Helgelandssykehuset 2025 – sykehus for alle helgelendinger

Skrevet av Geir Waage, Ordfører i Rana
07.01.2019 15:47 - OPPDATERT 07.01.2019 19:31

– Vi er overbeviste om at den bærekraftige løsningen for Helgelandssykehuset vil være gjenbruk og oppgradering av eksisterende bygningsmasse ved sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen, skriver ordfører Geir Waage i denne kronikken.

Den eksterne ressursgruppa la frem sin foreløpige rapport og anbefalinger for fremtidig sykehusstruktur på Helgeland den 3. desember.

Ingen kan hevde at ressursgruppa har skrevet et bestillingsverk for Rana og Nord-Helgeland. Rapporten konkluderer med en annen løsning enn vår foreslåtte modell med to sykehus.

Likevel vil jeg berømme ressursgruppa for et svært solid arbeid. Ressursgruppa består av erfarne fagpersoner uten tilknytning til Helgeland. De 8 medlemmene ble foreslått av statlige Sykehusbygg HF og godkjent av styrer i Helgelandssykehuset.

Anbefalingen er enstemmig og svært tydelig. Ressursgruppa har konkludert med at et stort akuttsykehus i Mo i Rana er den beste løsningen for Helgeland. De viktigste kriteriene er at Mo i Rana har det eneste sykehuset med alle akuttfunksjoner og derfor det klart største fagmiljøet med de beste muligheter for rekruttere og beholde kompetanse i en økende konkurranse om helsepersonell. Lokalisering i Mo i Rana
gir minst risiko for tap av fagkompetanse i en interimsperiode fra beslutning til etablering av ny sykehusstruktur. Vi har det største og mest varierte arbeidsmarkedet med best muligheter for jobb for partner.

Anbefaler to sykehus

Rana kommune er opptatt av at flest mulig pasienter på hele Helgeland skal få raskest og best mulig behandling. Derfor har vi anbefalt en balansert beredskaps- og sykehusstruktur, med et stort akuttsykehus i Mo i Rana, et akuttsykehus i Sandnessjøen, Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Mosjøen og DMS og Luftambulanse i Brønnøysund.

Helgeland har allerede i dag 4. lengste reiseavstand til sykehus selv med tre sykehus.
Reiseavstanden vil øke betydelig med et fellessykehus (ambulanse, pasienter, pårørende, ansatte).

I Lofoten og Vesterålen (med 54.000 innbyggere) bygges det nytt sykehus på Stokmarknes, samtidig som Gravdal beholdes. I Narvik er det vedtatt et nytt sykehusprosjekt til 1,7 milliarder kroner, samtidig som sykehuset i Harstad beholdes. Hvorfor bør løsningen være annerledes for de nær 80.000 innbyggerne på Helgeland?

Beste løsning også med ett sykehus

Rana kommune har vedtatt at dersom den anbefalte løsningen for Helgelandssykehuset blir en modell med ett akuttsykehus, må dette lokaliseres til Mo i Rana.

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by, og knutepunkt for et moderne veinett med E6, E12 og FV12, jernbane og flyplass.

Mo i Rana er i dag tyngdepunktet for sykehusdrift på Helgeland (flest årsverk, best
økonomistyring og størst pasientaktivitet) og kirurgi (eneste sykehus med ortopedisk
beredskap) på Helgeland.

Det er heller ikke slik at sykehuset i Mo i Rana er utilgjengelig for store deler av befolkningen på Helgeland. Etter å ha analysert transportavstandene konkluderer ressursgruppa med at forskjellene ved de ulike lokaliseringsalternativene er marginale. Beregnet gjennomsnittlig reisetid til Vefsn er 62 minutter, Alstadhaug 65 minutter og Rana 71 minutter.

Ingen annen lokalisering sikrer at så mange mennesker når sykehuset innen «den gylne timen» og cirka 80 prosent av innbyggerne kan nå sykehuset innen 90 minutter. For å øke tilgjengeligheten ytterligere må flyruta mellom Brønnøysund og Mo i Rana gjenåpnes.

Argumenter mot Mo i Rana tilbakevises

I rapporten som Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag fra Alstahaug kommune,
fremkommer to hovedargumenter for at Sandnessjøen er et bedre lokaliseringsalternativ for ett sykehus på Helgeland. Krevende flyforhold til innlandet og potensiell pasientlekkasje fra Sør-Helgeland.

