Foto: Roger Marthinsen

"Det er politikerne som skal styre Rådmannen, ikke omvendt!"

Hvem brøt spillereglene først?

Tirsdag 19. november sto rådmann Robert Pettersen på formannskapets talerstol og stilte seg undrende over at plasstillitsvalgt ved Rana Voksenopplæring, Bente Haug, hadde sendt et høringssvar både til kommunens kontrollkomité, til gruppelederne for de politiske partiene og til media. Han mente at dette var et brudd på spillereglene i arbeidslivet.

I det omtalte hørings-svaret kritiserer klubben ved Ravo rådmann Pettersen for brudd på både spilleregler og lovverk, idet han foretar store organisasjonsendringer, uten at de har vært drøftet eller er satt opp som sak til Kommunestyremøte. Han gjør dermed prinsipielle endringer uten politisk forankring, noe om er i strid med delegasjonsreglement og kommuneloven.

Hvem er det da som bryter spillereglene i arbeidslivet?

I ekspressfart.

Rådmann Pettersen setter så korte tidsfrister for høringssvar at sakene blir avgjort administrativt før de rekker å bli behandlet i et kommunestyremøte. Dermed kommer de opp som referatsaker.

Rektor ved Rana Voksenopplæring, Merete Torsteinsen, sendte allerede 28. november i fjor en henvendelse til kommunaldirektør Lillian Nærem med innspill til budsjettbehandlingen i kommunen. Hun mottok aldri et svar. Slik fortsatte det. Torsteinsen sende flere mailer der hun redegjorde for de økonomiske utfordringene ved RaVo, påpekte årelang underbudsjettering og etterspurte bruken av det statlige introduksjonstilskuddet kommunen mottar. Hun fikk fremdeles ikke svar, ble bare møtt med statistikk. Samtidig ble det informert om at underskudd fra 2018 skulle slettes. Dette løftet ble senere ble trukket tilbake.

Hvem er det som bryter spillereglene i arbeidslivet da?

Rana Voksenopplæring er ei skole. Alle skoler i Norge må ha en pedagogisk leder. Ravo lå tidligere under skolesjefen. Så ble de flyttet til det nyoppretta «Kunnskap og Integrering». Nå skal K & I nedlegges. Hva gjør administrasjonen da? Jo, de flytter Rana Voksenopplæring over til Barne- og Familieavdelinga, uten at det har vært oppe som sak til kommunestyret! 

Nok et brudd på spillereglene i arbeidslivet.

[annonse]
Hvilken rett har administrasjonen til å gjøre dette, uten at politikerne har fått saken til behandling? Politikerne er også en av våre arbeidsgivere, heller ikke de får svar.

Det ble sendt inn mange skriftlige spørsmål fra Hilde Rønningsen og Stig Bjarne Haugen til Kommunestyremøtet 11. og 12. juni, som ennå ikke er besvart eller blitt gjort rede for i kommunestyremøtet.

Hilde Rønningsen sendte inn disse spørsmålene. 

Spørsmål til ordfører 

• Hvem får spesialundervisning ved RaVo og på hvilke kriterier får de det?

• Hvilke kriterier ligger til grunn dersom det gis avslag på søknad om spesialundervisning?

• Hvordan har antallet søknader om spesialundervisning utviklet seg de siste tre årene?

• På hvilken måte bidrar de ulike avdelingene i kommunen til at flyktninger kommer ut i jobb?

• Hvilke avdelinger tar imot språkpraksiselever og hvordan er dette koordinert?

• Kartlegges flyktningenes kompetanse for å enklere få dem ut i jobb?

• Målsettingen er at flyktningene skal være kvalifisert til arbeid etter to år, - hvordan er jobbmulighetene for flyktningene i arbeidsmarkedet i Rana, og kommunens avdelinger?

• Er det korrekt at det er brukt penger fra Flyktningefondet til å dekke deler av Terratapet? Har vi et flyktningefond i dag?

• Er det holdt drøftingsmøter og vurdering av konsekvensene av nedbemanning i RaVo? Dersom ikke, når vil dette starte opp?

Stig Bjarne Haugen sendte inn disse spørsmålene;

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur hadde for en stund siden en orientering i kommunestyret om forhold ved Rana voksenopplæring (RaVo). I ettertid gikk tillitsvalgte ved RaVo ut i media og påpekte alvorlige feil med fremstillingen som ble gitt kommunestyret. I påfølgende møte i utvalg for oppvekst/kultur stilte jeg muntlig spørsmål om hvem som hadde rett. Da fikk jeg til svar at det måtte en grundig gjennomgang til for å finne ut av dette, og at den skulle legges frem for både formannskapet og kommunestyret.

Når kan man forvente en slik gjennomgang?
Hvorfor forsikrer ikke administrasjonen seg om det er fakta som presenteres til kommunestyret i forkant?
Hvor mange søkere er det til RaVo med behov for spesialpedagogikk for høsten? Hvordan tenkes dette løst? Skal man ned på nivå med andre kommuner som bryter loven mht. tilbud til voksne?

Er dette i tråd med arbeidslivets spilleregler? Hvordan skal politikerne kunne ta riktige beslutninger når heller ikke de får svar på spørsmål som stilles? De er også vår arbeidsgiver.

Hvem i administrasjonen har kunnskap om det kompliserte regelverket rundt flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente? Lærerne ved RaVo besitter verdifull kompetanse i voksenpedagogikk, norsk som 2. språk m.m. De kan ikke uten videre erstattes av lærere uten denne kompetansen. RaVo har 140 elever: 7 lærere ble overført til andre skoler i høst. Nå må det skaffes vikarer for å fylle timeplanen. Er dette en ønsket utvikling?

Vi skriver 2. desember i dag. 1. desember ble vi nedlagt og ligger nå under Barne og Familieavdelingen. Dette skjer uten at innspill blir lyttet til, vi har ikke en gang fått referat fra drøftingsmøtet som var den 18. november. Rådmann Robert Pettersen gjennomfører omorganiseringen fortsatt uten politisk behandling. Nå MÅ politikerne komme på banen! Det er politikerne som skal styre Rådmannen, ikke omvendt!

Les mer om:

Bente Haug Ravo