Foto: Roger Marthinsen

Fornyet vedtak om å stenge Helgeland

Skrevet av Roger Marthinsen, Ann Kristin Kjærnli
22.03.2020 18:38 - OPPDATERT 23.03.2020 06:02

Kommuneoverlege Frode Berg har i dag fattet nytt vedtak for å forsinke og hindre spredning av covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Søndag ettermiddag har kommuneoverlegen i Rana fattet nytt vedtak for å forsinke og hindre spredning av covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vedtaket gjelder fra søndag 22. mars kl. 18.00.

Dette erstatter tilsvarende vedtak fra 15. mars 2020 og varer i 7 dager, eller inntil nytt vedtak fattes.

Vedtaket er en fornyelse av vedtaket som ble fattet for en uke siden, da kommunene på Helgeland mer eller mindre stengte Helgeland, for i så stor grad som mulig å holde koronaviruset ute fra regionen.

– Dersom vi får en nasjonal avklaring på å stenge all innreise til Nord-Norge, vil kommunen ta opp vedtaket på nytt, sier ordfører Geir Waage.

– Fylkesmannen har vært tydelig på at vedtaket bare har ei varighet på ei uke. Derfor har vi fattet nye vedtak. Det er ingen store endringer. Det er noen presiseringer, og begrunnelsen for vedtaket er noe fyldigere, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Justisminister Monica Mæland misliker at kommunene lager lokale korona-regler og har bedt fylkesmennene jobbe med kommunene for å se på dette, og hvordan man kan få dette bedre til. "Søring-karantene" er ikke lov, har jusprofessor Hans Petter Graver slått fast i nasjonale medier.

– Det ville vært veldig bra om vi får en klarhet fra nasjonale myndigheter eller fylkesmannen rundt kommunene sine muligheter til å fatte lokale vedtak. Noen hevder at lokale vedtak ikke er lovlige, men vi opplever at verken justisministeren eller fylkesmannen har tatt stilling til det, sier Berg.

– Også hvis det innebærer at de mener karantene-vedtakene er ulovlige?

– Vi mener at de tiltakene vi gjennomfører er nødvendige for beskytte liv og helse, men vi må selvfølgelig forholde oss til loven, sier Frode Berg.

Dagens vedtak er i hovedsak lik vedtaket fra forrige søndag. I dagens vedtak er det presisert at vedtaket gjelder hele Norge, unntatt Helgeland. I Helgeland-definisjonen er Rødøy og Meløy i denne sammenheng inkludert.

Her er vedtaket:

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Rana kommune 22.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15.03.2020.

Vedtak:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Vedtaket gjelder per 22.03.2020 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene inkludert Rødøy og Meløy.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.

4) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09. mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 14. mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal ikke bruke offentlig transport.

Unntak:

  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.
  • Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder som omfattes av dette vedtaket
  • Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted i kommunen. Personer som ikke er omtalt i bokstav A, B og C omfattes imidlertid av bestemmelsene.
   
Rettslig grunnlag

Smittevernlovens § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet vurderer at epidemien har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

På Helgeland er man i en særstilling ved at det man har svært få bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes å være på et sannsynlig minimumsnivå.

Erfaring tilsier at det å begrense reiseaktiviteten fra høyendemiske områder til lavendemiske områder vil redusere smitteoverføringen. Reiserelaterte tiltak i tidlige faser av en epidemi gis faglig støtte fra FHI v/Vold, Aavitsland og Arnesen i brev sendt til alle landets kommuneoverleger 19.03.2020. Dette er også bakgrunnen for de innførte karantenereglene for personer som har vært på reise utenlands.

Med dagens smittesituasjon i Norge er det ulogisk å ha karanteneregler for personer som reiser fra lavendemiske områder i verden, samtidig som vi ikke har regler for personer som reiser til kommunen fra høyendemiske områder i Norge.

Smittesituasjonen i Nord-Norge er en annen enn i Sør-Norge, men de siste 2 dagene er det foreløpig rapportert 18 nye tilfeller i Nord-Norge. Disse utgjør en relativt stor andel av det totalt antall rapporterte tilfellene på landsbasis.

Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder. Dette er kun et relevant tiltak i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er min vurdering at vi i Rana kommune nå må fokusere på dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien

Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur, noe som vil gi store utfordringer om mange blir syke. Dette gjelder både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samfunnnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte spredning av viruset. Dette er avgjørende for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pasienter både i primær og spesialisthelsetjenesten. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet sitt uttalte mål er å avflate den epidemiske smittekurven. Intensjonen med de lokale reglene er å oppnå denne målsetningen.

Med den prekære situasjonen hva gjelder tilgang på smittevern- og prøvetakingsutstyr vurderes det som nødvendig å iverksette kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

For å oppnå full effekt av tiltaket er det nødvendig å se på Helgelandskommunene som en enhet. Tilnærmet likelydende vedtak har blitt fattet av andre kommuner på Helgeland.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder.

Økonomisk ansvar

Rana kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak

Virkning

Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 kl 1800 og gjelder i 7 dager, eller inntil nytt vedtak fattes. Nasjonale føringer i form av forskrift eller klare retningslinjer for lokale vedtak vurderes fortløpende.

----------

LES OGSÅ: