Foto: Roger Marthinsen

"Helt siden fusjonen har man bygd ned studietilbud på Helgeland"

Studiestedsstruktur og IKT utdanning på Helgeland

Nord Universitets styre skal behandle et forslag til ny studiestedsstruktur som blant annet innebærer nedleggelse av studiested Nesna. Dette kan oppfattes som et et ledd i en sentraliseringspolitikk som ikke bare kan svekke utdanningstilbudet i regioner som Helgeland men også bidra til å påvirke samfunnsstrukturen i videre forstand.

Det handler naturligvis mye om behovet for lærere og sykepleiere og hvor viktig det er å ha utdanning i vår region. Man kan også snakke om den tredje profesjonen eller tredje fagområdet, om at det også er et skrikende behov for IKT-kompetanse i regionen og at Nord Universitet ikke satser på teknologiutdanninger. Noe av det første som ble rammet av fusjonen var IKT-utdanninga i Mo i Rana. Denne var opprinnelig under Høgskolen i Nesna. På et tidspunkt (noen år tidligere) kunne det se ut som at Nesna ville redusere utdanninga på Mo, men dette ble snudd og studiene var under oppbygging da fusjonen kom. Vi var en egen enhet med lokal ledelse og 10 ansatte, vi var i en positiv utvikling og jobbet med videreutvikling av studiene og ansettelse av to stipendiater. Nå er vi 2-to ansatte igjen med ansvar for IKT fag og med arbeidssted på Mo. Årsstudiene i digitale medier og informasjonssystemer (inkludert det populære nettstudiet som ble tilbudt gjennom studiesenter.no) er lagt ned. Bachelor i informasjonssystemer er erstattet med en bachelor i Digital Økonomi og Organisasjon (man vurderer nå å slå dette sammen med bachelor i økonomi og ledelse). Essensen er at vi nå ikke lenger utdanner IKT-utviklere men økonomer med innsikt i teknologi. Samfunnet trenger begge deler!

Bekymringsmeldinger

Helt siden fusjonen mellom høgskolene i Nesna og Nord Trøndelag og Universitetet i Nordland, har man bygd ned studietilbud på Helgeland. Dette snakkes det mye om, og det er nokså tydelig at avtalen som lå til grunn for fusjonen blir brutt. Prosessen siden fusjonen trådte i kraft i 2016 er også preget av mye rot. Det er problematisk at bekymringsmeldinger og henvendelser ikke blir besvart. Det har bidratt til å svekke tilliten til ledelsen ved Nord Universitet.

2. mai 2016 ble det sendt en bekymringsmelding fra ledere ved tidligere Høgskolen i Nesna. Denne gikk langt i å antyde at fusjonsavtalen ble brutt og handlet ikke bare om sykepleierutdanning og lærerutdanning men også om IKT-utdanning.

Denne ble aldri besvart.

I april 2017 ble det sendt en bekymringsmelding fra studentene på IKT-studiet (bachelor i informasjonssystemer) hvor man ba om dialog.

Denne ble aldri besvart.

12. mars 2018 ble det sendt et innspill til rektor fra 4 ansatte ved Campus helgeland angående FoU og utanning i IKT i Helgeland. Denne var i det første utkastet formulert som en bekymringsmelding og kom etter en framtidskonferanse i Mo i Rana hvor det akutte behovet for IKT-kompetanse var et tema.

Denne ble aldri besvart.

Det finnes flere innspill i prosessen angående IKT-utdanning, også innspill som har vært et resultat av møter mellom IKT-miljøene på Mo, Bodø, og Steinkjer. Saken er at man på et tidspunkt i prosessen har bestemt seg for å ikke ha utdanning i teknologi som eget fag ved Nord Universitet. Alt tyder på at dette er et bevisst valg, men det er vanskelig å se at det har vært noen åpen diskusjon med involvering av aktuelle aktører i regionen i denne beslutningen.

Andre universiteter

I den eksterne rapporten til studiestedsstrukturprosjektet, fra PricewaterhouseCoopers AS (PwC), konkluderes det blant annet slik:

«Nord universitet har i begrenset grad forskning og tilbyr heller ikke studier innenfor teknologi. Med en så betydelig aktør som NTNU i regionen, og hvor UiT også har en viss aktivitet, er det neppe hensiktsmessig for Nord universitet å etablere konkurrerende virksomhet…»

Jeg vet ikke helt hvor PwC har det fra at NTNU har studietilbud i regionen? Jeg kan ikke se at dette stemmer. Samtidig er det jo opplagt at man ikke tilbyr studier i regionen når man har lagt disse ned. UiT er imidlertid her med enkelte ingeniørstudier og vurderer å etablere et informatikkstudium her. Industrien her har henvendt seg til UiT angående studier som Nord ikke tilbyr og planen var et masterstudium i informatikk. UiT utredet dette og involverte lokale aktører. Etter tilbakemeldinger og etter Nord Universitets nedlegging blir det nå foreslått å etablere også et bachelorstudium i informatikk i Rana. For øvrig er det jo greit å peke på at universitetsstudier ikke er kommersielle produkter. Vi snakker her om samfunnsoppdrag mer enn et marked med konkurranse?

Konklusjon

En eventuell nedleggelse av studiested Nesna vil ikke bare ramme lokalsamfunnet Nesna, men hele regionen, også Rana. Det er åpenbart at regionen trenger lærere og sykepleiere, men regionen trenger også teknologikompetanse. Et teknologimiljø og et lærerutdanningsmiljø vil kunne styrke hverandre, for framtidas lærere bør vite noe om teknologi og realfag. Jeg kan også peke på at Lærerutdanninga på Nesna har et godt fagmiljø på matematikk og realfag. Teknologiforståelse er også relevant for økonomer og ledere samt sykepleiere.

Det er flere som mener at Nord Universitet i sitt forslag til studiestedsstruktur ikke har gjort et godt nok forarbeid og analyse i forhold til risiko, samfunnsoppdrag og hva som kan bli de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av strukturendringene. Det er også en betydelig svakhet at man ikke har sett på alternativer. Jeg støtter disse vurderingene. Det var tre institusjoner som på like fot gikk inn i en fusjon med intensjon om å utvikle utdanningstilbudene i de aktuelle regionene. Å eliminere en av disse institusjonene etter bare tre år er i strid med intensjonene med fusjonen (fusjonsavtalen) og man kan derfor argumentere med at Nord Universitet ved å gjøre dette går ut over sitt mandat.

Min anbefaling er derfor at styret avviser det foreliggende forslaget til studiestedsstruktur.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.