Foto: Sondre Skjelvik

"Helse Nord, der det ikke lønner seg å være god"

Skrevet av Per Waage
20.10.2020 17:00 - OPPDATERT 21.10.2020 06:01

HVA SKJER I HELSE NORD?

Jeg har studert saksforelegget fra adm.dir til styret i Helse Nord om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset. Jeg hørte også på adm dir sin presentasjon av saken til styret. Jeg har overhørt alle innleggene i styret og lagt merke til at flere av styremedlemmene sa seg fornøyd eller svært fornøyd med saksforelegget fra adm direktør. Ikke alle styremedlemmene sa seg like fornøyd med saksdokumentet og et par av dem hadde også noen kritiske spørsmål og formuleringer som vel egentlig ikke ble fyldestgjørende besvart. Ingen stemte imot og det er forståelig.

Gjennom et langt liv i statens tjeneste har jeg utarbeidet mange tilsvarende saksdokumenter, samt blitt forelagt og lest og godkjent mange slike dokumenter. Noen av dem har vært merkelige, blitt refusert og sendt tilbake. Dette sakdokumentet er noe av det merkeligste jeg har lest. «Når utgangspunktet som galest blir resultatet titt orginalest», Henrik Ibsen, Per Gynt. Forøvrig er dokumentet ført i penna av Geir Tollåli som vel er øverste medisinske leder i Helse Nord. Det er samme person som etter en dag mente at en gjenåpning av kreftkirurgien i Sandnessjøen var trygt og godt.

Det utgangspunkt som er valgt for saksdokumentet dreier seg ikke om de mest sentrale og reelle forhold i saken, nemlig at resultatene av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen viser en dødelighet langt over en nasjonal norm, mens Rana sykehus har et resultat som ligger vesentlig under den nasjonale normen. For å unngå tilfeldige avvik fra år til år kan man se på situasjonen over en lengre periode. Ser man perioden 2011–2019 under ett så ser det ut til at dødeligheten ved Rana sykehus er ca 2,2 prosent, mens tilsvarende tall for Sandnessjøen sykehus er er på 12,2 prosent, dvs. 5-6 ganger større enn i Rana. Saksdokumentet inneholder ingen slike tall. Slik sett er man på trygg grunn når det sies at oppnådde resultater ser ut til å være uten betydning i Helse Nord, der det ikke lønner seg å være god.

Arbeidsmiljøet ved Helgelandssykehuset trekkes inn i statusrapporten. Det vises til sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og risiko knyttet til pasientsikkerheten. Meg bekjent er det ikke alminnelig kjent at det er arbeidsmiljøproblemer ved sykehuset i Rana. De ansatte opplyste i Rana formannskap at arbeidsmiljøproblemene i Helgelandssykehuset ikke gjelder Rana sykehus. At det ser ut til å være store arbeidsmiljøproblemer ved sykehuset i Sandnessjøen er opplest og vedtatt. På den måten dekkes og beskyttes det sykehuset der arbeidsmiljøproblemene finnes. Nå er arbeidsmiljøet først og fremst en sak for den stedlige ledelsen ved de to sykehusene. Etter hva jeg kan forstå fungerer samhandlingen godt mellom ledelse og ansatte i Rana. Så når det ikke ser ut til å fungere i Sandnessjøen kan det bety at den lokale ledelsen ikke mestrer oppgaven og ikke har fått til den nødvendige samhandlingen mellom ledelsen og ansatte. Når det ikke fungerer, har man i Sandnessjøen valgt å legge skylda på «konsernet» Helgelandssykehusets ledelse. Med sin tilsløring av fakta bidrar saksnotatet til å verdsette den ukulturen som rår på Sandnessjøen sykehus. Grunnen til det kan ikke være noe annen enn at Helse Nord ikke kan ha et sykehus som «hovedsykehus» der det er store arbeidsmiljøproblemer. Nok et eksempel på at det i Helse Nord ikke lønner seg å være god.

Det har som kjent vært drevet en intens kampanje mot øverste ledelse i HSYK helt siden januar i år med diverse utspill, også fra ordføreren i Alstahaug, som til og med er blitt takket av adm.dir for Helse Nord for sitt engasjement. Med sin atferd har adm.dir medvirket aktivt til å understøtte denne ukulturen.

I saksnotatets statusoversikt kommer rosinen i pølsa når det sies at både «ledelsen i Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF har vært tydelige på at kreftkirurgisaken må skilles fra prosessen med Nye Helgelandssykehuset». Folk flest er ikke dummere enn at følgende gjelder: Å stanse tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen som er tiltenkt rollen som «hovedsykehus» er ikke forenlig med å gi sykehuset den statusen. Og det er et faktum at mange debattanter hevder at å stanse  tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen er det samme som en stor spiker i kista for Helse Nord og statsråd Høies planer på Helgeland. Slik premieres den dårlige på bekostning av den gode.

Men dette er ikke den eneste spikeren. Det er flere. Det er åpenbart knyttet stor prestisje både fra statsråden og ikke minst fra Helse Nord til at «hovedsykehuset» må bli en realitet. Derfor var det nødvendig å gripe inn. Det er den eneste logiske forklaringen. Så det Helse Nord og Helgelandssykehuset forfekter er det stikk motsatte av de underliggende realiteter.

