"Fremskritt i lokalsamfunnet gjøres i samarbeid med innbyggerne, ikke på tvers av innbyggerne som er linja Høyre har stått for gjennom skolevedtaket"

Skrevet av debatt
02.11.2018 20:11 - OPPDATERT 03.11.2018 06:00

DEBATT: Vi gratulerer Gaute Larsen med nominasjon på topp av Rana Høyres liste. Gaute er en god og samvittighetsfull mann, og et fornuftig valg av Rana Høyre.

Når det er sagt, kan ikke skoleopposisjonen (SP, FrP, R, KrF og V) la utsagnene i Rana Blad 29.10.18 stå uimotsagte. For skoleopposisjonen handler skolesaken om verdivalg. Rana Høyre har valgt å gå vekk fra sin egen garanti fra valget 2015 rundt Ytteren ungdomsskole; for tilsynelatende å spare penger på skolesektoren. Det mener vi er grunnleggende feil, og et verdivalg som skoleopposisjonen ikke på noen måte støtter.

Det hevdes at det vil være økonomisk uansvarlig å bygge nye skoler. Samtidig ser vi at Rana Høyre er med på å øke kostnadsrammene for Rana u - to bygg fra femtitallet - fra 55 millioner til minst 150 millioner. Legger man til at Rana Høyre, selve garantisten for Ytteren ungdomsskole, har valgt å benytte en spesialbygd ungdomsskole til 220 millioner i stedet for å rehabilitere Ytteren barneskole til 90 millioner, ser man at argumentene fra Rana Høyre faller på stengrunn.

Rana Høyre har tro på å samle elevene, for da blir det positive konsekvenser for PPT, helsesøstertjeneste og valgfag, hevder Gaute Larsen. Vel, det er i beste fall en vedtatt sannhet.

Det vi får høre fra PPT er at de allerede bruker mesteparten av sin tid ute i skolene, og ikke vil få noen effekt av å flytte sammen med Rana u.

Helsesøstertjenesten er ikke forespeilet økte ressurser, og er per i dag representert på alle skoler. En økning på Rana u, vil derfor måtte medføre en nedbygging på andre skoler.

Høyre selger inn valgfag som et vinnertema i skolevedtaket. I dag får elevene tilbud om to valgfagtimer pr uke. Før valgfagene ble fjernet ved Reform 97, var det vanlig med opp mot seks til åtte timer pr uke. Skal elevene få et tilbud reelt sett bedre enn det de fire ungdomsskolene har nå, må antall elever per gruppe ned. Det betyr flere lærertimer og økte kostnader, det stikk motsatte av hva Høyre har vedtatt. Legger man til at valgfag aldri har vært en prioritet for Høyre og vedtatt løsning med Rana u ikke har fysiske forutsetninger for å tilby et bredt tilbud, sitter man igjen med at Høyre har vedtatt et skoletilbud uten reell valgfrihet.

Rana Høyre påstår at dersom de ikke busser ungdomsskoleelevene til sentrum, måtte de ha busset elevene fra Ytteren til Båsmo. FAU ved Ytteren barneskole viste gjennom regnestykker i 2016 at det ikke stemte. Faktisk var det rimeligere å rehabilitere både Båsmo og Ytteren barneskoler enn å samle barneskoleelevene. At Høyre nå prøver å rettferdiggjøre sin kuvending rundt Ytteren ungdomsskole ved å vise til barneskolene, er en påstand som dermed ikke holder mål.

Realitetene etter Høyres vedtak fra 28.3.2017 begynner nå å materialisere seg. Majoriteten av foreldrene i bydelene er sterkt uenige. Utdanningsforbundet og deres fagorganiserte lærere har ikke tro på prosjektet. Det har vært en flukt av ansatte ledere i ungdomsskolen, spesielt fra nåværende Rana u. Antallet ufaglærte ansatte på Rana u er historisk høyt (10,8 %). Det er få om noen søkere på viktige lederstillinger ved Rana U. IKT-satsningen er i tillegg et bilde på den manglende prosjektkontrollen kommunen har. Etter skoleopposisjonens mening er ingen av disse markørene egnet til å øke forventningene rundt skolestart neste år, med Rana U trinn to. Når man i tillegg ser at Høyres gulrot – innsparinger på antall ansatte lærere i skoleverket – smuldrer bort grunnet vedtatt lærernorm, ville det mest redelige fra Høyre sin side vært og satt hele Rana u på «hold» inntil man ser konsekvensene. Et absolutt minimum er en grundig evaluering forankret hos elever, foreldre og ansatte ved Rana u trinn 1 før trinn 2 eventuelt iverksettes høsten 2019.

Skoleopposisjonen blir utfordret på kostnader. Det vi kan si, før valgprogram er ferdig og vedtatt, er følgende: Investeringene som gjøres på Moheia vil i stor grad ikke være bortkastet. Rana kommune har store leieutgifter hos diverse private utleiere i Rana, og det vil være fornuftig å samle disse i et rehabilitert Moheia. Differansen på skolebudsjett og drift mellom de valg Høyre har tatt og de valg skoleopposisjonen står for, er innenfor et normalt politisk handlingsrom, og det før vi har oversikt over endelige overskridelser for vedtaket 28.3.17

Avslutningsvis vil vi vise til hovedpoenget fra skolerapporten utarbeidet av Agenda Kaupang i sin tid: «Enhver endring i skolestruktur må forankres i befolkningen for at den skal stå seg over tid».

Fremskritt i lokalsamfunnet gjøres i samarbeid med innbyggerne, ikke på tvers av innbyggerne som er linja Høyre har stått for gjennom skolevedtaket. Upopulære avgjørelser kan også forankres i befolkningen, så lenge det er åpenbart at det er nødvendig, og at det er en god løsning også utover rene økonomiske innsparinger, eller tilsynelatende innsparinger. I denne sammenhengen har nok både Rana Høyre, AP og SV en vei å gå frem mot valget 2019.
 
Stig Meisfjord, Rana Venstre

Benny Gurendal, Lena Katrin Aas, Vegar Alterås, Rana Senterparti

Anne Sofie Urke, Rana Kristelig Folkeparti 

Nina Veronica Mikkelborg, Rana Fremskrittsparti

Line Ellingsen, Rødt Rana

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.