Foto: Silje-Tamara Rojas

Frykter at Mo i Rana skal bli en flaskehals

Skrevet av Hedda Hiller
05.11.2019 14:28 - OPPDATERT 05.11.2019 17:02

Rana kommune er kritisk og spørrende til at Samferdselsdepartementet varsler å skrinlegge faglig utredning av fremkommeligheten gjennom Mo i Rana.

Rana kommune anmoder i et brev Statens Vegvesen om oppfølging av Vegpakke Helgeland - E6 nord og sør for Mo i Rana.

Kommunen ber om at Statens vegvesen raskt bidrar til oppstart, og aktivt
deltar i planlegging for utbedring av strekninger på E6 inn til og gjennom Mo i
Rana som ikke ble tatt med i Vegpakke Helgeland.

Kommunen har i dag sendt et brev til Samferdselsdepartementet med kopi til Vegdirektorat, Vegregion Nord og Nordland fylkeskommune. Det vises til brev fra Samferdselsdepartement til Vegdirektoratet datert 14. mars i år, og til Rana
kommune datert 28. mars, hvor det ble varslet om skrinlegging av planlagt konseptvalgutredning - det vil si en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på - for stamvegene til og gjennom Mo i Rana.

– Rana kommune er kritisk og spørrende til denne beslutningen, som er brudd med
forutsetning som lå til grunn for Rana kommunes tilslutning til Vegpakke Helgeland i 2010, skriver Rana kommune i en pressemelding. 

– Rana kommune forventer at Statlig vegmyndighet bidrar til at behov for planlegging for utbedring og oppgradering av hovedvegene inn til og gjennom Mo i Rana blir ivaretatt slik kommunen har forutsatt gjennom hele vegpakkeperioden fra 2010.

Statens vegvesen fulgte dette opp gjennom avsetning av planleggingsmidler til konseptvalgutredning i handlingsprogrammet for 2018-2020.

– Utvikling i trafikkmengde og transportbehov i Rana, og den kompleksitet som ligger i utvikling av gode og framtidsrettede løsninger for vegknutepunktet Mo i Rana, tilsier at vegvesenets avsetning av ressurser til en KVU var et riktig grep i dagens situasjon, heter det blant annet i brevet fra kommunen.

– Uten å bedre framkommeligheten på E6 og E12 gjennom Mo i Rana vil verdiskapningen i en av landets største industriklynger bli rammet, inkludert store grønne nyetableringer. Knutepunktet vil bli en flaskehals. Køer og utslipp fra lokal- og gjennomfartstrafikk vil øke med betydelige tap for samfunnet. Å iverksette tiltak vil bidra til å nå nullvisjonen og møter derfor de nasjonale transportmålene på en svært god måte.

Brevet er signert av ordfører og rådmann.

[annonse]
Dette er det kommunen ser på som utfordringer på E6 – E12 i Rana kommune:

1. Nord for Mo i Rana avsluttes Vegpakke Helgeland på Fallhei. Herfra går E 6 i dag sørover via bydelen Selfors. Her er nedsatt fartsgrense, og det mangler g/s-veg på denne hoved innfarten fra nord. Gjeldende kommunedelplan utarbeidet av Statens vegvesen ca.2000 viser at E 6 fra Fallhei skal føres over Ranaelva til kryss med E 12. E 6 og E 12 skal følge samme korridor derfra til Saga/Ranenget. Dette vil innkorte forbindelsen mellom E 12 (med trafikk fra ny flyplass og nye næringsarealer) og E 6 nord. Løsningen fjerner også gjennomgangstrafikk fra bydelen Selfors. Kommunen ønsket parsellen tatt med i vegpakke Helgeland, men måtte akseptere at denne skulle komme i en fase 2 av hensyn til den totale kostnadsrammen for vegpakken.

2. For strekningen hvor E6 nord og E12 skal følge samme korridor må det ses på behov for tiltak. Flyplass, nye næringsetableringer og nye boliger i Brennåsen vil medføre økt trafikk. Aktuelt å sikre areal til fire felts veg, og vurdere andre tiltak. I en planprosess bør også E 12 strekningen opp til kryss med veg til ny flyplass ses nærmere på.

3. Strekningen fra Saga/Ranenget og opp til Skansen er av Statens vegvesen definert som flaskehals på E6. Dette skyldes stigningsforhold, kurvatur, lyskrysset ved Revelen, rundkjøringen på Skansen og en ÅDT på strekningen på 13.500. Å finne en god løsning for nyanlegg på denne strekningen er krevende. Her kunne både tunnelløsning og andre korridorvalg være aktuelle å se på. Med skrinlegging av KVU må en konsentrere seg om å prøve å finne løsning langs eksisterende korridor for å sikre areal for vegutbedring. Dette kan være mulig, men vil medføre svært store inngrep, og forutsetter trolig også at omlegging beskrevet under pkt.1 ovenfor gjennomføres.

4. E6 gjennom Svortdalen har ÅDT 13.000. Det er det kapasitetsutfordring på dagens veg og mangler g/s-veg på flere strekninger. Her må trolig planlegges og sikres areal for fire felts veg. Da Transportplan Mo ble gjennomført (1990-95) ble det regulert og planlagt for en framtidig avlastningstunell for E 6 mellom Svortdalen (4) og Ytre Langnes (6). Korridoren ligger til grunn for gjeldende planverk, men vegvesenet som først ervervet grunn for E6 korridoren har senere solgt arealet. Kjøper kan ikke bygge noe så lenge arealet er avsatt til framtidig E6 korridor, men det er definitivt behov for en grundig planmessig gjennomgang om hvordan E6 forbindelsen sørover fra Svortdalen skal løses.

5. E6 sørfra inn mot byen har ÅDT 13.800. Kapasitetsutfordring gjennom to rundkjøringer i Mobekken. Kryss med gate Langneset er farlig, og Statens vegvesen tillater ikke nytt planlagt boligutbygg i bydelen før ny kryssløsning er på plass. G/s-veg løsningen gjennom Langneset er provisorisk, men fungerer rimelig greit. Rana Industriterminal med ny dypvannskai skal tilknyttes E 6 lengst sør på strekningen. Økning i trafikken vil være krevende å løse på en god måte. En løsning kan være tunellen under pkt.4.

6. Sør for Mo i Rana var det kun parsellen i Skamdalen som ble utbedret gjennom Vegpakke Helgeland. Det er flere strekninger mellom Finneidfjord og Hauknes med utbedringsbehov som kan åpne for økt hastighet, bedre framkommelighet og større sikkerhet. Spesielt gjelder dette strekningen nordover fra Dalselv. Her er nedsatt hastighet, uoversiktlige avkjørsler og det mangler sammenhengende g/s-veg på strekningen. Behov for ny atkomst til Hauknes friluftsområde fokuseres spesielt.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.