melder om at de hadde en for stor arbeidsmengde i perioden, men trekker også fram positive erfaringer.  Lærerne sier at de har økt sin digitale kompetanse betraktelig, og de aller fleste lærerne vil helt sikker bruke elementer fra digital undervisning framover.

Lærerne sier også at digitalt samarbeid har fungert meget bra, og at elevene fikk god variasjon i undervisningen sin. Tilbakemeldinger fra lærerne er at vurderingsarbeidet fungerte bra, og at elevene fikk vist sin kompetanse på ulike måter og i forskjellige situasjoner.

Innspillene fra lærerne er allerede tatt tak i, og skolene og administrasjonen jobber videre med dette framover for å gi best mulig kvalitet i skolene i Nordland.

OVERSIKT OVER UTVALGTE DELSVAR FRA ELEVUNDERSØKELSEN:

Spørsmål:

Stemmer godt eller veldig godt:

Jeg opplevde at lærerne lyttet til tilbakemeldingene mine

67 %

Tilstrekkelig tilbakemelding på skolearbeidet

66 %

Jeg opplevde at jeg fikk tilstrekkelig oppfølging av lærer når jeg hadde behov for det

67 %

Jeg opplevde at lærerne eller andre voksne var opptatt av hvordan jeg hadde det.

75 %

Jeg fikk god informasjon om hvor jeg kunne henvende meg hvis jeg hadde det vanskelig

72 %

Jeg opplevde å få god hjelp fra skolen når jeg hadde det vanskelig hjemme

58 %

Jeg har hatt gode arbeidsforhold hjemme for å gjøre skolearbeid

84 %

Jeg fikk god støtte hjemmefra til skolearbeidet

74 %

Jeg har hatt god nettilgang hjemme

83 %

Jeg har hatt godt faglig utbytte av den digitale undervisningen

 

49 %

 

Har hatt for stor arbeidsmengde i perioden

60 %

Jeg opplevde ikke at lærerne samarbeidet for å fordele arbeidsmengden

49 %

Jeg fikk online-undervisning med lærer i sanntid flere ganger i uka

65 %

Jeg fikk anledning til å vise hva jeg kan

56 %

Jeg opplevde helt nye undervisningsformer

68 %

Jeg fikk god hjelp av skolen til å bruke de digitale løsningene

74 %

Jeg opplevde de faglige vurderingene/ karakterene jeg fikk som riktige

70 %