Vold og trusler fra pasienter med demenssykdommer er nærmest dagligdags for helsepersonell i Rana kommune. Illustrasjonsfoto: Preben Hunstad

"Hvor lang må ventelista bli før vi får nytt sykehjem?"

DEBATT: Spørsmålet som formannskapet/kommunestyret bør stille til Rådmannen, og kanskje til seg selv, i budsjettmøtet i desember er hvor lang mener man en venteliste skal få lov å bli før man vil bygge flere sykehjemsplasser og plasser for bemannede omsorgsboliger, skriver Gustav Arne Nyborg.

1) Hvor lang må ventelista på sykehjemsplass være før kommunene anser at det er behov for å bygge flere sykehjemsplasser?

2) Er det i dag mange nok korttidsplasser på sykehjemmene til å dekke behovet?

I et tidligere leserinnlegg som ble publisert i RanaNo 4.11 tok jeg opp at det i Rana-rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2020, og i forslaget til økonomiplan for de fire årene i perioden fom 2020 tom 2023, skal kuttes i rammetilskuddet for kommunens helse- og omsorgsavdeling med til sammen 63,7 millioner kroner. Det er bakteppet for spørsmålene over. Spørsmål som det må forvente man stiller seg i de politiske partiene når formannskapet og kommunestyret i desember skal behandle kommunens budsjett og økonomiplan. Spørsmål som melder seg fordi Rådmannens budsjett- og planforslag med verbale kommentarer ikke gir god nok innsikt i det som spørsmålene berører.

Hva er korttidsplasser?

Korttidsplasser er kort skissert vanligvis plasser i egne avdelinger på sykehjemmene hvor brukerne er pleie- og omsorgstrengende som bor hjemme, men som etter søknad innvilges opphold på korttidsavdelingen når pårørende som er en del av omsorgs- og pleieapparatet for den hjemmeboende trenger avlastning.

Korttidsplasser er også plasser som tar i mot personer som er behandlet på sykehus, og som sykehuset regner som ferdigbehandlet og derfor skrives ut av sykehuset. Når disse personene er - for å si det forenklet - for friske til å være på sykehuset men for syke til å være hjemme, er korttidsavdelingen mellomstasjonen mens de rehabiliteres for å kunne dra hjem igjen.

Utskrivningsklare sykehuspasienter

Rådmannens budsjettforslag har på side 61 en oversikt over ventelister på enkelte områder pr. september 2019 hvor ventelister på korttidsavdelingene på sykehjemmene ikke nevnes. Det kan være fordi det er vanskelig å beregne når personer skrives ut fra sykehus, og når det er behov for avlastning for pårørende til pleietrengende som bor hjemme.

Når sykehuset anser en pasient som utskrivningsklar, men kommunen ikke kan ta imot personen det gjelder fordi det ikke er ledig plass i korttidsavdelingene, blir vedkommende værende på sykehuset. I slike tilfeller må kommunen betale en kompensasjon til sykehuset, som i 2019 er økt til tett under 5.000 kr døgnet pr. pasient. 

For lite korttidsplasser

Ting tyder på at Rana kommune har for lite korttidsplasser på sykehjemmene. Tall jeg har fått fra Helgelandssykehuset viser at det de siste tre årene har vært en urovekkende økning i døgnbetaling fra Rana kommune til Helgelandssykehuset for utskrivningsklare pasienter. Mens kommunens utgifter til dette i årene før 2016 var relativt lav (for eks. i 2014 25.000 kroner), har det vært en sterk økning fra og med 2016. Beløpene for 2016, 2017 og 2018 er henholdsvis 1,2 mill, 2,7 mill og 3,7 mill kr. 

Medlemmene i formannskapet/kommunestyret bør i desembermøtet be Rådmannen om en nærmere redegjørelse angående korttidsplass-situasjonen i kommunen. Og om nødvendig foreslå at etablering av flere korttidsplasser legges inn i budsjettet for 2020.

Ventelister for sykehjemsplasser

[annonse]
I Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det på side 61 en oversikt som viser at det pr. september 2019 er venteliste på 15 langtidsplasser på sykehjem og venteliste på 30 plasser på bemannet omsorgsbolig for eldre.

Spørsmålet som formannskapet/kommunestyret bør stille til Rådmannen, og kanskje til seg selv, i budsjettmøtet i desember er hvor lang mener man en venteliste skal få lov å bli før man vil bygge flere sykehjemsplasser og plasser for bemannede omsorgsboliger? De som står på venteliste i dag tror jeg har et annet svar enn det Rådmannen har. For i forslaget til økonomiplan anser ikke Rådmannen at dagens ventelister er lang nok, det er tydelig når han foreslår nytt sykehjem først i 2025. Nybygging/nyetablering av bemannede omsorgsboliger er ikke nevnt i Rådmannens økonomiplan.

Er medlemmene i formannskapet/kommunestyret enig i at det ikke skal bli et nytt sykehjem før i 2025, eller vil de foreslå at byggestart for et nytt sykehjem må legges inn i budsjettet for 2020?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.