Elkem har søkt om tillatelse til utslipp fra gruvedrift på Nasafjell

Skrevet av Redaksjonen
24.07.2019 14:22 - OPPDATERT 24.07.2019 19:14

Planen går ut på å bryte kvarts i to separate brudd, Vestbruddet og Østbruddet.

Elkem ASA har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til uttak og produksjon av kvarts på Nasafjell kvartsforekomst i Rana kommune. 

Det melder Rana kommune på sine hjemmesider

Før Fylkesmannen avgjør saken kan berørte parter uttale seg til søknaden.
​Planlagt produksjonskapasitet etter knusing og sikting er inntil 280000 tonn kvarts per år.

Bergmasser som ikke fraktes ut av bruddet vil deponeres i en steintipp i planområdet i samsvar med den vedtatte reguleringsplan.

Planen går ut på å bryte kvarts i to separate brudd, Vestbruddet og Østbruddet. Østbruddet skal ikke startes opp før Vestbruddet er tilnærmet ferdigdrevet.

Virksomheten er sammenlignbar med drift av pukkverk. Det skal ikke benyttes kjemikalier i produksjonen.

Miljøpåvirkninger

Aktiviteter i form av boring, sprengning, knusing, sikting og transport vil medføre støy i nærområdet til brudd og langs adkomstveien fra E6 til bruddet.

Virksomheten vil også berøre nærliggende området i form av støvnedfall og noe tilførsel av partikler og nitrogenholdige rester fra sprengstoff via overvann til nærliggende bekkeløp.

Høring 

Høringsfrist er 26. august 2019. Søknadsdokkumentene vil også legges til gjennomsyn i servicetorget hos Rana kommune.

Merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.