Helgelandssykehuset HF ligger foran budsjett etter første tertial, men resultatene for april førte til at man ikke er fullt så langt "foran skjema" som man hadde ønsket. Foto: Roger Marthinsen

Foran budsjett – men er under press

Av Roger Marthinsen
16.05.2018 10:22 - OPPDATERT 16.05.2018 14:35

Helgelandssykehuset HF ligger noe foran budsjett og opprettholder prognosen med et overskudd på 20 millioner kroner, men økonomien er under press.

Dette fremgår av virskomhetsrapport for april, som skal behandles under Helgelandssykehusets styremøte kommende tirsdag.

Av rapporten fremgår det at det økonomiske resultatet for april måned er positivt, med 1,6 mill. kroner. Regnskapet viser at akkumulert resultat etter fire måneder er på 7,0 mill. kroner. Dette er 300.000 kroner foran budsjett, og 1,9 mill. kroner bedre enn for april i 2017.

Opprettholder målet

Til tross for at resultatet per april isolert sett er positivt, finner adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir grunn til å påpeke at man er under økonomisk press for å klare å oppnå budsjettmålet for året, som er 20 millioner kroner i pluss. 

(Saken fortsetter under bildet)

Adm.dir ved Helgelandssykehuset HF Hulda Gunnlaugsdottir.

– Prognosen med et overskudd på 20,0 mill.kr opprettholdes, men er under press, både på grunn av usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret, men også enhetenes resultater, påpeker Gunnlaugsdottir.

Bufferen har krympet

April måned ga negativt resultat for alle enhetene unntatt fellesområdet, og dermed en forverring av resultatene. Årsaken er i hovedsak høyere kostnader på varekostnader, vikarer, overtid og innleie, spesielt innen somatisk område.

– Det er bekymringsfullt at alle enhetene har underskudd i april og dermed en forverring av resultatene. Alle enhetene har balansekrav og etter første tertial er det kun Mosjøen som leverer et resultat som er markant bedre enn samme periode i fjor. I 2017 hadde foretaket store udisponerte midler som kunne brukes til å «bufre» opp underskuddene ved resultatenhetene, mens disse midlene er redusert kraftig for inneværende år, fremgår det av rapporten som er signert adm.dir Gunnlaugsdottir, og som skal styrebehandles i neste uke.

Usikkerhet knyttet til lønnsoppgjør

For å holde kostnadene under kontroll anbefales det at økt aktivitet utover plan på enkelte områder bør sees på og vurderes. Lønnsoppgjøret er også et uavklart kapittel. 

– Ettersom lønnsoppgjøret pågår nå, og på langt nær avsluttet, har vi på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å mene noe sikkert om det vil bli større avvik mellom avsetningen og de reelle kostnadene med lønnsoppgjøret totalt sett. Så snart forhandlingene er avsluttet og vi har oversikt over kostnadene med sentrale og lokale oppgjør vil vi følge opp med ny informasjon til styret.

Lønn over budsjett 

Sykehuset hadde i april et totalforbruk på 1558 årsverk. Dette er en økning på 16 årsverk sammenlignet med april 2017.  

Kostnadene er totalt sett litt over budsjett og økt noe sammenlignet med i fjor. Totale lønnskostnader er over budsjett. Overforbruket knyttes spesielt til innleie og variabel lønn, men sees samtidig i sammenheng med høy aktivitet og høye inntekter. 

 

Ventetid og fristbrudd

Innenfor kvalitet viser Helgelandssykehusets egne tall at ventetiden i april var på 52 dager. Dette er en reduksjon fra mars på fem dager. Helgelandssykehusets målkrav er under 60 dager, men man har samtidig et krav for 2018 om reduksjon i forhold til 2017. Da endte man med en ventetid på 55 dager. 

Gjennomsnittlig ventetid avviklete pasienter skal være under 50 dager innen 2021.

Rapporten viser også at Helgelandlandssykehuset fremdeles har utfordringer innen fristbrudd.

– Antall ventende fristbrudd er 69 pr utgangen av april, antall ventende fristbrudd er økt den siste perioden. Fagområdene med størst utfordringer er revmatiske sykdommer, fordøyelsessykdommer, indremedisin, hjertesykdommer og øyesykdommer, fremgår det.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.