Foto: Helgelandssykehuset

"Hva skal pasientene tro når ledelsen ved sykehuset finner det nødvendig å umiddelbart avslutte en godt etablert behandlingspraksis ved den sykehusenheten med de eneste godkjente spesialistene?"

Prosjektgruppen i kvalitetsprosjektet for gastrokirurgi ved Sandnessjøen sykehus er sterkt kritiske til avgjørelsen om å stenge tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen opplever i disse dager en intern krise, påført oss av egen foretaksledelse. I en tid fylt med spenning og uro knyttet til den krevende prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025, har administrerende direktør valgt å avlyse alle kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset med umiddelbar virkning, og overføre alle planlagte operasjoner til Mo i Rana. Bakgrunnen for den plutselige stengingen kommer etter sigende som en reaksjon på et facebookinnlegg av en lokalpolitiker fra Rana, som stiller spørsmål ved kvaliteten ved kreftkirurgien som utføres ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Det henvises til publiserte kvalitetsindikatorer fra kreftregisteret, der Helgelandssykehuset Sandnessjøen har et avvikende måltall for 100 dagers overlevelse etter tykktarmskirurgi i perioden 2016-2018 sammenliknet med nasjonale gjennomsnittstall. Tallene ble publisert i september 2019, og har således vært kjent for Helgelandssykehuset i lengre tid. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen er den eneste sykehusenheten i foretaket som har fast ansatte gastrokirurger og gastroentrologer. En gastrokirurg er spesialist på å operere sykdommer i magen, og har derfor den spisskompetansen som skal til for å operere bort kreftsvulster i tarmsystemet. Sykehuset i Sandnessjøen oppfyller med dette, som eneste sykehusenhet, nasjonale kompetansekrav som stilles til avdelinger som skal operere kreftkirurgi. Men pasientsikkerhet handler om mer en rett kirurgisk kompetanse på operasjonsstuen. Den kirurgiske enheten ved sykehuset har lenge tatt pasientsikkerhet på det ytterste alvor, og jobber kontinuerlig med å sikre pasientene en god og trygg tjeneste i et i utgangspunktet alvorlig sykdomsforløp. Vårt fagmiljø jobber tett med fagmiljøet i Tromsø og Bodø, og alle pasienter som opereres ved vår avdeling diskuteres først med gastrokirurger, røntgenleger, patologer og kreftleger i Bodø i et felles forum. Avgjørelsene om hvor og hvordan pasientene skal opereres tas her.

Alle vi som jobber med kreftkirurgi i Sandnessjøen er trygg på at vi leverer helsetjenester av god kvalitet. Vi er imidlertid ydmyke for at det alltid er rom for faglige forbedringer i arbeidet vi utfører, vi har alltid noe å lære, og vi erkjenner at feil av og til oppstår også hos oss. Kvalitet er et kontinuerlig utviklingsarbeid, og vi må lære av de feil vi gjør, slik at de ikke gjentas. For å systematisere kvalitetsarbeidet har vi deltatt i et eget regionalt nettverk for tarmkreftkirurgi siden 2017. Kirurgisk enhet her har de siste årene hatt en tverrfaglig gruppe som kontinuerlig jobber med kvalitetssikring knyttet til tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Arbeidet er presentert regionalt, og har fått anerkjennelse og støtte.

Kvalitetstallene fra 2017 fram til i dag er gode for tarmkreftkirurgien ved Sandnesjøen sykehus. Ved kirurgi måles kvalitet blant annet i komplikasjoner knyttet til operasjoner. Den mest alvorlige komplikasjonen man kan oppleve knyttet til kirurgiske inngrep er at pasienten dør. For tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen har 30 dagers dødelighet de siste 3 årene vært på 0%. Det vil si at 100% av pasientene som har gjennomgått en tarmkreftsoperasjon i Sandnessjøen de siste tre årene fremdeles var i live 30 dager etter operasjonen. Ser man på 100 dagers dødelighet er tallet på 5.5%, som tilnærmet tilsvarer landsgjennomsnittet. Imidlertid representerer dette tallet 2 pasienter på 3 år, noe som viser at tallmaterialet som ligger til grunn for statistikken er svært lite, og derfor må brukes med den ytterste forsiktighet. I følge kreftregisteret sine egne årsrapporter sier tallene ikke noe om hvorvidt resultatene for det enkelte sykehus skyldes kvaliteten på behandlingen eller tilfeldige variasjoner hos pasientene, eksempelvis sykdomsutbredelse eller akutte versus planlagte operasjoner. Alt dette har vi selvsagt presentert for foretaksledelsen som allikevel valgt å suspendere virksomheten inntil videre.

