Foto: Simo Räsänen

Fylkeslag: –⁠ Nei til vindkraft på land!

Lokallagene fra Nesna og Hemnes fikk flertall: – Medfører altfor store og irreversible naturinngrep, og naturvern vanskeliggjøres, sier Nordland SV.


Nordland SV vedtok under helgens årsmøte å si nei til ny utbygging av vindkraft på land. Dette etter forslag fra Nesna SV og Hemnes SV. Uttalelsen ble vedtatt med 37 mot 27 stemmer.

Dette betyr at fylkeslaget i utgangspunktet sier nei til en eventuell utbygging av Sjonfjellet.

Standpunktet er i samsvar med SVs vindkraftholdning. Her er Nordland SVs uttalelse:

Vindkraft blir betraktet som fornybar energi, men har store kostnader i form av naturødeleggelser og arealbruk. Det Internasjonale Naturpanelet (IPBES) angir at arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringene. Inngrepene og tapene av natur er irreversible. Naturmangfoldet i verden er truet: Ifølge FNs klimapanel står mer enn 1 million arter i fare for å dø ut, innen kommende tiårsperiode. Vi har et ansvar overfor våre etterkommere for å forvalte naturen på en klok måte. 

Utbygging av vindkraftverk rammer samiske reindriftsområder spesielt hardt. Ifølge NVE var det i fjor tolv vindkraftverk i drift i reinbeiteområder. Ytterligere ni anlegg var under bygging, og to hadde fått konsesjon uten at bygging var kommet i gang. Forskning viser at reinen lider av å oppholde seg i områder med vindkraftverk. 

Vindkraftutbygging utgjør følgelig en trussel mot reindriftsnæringa, og spesielt saken om utbygging av Øyfjellet i Vefsn viser tydelig hvordan næringa blir overkjørt av storkapitalen med myndighetene på lag. Samenes næringsgrunnlag trues, og dermed også deres kultur og språk. Norge har både i Grunnloven og i flere internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å bevare naturgrunnlaget for samisk kultur, og dette må vektes tyngre i saker om vindkraftutbygging. 

I tillegg til eksisterende vindkraftverk ønsker utbyggere flere nye lokaliteter for vindkraft i Narvik, og Sjonfjellet i Nesna og Rana kommune har interessenter som vil bygge Norges største vindkraftverk med hele 106 vindturbiner. Sjonfjellet er beiteområde for reindriftsnæringa, har status som nasjonal turistvei, med 100 000 passerende kjøretøy i sommermånedene, og har flere populære og viktige turområder som vil bli påvirket av en eventuell utbygging. 

Per januar 2021 var nesten to tredjedeler av norsk vindkraft eid av utenlandske selskap, og dette gir grunn til bekymring. Nasjonale og internasjonale kapitalinteresser kan ikke få tjene seg rike på å ødelegge urørt natur i Nordland.

Nordland SV

• sier nei til vindkraft på land. Det medfører altfor store og irreversible naturinngrep, og naturvern vanskeliggjøres. 

• krever at staten forsvarer reindriftsnæringas rettigheter i vindkraftsaker. 

• krever at utmarks- og beiteinteresser respekteres. 

• vil innføre en naturressursskatt for alle eksisterende vindkraftanlegg, slik at det genereres inntekter lokalt.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.