14 SCENARIER: Fjellskred i Nordland er nummer tre på listen over de forskjellige risikoer og sårbarhetene i fylket. Illustrasjonsfoto

Fjellskred, flom og atomulykke ved kysten er en del av risikobildet i Nordland

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
17.10.2019 14:50 - OPPDATERT 17.10.2019 17:00

Fylkesmannen har nå revidert en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, og et felles grunnlag for å forebygge uønskede hendelser.

Fylkesmannen har revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland (FylkesROS).

Dokumentet gir en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, og et felles grunnlag for å forebygge uønskede hendelser. FylkesROS skal også bidra til å styrke samordning av regionalt arbeid med beredskap og krisehåndtering.

Forrige revisjon var i 2015. Da var det 12 scenarier som ble skissert. Disse er nå gjennomgått på nytt, og to nye scenarier er lagt til: evakuering av cruiseskip og svikt i vannforsyning etter cyberangrep.

Se oversikt over alle 14 scenariene lengre ned i saken.

I analysen sees det på hvor sannsynlig hvert scenario er, hvor store konsekvenser det kan få, og hvordan det påvirker kritiske samfunnsfunksjoner, som husly, mat, drivstoff, strøm, kommunikasjon, vann, helse- og nødtjenester og kriseledelse.

Scenarioene er valgt for å gi kommunene, og øvrige kriseaktører, et verktøy for å vurdere egen risiko og sårbarhet, og utarbeide analyser og planer for deres konkrete områder.

– Hendelser som motorhavariet til cruiseskipet Viking Sky viser hvilke utfordringer
som må kunne håndteres av beredskapsaktørene. Dette er hendelser som krever
samarbeid mellom kommuner og regionale etater og som det må utarbeides
planverk for, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru. 

Scenarioene er også ment å ha overførbarhet til flere hendelser: en plan for mottak av evakuerte cruisebåtpassasjerer kan også benyttes i andre situasjoner som krever håndtering av et stort antall evakuerte.

Analysen er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland, med innspill fra kommunale, regionale, statlige og frivillige aktører. Fylkesmannen har ansvaret for å koordinere aktørene før, og under en krisesituasjon.

[annonse]
De 14 scenariene er:
1. Ekstremvær og langvarig strømbrudd i Lofoten

2. Kvikkleireskred i Fauske

3. Fjellskred i Nordland

4. Stormflo og flom i Mosjøen

5. Influensapandemi

6. Gassutslipp ved storulykkevirksomhet

7. Skipsforlis utenfor Vega

8. Atomulykke utenfor Helgelandskysten

9. Tunnelbrann på E6 gjennom Sørfold

10. Terrorhandling

11. Alvorlig voldshendelse ved utdanningsinstitusjon

12. Sikkerhetspolitisk krise i Nord

13. Evakuering av cruiseskip

14. Svikt i vannforsyning etter cyberangrep