Begrepet «hovedsykehuset» er ikke definert og forefinnes heller ikke i den nasjonale helse- og sykehusplan. Når situasjonen blir en smule presset, begir styrelederen i Helse Nord seg ut på en presisering av hva som ligger i begrepet. Da vises det til noen føringer som hun og noen likesinnede i styret har kommet fram til på bakrommet, nemlig at «hovedsykehuset» må være det største og ha størst bredde i tilbudet til befolkningen. Da reagerer det politiske Rana fordi dette er et plumpt forsøk på å omgå statsrådens vedtak. Det står ingen ting der som underbygger den tolkningen i statsrådens vedtak slik det er oppsummert i protokollen fra foretaksmøtet 27. januar 2017. At styrelederen i flere sammenhenger har gjort forsøk på å distansere seg fra det hun faktisk sa i styremøtet, gjør bare vond verre fordi det lett kan dokumenteres hva som ble sagt. Dermed framstår styrelederen som uredelig.

Nå har statsråd Høie satt dette på plass i et intervju med Rana Blad så folk flest tar nok dette med ro, men at det er en ripe i lakken på styrelederens troverdighet står ikke til å benekte. Reaksjonen fra det politiske Rana må oppfattes som en advarsel om at uredelighet aksepteres ikke. Vedtaket i Rana formannskap i dag tirsdag 20.  oktober om blant annet mistillit til Helse Nord er en kraftig forsterking. Slik jeg leser statsråd Høie sitt svar til Rana kommune bekjentgjort i dag, så sier han at vedtaket i foretaksmøtet 27. januar 2020 er et minimum av det Rana sykehus skal inneholde. Hvis det forholder seg slik begrenser det Helse Nord sin handlefrihet ift Rana sykehus og at flere fortolkninger og utspill fra styrelederen i samme retning passer seg ikke.

[annonse]
I saksforelegget beskrives forbedringsarbeidet ved Helgelandssykehuset. Det slås fast at dette tar lenger tid enn man har regnet med. Det sies ikke noe hvorfor, men alle som følger litt med vet at dette er forårsaket av miljøet ved sykehuset i Sandnessjøen med en ukultur som det antakelig ikke er så mye å gjøre med. Denne ukulturen består av svak økonomistyring med et akkumulert underskudd på 200 mill kroner og svak stedlig ledelse, uhemmet sjikanering av egen konsernledelse og misbruk av varslingssakene som KPMG har avdekket som bare tull og tøys og misbruk av interne avvikssystemer for å sjikanere egen konsernledelse. Ikke akkurat mye å applaudere som god kultur ved «hovedsykehuset».

Det er mange som har notert seg at disse varslingssakene ikke har fått sin avslutning. Det folk nå spør seg om er: Hva kan nå årsaken til det være. Er det noen høyere opp i systemet, dvs. Helse Nord, som holder sin beskyttende hånd over varslerne? Ligger det noe her som ikke er forenlig med «hovedsykehuset»? Hvis så er tilfelle så har vi nok et eksempel på at det ikke lønner seg å være god og levere gode resultater i Helse Nord.

Saksdokumentet konkluderer med det som er en ren straffeekspedisjon mot Rana sykehus og en indirekte velsignelse av fagmiljøet i Sandnessjøen med alle sine feil og mangler og svake resultater. Det understrekes at Helgelandssykehuset ikke ivaretar Helse Nord sitt «sørge for»-ansvar. Faktum er at dette gjelder sykehuset i Sandnessjøen og ikke sykehuset i Rana som har levert og leverer. Det kommer ikke fram i saksnotatet i det hele tatt. Videre sies det at «situasjonen er krevende og skader tilliten til Helgelandssykehuset og Helse Nord». Det er nok rett for så vidt gjelder Helse Nord selv og sykehuset i Sandnessjøen, men det passer det åpenbart ikke å gi uttrykk for, for da slår man inn ytterligere en spiker i kista til Helse Nords og statsråd Høies planer for sykehusstrukturen på Helgeland.

Det er ikke dokumentert noen gevinst ved å gjennomføre Helse Nords korstog mot Rana sykehus. Det oppstår ingen gevinst ved å flytte tarmkreftkirurgien fra Rana sykehus til Bodø som har dårligere resultater, men derimot går det an å kalkulere tapet. Derimot oppstår det økte kostnader både for pasienter og sykehussektoren. Således er dette et ulønnsomt prosjekt både privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk.

Kanskje den største svakheten i saksforelegget er et totalt fravær konsekvensutredninger og en risikoanalyse. Dette er ikke så overraskende fordi det bare bekrefter en nylig undersøkelse foretatt av riksrevisjonen som viser at dette ikke er noe sykehussektoren er opptatt av. Riksrevisjonen har også påpekt betydningen av at helseforetakene og deres styrer har kompetanse på risikostyring. Når den ser på utdanning og praksis til styret i Helse Nord er det vanskelig å få øye på slik kompetanse. Praksis viser at denne kompetansen er fraværende og uinteressant. Jeg fant en som har slik kompetanse i styret for HSYK. Et interessant spørsmål er hvordan det frie sykehusvalg påvirker pasienttilgangen både til sykehuset i Sandnessjøen, sykehuset i Bodø og UNN. Faktum er at det er stadig flere som nå orienterer seg sørover mot St Olav og Trondheim når Rana sykehus ikke kan gjøre jobben. I så fall har Helse Nord skutt seg selv i foten ift UNN som har et marginalt pasientgrunnlag for å være et universitetssykehus.

Til slutt. Det er nok mange med meg som lurer på hvordan kan det rettes opp i denne fadesen. En ide kan være å la de som sogner til Rana sykehus å få utført tarmkreftkirurgi på det sykehuset. Så kan de fra Sandnessjøen få sin kirurgi gjennomført i Bodø. Jeg tror nemlig ikke det fremmer forutsigbarhet og pasientsikkerhet at de som sokner til Rana sykehus blir kastet ut av sitt sykehus og blir påført bare ekstra kostnader.

---------------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.