Påstandene om krevende flyforhold til Mo i Rana er systematisk gjennomgått og tilbakevist av ressursgruppen, basert på faglige innspill fra Luftambulansetjenesten HF og Norsk Luftambulanse. Det er like krevende å fly inn Vefsnfjorden som Ranfjorden. Ny teknologi for innflyging og moderne avisingsutstyr for helikoptre vil i fremtiden øke gjennomføringsevnen betraktelig.

Det hevdes videre at 14 prosent av helgelendingene vil velge Namsos dersom et sykehus lokaliseres i Mo i Rana. Vi tror ikke at alle fra Sør-Helgeland vil reise til Namsos dersom hovedsykehuset på Helgeland havner i Mo i Rana. Et moderne DMS og luftambulanse lokalisert i Brønnøysund betyr et vesentlig bedre tilbud enn i dag for Sør-Helgeland. Og redusert behov for pasientreiser både til akuttsykehus på Helgeland og ut av fylket.

Tall fra Helgelandssykehuset viser at det i 2017 ble registrert 125.000 pasientopphold/konsultasjoner fra de 18 helgelandskommunene. Pasientreiser for planlagte behandlinger fra Helgeland til Namsos var under 1 prosent av totalen. Hvorfor skal dette øke til 14 prosent når Helgelandssykehuset bygger opp et helt nytt tilbud til befolkningen i sør i et moderne DMS i Brønnøysund?

Videre utredninger

Både ressursgruppen selv og ledelsen i Helgelandssykehuset har vært klare på at den
foreløpige rapporten ikke omhandler alle detaljer og fagområder for det fremtidige
Helgelandssykehuset.

Innhold og behandlingstilbud i DMS’ene vil bli helt sentralt, noe styret i Helgelandssykehuset allerede har vedtatt å analysere nærmere. Dette vil åpenbart bety mye både for pasienttilbud og økonomisk bæreevne i Helgelandssykehuset.

Tilbud til fødende og psykiatri er andre områder som styret i Helgelandssykehuset har påpekt behov for å utrede nærmere.

Økonomisk bærekraft i Helgelandssykehuset er så langt i prosessen lite berørt. Her er det behov for nærmere analyser før modell for struktur og lokalisering besluttes.

Vi forventer at disse forholdene blir nærmere analysert før Helgelandssykehuset kommer med sin innstilling til Helse Nord, og i den videre konsekvensutredningen.

En bærekraftig løsning for hele Helgeland

Vi i Rana kommune har argumentert for at den aller beste løsningen for pasienter på hele Helgeland er en modell med to sykehus, ett stort akuttsykehus i Mo i Rana og at
akuttsykehuset i Sandnessjøen beholdes.

Den nest beste løsningen for hele Helgeland mener vi er ett stort akuttsykehus i Mo i Rana, i tråd med ressursgruppens anbefaling. Ingen annen lokalisering sikrer at så mange mennesker sykehuset innen «den gylne timen» og ca. 80 % av innbyggerne når sykehuset innen 90 minutter.

Vi er overbeviste om at den bærekraftige løsningen for Helgelandssykehuset vil være
gjenbruk og oppgradering av eksisterende bygningsmasse ved sykehusene i Mo i Rana (og Sandnessjøen i en modell med to sykehus).

Dette vil vi komme nærmere tilbake til i Rana kommunes høringssvar til Helgelandssykehuset.

 

----- 

Ressursgruppas anbefaling:

«I anbefalingen av Mo i Rana som stedet for det store akuttsykehuset, legger
ressursgruppen avgjørende vekt på følgende forhold; byen fremstår som det
mest attraktive alternativet når det gjelder muligheten til å rekruttere personell
(hovedsakelig som en følge av at Mo i Rana er vesentlig større enn de andre
byene), plasseringen gjør at den største andelen av befolkningen når sykehus
innen en time etter en akutt skade/sykdom, Rana kommune har hatt og forventes
å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling og sist men ikke minst, fordelen
med en etablering nær det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i
interimsperioden frem til nytt sykehus står ferdig og med tanke på å trygge
tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.»

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.