Likeledes er tallene som er publisert fra kreftregisteret basert på et tilsvarende lite tallmateriale, slik at små rapporteringsfeil kan gi feil med store prosentvise utslag i resultatet. Vi er ikke sikre på at kreftregisteret har korrekt tallmateriale i sine rapporter og vi tok derfor allerede før jul kontakt med registeret for å be om en gjennomgang av tallmaterialet som er brukt inn i statistikken. Kreftregisteret har gitt positiv respons på vår henvendelse og de kommer derfor på snarlig besøk til oss i Sandnessjøen for å gjennomgå og kvalitetssikre tallene som foreligger. 

Vi har som ledd i vårt kvalitetsarbeid etablert et lokalt kvalitetsregister og kan derfor fremlegge tall på gode resultater også i 2019.

Det er derfor foretaksledelsens avgjørelse om å stenge tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen slo ned som en bombe i sykehuset sent fredag ettermiddag. Det er med skrekkblandet undring vi registrerer at beslutninger av en så alvorlig karakter fattes over natten, på det vi oppfatter som sviktende grunnlag. Hva sier dette om tilliten og samarbeidet mellom foretaksledelsen og fagmiljøet på enheten? Hva skal pasientene tro når ledelsen ved sykehuset finner det nødvendig å umiddelbart avslutte en godt etablert behandlingspraksis ved den sykehusenheten med de eneste godkjente spesialistene ansatt? At dette vil spre unødvendig utrygghet og frykt for kvaliteten ved sykehuset i befolkningen synes dessverre åpenbart. 

I en tid der sykehuspolitikk er på alles lepper, er timingen på dette utspillet fra foretaksledelsen tilsvarende påfallende. Vi er enige i at tallene fra kreftregisteret må ettergås, dette arbeidet er allerede igangsatt. Tallene det gjelder stammer fra 2016 og tidligere. At disse tallene nå skal være grunnlag for en akutt stengning av en godt etablert og faglig god avdeling en sen fredag ettermiddag med umiddelbar virkning, oppleves ikke hensiktsmessig. Dette synes å handle om helt andre prosesser enn tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen. Faglighet er vår stolthet, og vi har tro på den kvaliteten vi har bygget opp over tid ved vår avdeling. Vi ønsker derfor enhver revisjon av vårt arbeid, internt eller eksternt hjertelig velkommen.

Vi er kjent med at kreftkirurgien er et av de viktigste fagområdene som er i spill i prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025. Det er svært skuffende for oss som fagmiljø å oppleve at foretaksledelsen agerer bevisst for å svekke troverdigheten til ett av sykehusets viktigste fagmiljø, dette som ledd i en stadig hardere kamp om hvor hovedsykehuset på Helgeland skal plasseres. I en tid der vi trodde vi hadde sett det meste, kom dette faktisk overraskende på selv de mest kyniske av oss. At vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse er vanskelig å oppleve. Vi som fagmiljø har imidlertid bare en måte å imøtekomme dette utspillet på; fortsatt å arbeide med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av våre tjenester, for å sikre Helgelandspasienten et faglig godt, dokumenterbart og pasientsikkert gastrokirurgisk tilbud ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Pasientene er vår motivasjon og energikilde i denne vanskelige tiden. Vi er her for dere; i dag, i morgen og i framtiden

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Prosjektgruppe, kvalitetsprosjekt for gastrokirurgi ved Sandnessjøen sykehus

Ingeborg Steinholt, ege i spesialisering i kirurgi

Knut Magne Augestad, gastrokirurg

Ann Karin Larsen Kjeldsand, kvalitetsrådgiver

Petter Stausland Dahle, lege i spesialisering i kirurgi

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.