Rundt 700 eposter til Rana kommune ble sittende fast i kommunens e-postfilter i skyen. Foto: Roger Marthinsen

Skole sviktet elev: Første kommune i Nordland som bøtelegges etter ny lov

Skrevet av Roger Marthinsen
27.06.2019 21:06 - OPPDATERT 27.06.2019 21:12

Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn, fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Det er Fylkesmannen i Nordland som har ilagt Rana kommune tvangsmulkt, som følge av at en skole ikke har gjennomført tiltak for elev en elev. Tvangsmulkten er på 50.000 kroner. I tillegg kommer bøter på 3.000 kroner per døgn, inntil av av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Rana kommune er den første kommunen i Nordland og en av de første kommunene i landet som bøtelegges, etter at endringen i opplæringsloven § 9a om elevenes psykososiale miljø trådte i kraft høsten 2017.

– Dette er første gang vårt fylkesmannsembete fastsetter en tvangsmulkt etter denne lovendringen, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Tvangsmulkt er et virkemiddel for å sikre framdrift i skolemiljøsaker slik at Fylkesmannens vedtak blir oppfylt.

GJENNOMFØRTE 9 AV 18 TILTAK

Fylkesmannen i Nordland konkluderte i mai i år med at den aktuelle skolen ikke hadde gjort det som vi med rimelighet kan forvente for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Ifølge vedtaket ble tvangsmulkt forhåndsvarslet som et virkemiddel, dersom bestemte tiltak ikke var iverksatt innen de frister som ble satt. Ved fristens utløp hadde skolen gjennomført 9 av 18 tiltak i Fylkesmannens vedtak. 

– Det har vært løpende kontakt mellom Fylkesmannen og skoleeier siden høsten 2018, og vi har veiledet skolen og skoleeier underveis. Skolen har blitt forhåndsvarslet om de tiltak Fylkesmannen ville fastsette i sitt vedtak, og vi har gitt dem arbeidsro for å håndtere denne saken. Ved fristens utløp hadde skolen gjennomført 9 av 18 tiltak i Fylkesmannens vedtak. Tvangsmulkt er et siste virkemiddel for å sikre framdriften i saken, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

Kommunen har nå sommerferien på seg til å få gjennomført de ni tiltakene som ennå ikke er utført. Er ikke fire av ni tiltak på plass innen 19. august, vil tvangsmulkten bli effektuert. Er ikke alle tiltak gjennomført innen 26. august vil en døgnmulkt på 3.000 kroner tre i kraft fra da. 

– Kommunen må dokumentere at fire av tiltakene er gjennomført innen 19. august. Dersom vi vurderer at denne dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, må en engangsmulkt på kroner 50.000 betales. Ytterligere 5 tiltak må dokumenteres igangsatt innen 26.august. Dersom det ikke er gjort, ilegges en døgnmulkt på kroner 3000 pr. døgn inntil alt er på plass, sier Guri Adelsten Iversen til Rana No. 

ANSER SOM EN ALVORLIG SAK

Utdanningsdirektøren vil av hensyn til personvernet til den aktuelle eleven ikke gå detaljert inn på hvordan Rana-skolen har sviktet i tilretteleggingen for eleven på den aktuelle skolen.

– Dette er en alvorlig sak med store konsekvenser for elevens trygghet og trivsel i skolehverdagen. Vi har derfor forventet at skolen og skoleeier skulle ha brukt tiden til å gjennomføre Fylkesmannens tiltak på en bedre måte, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen.

FRIST TIL SKOLESTART

Rana kommune skal ha fått frist til 19. august med å lukke de ni gjenstående avvikene i elevsaken. Dersom kommunen ikke gjennomfører tiltak i tråd med vedtak som Fylkesmannen har fattet, vil kommunen tvangsmulkten på 50.000 kroner trå i kraft. Videre vil det da bli ilagt en døgnmulkt på 3.000 kroner. 

– Vi tar denne saken på største alvor, forsikrer kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Lillian Nærem.

– Innen fristen Fylkesmannen har satt, skal avvikene være lukket. Vi tar denne saken på største alvor og har satt inn betydelige ressurser for å finne gode løsninger i tett dialog med berørte parter og Fylkesmannen. Vi er opptatt av at eleven skal oppleve et trygt og godt skolemiljø med god faglig utvikling, sier kommunaldirektør Nærem. 

Fra skoleåret 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Det er dette Rana kommune ikke har overholdt i forhold til en elev. 

– Rana kommune er opptatt av at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø og har stort fokus på dette i planverk og i skolehverdagen. Kommunen har over tid jobbet målrettet for å skape gode systemer og vil bruke erfaringene vi nå gjør oss i det videre systemarbeidet i Rana-skolen, sier Nærem.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.