Foto: Roger Marthinsen

«Hvor lenge skal disse uverdige forholdene i Helse Nord få fortsette?»

– Her SKAL og MÅ det handle om pasientsikkerhet, og bare dette. Ingenting annet. Ikke lokalpolitikk og/eller strategi, skriver Ståle Paulsen.

--------–

#Debatt          

Dette er et debattinnlegg. Meninger og ytringer i teksten står for skribentens regning. 

----------

Hvor lenge skal Helse Nord RHF og ordføreren i Alstahaug bestemme over menneskers liv?

Akkurat dette spørsmålet er det nå høyst på tide å stille etter å ha lest Rana Blads artikkel 08.05.2022 der gastrokirurg Stefan Dehof ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana uttaler seg om tarmkreftkirurgisaken

Og nå bør det heller ikke lenger være noen som helst tvil:

Helse Nord RHF har tydeligvis bestemt seg for at denne sykehusfunksjonen ikke skal lokaliseres tilbake til Mo i Rana. Nær sagt uansett. Alvorlig syke mennesker får heller bare vente til de er i stand til å utføre slike operasjoner i Sandnessjøen. Noe de ikke er i dag, og ikke kommer til å bli de nærmeste årene.

Og ordfører Peter Talseth i Alstahaugs første kommentar da Helse Nord hadde bestemt at dette skal utredes med ekstern bistand var at dette var «det beste vi kunne håpe på».

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
For folk flest i hvert fall på Nord-Helgeland er det rett frem ufattelig at slikt som dette bare får passere fritt uten av noen som helst griper tak i det. Helse Nords behandling av tarmkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er vel nå den største helsepolitiske skandalen på Helgeland i hvert fall siden helseforetaksmodellen ble innført i Norge og på Helgeland for tjue år siden.

Kan dette helseforetaket nå være både habil og kompetent til å kunne behandle denne saken noe mer?

Kan ordføreren i Alstahaug svare på hva han mener at det å utsette en tilbakeføring av kreftkirurgien – med de konsekvenser dette får for pasientene på Helgeland – er "det beste man kunne få til"?

Her er det flere spørsmål:

Hvorfor blir noe slikt som dette akseptert?

Hvor er det øverste politiske ansvaret i Norge for dette? Hvor er helseministeren i Norge?

Hvor lenge kan hun sitte og bare registrere at slike skammelige og uverdige forhold foregår?

Og at tarmkreftpasienter i hele Nordland fylke nå ikke blir operert etter fristen innenfor pakkeforløpet for kreftbehandling i Norge?

Nå vet vi også at i tillegg har hverken Nordlandssykehuset i Bodø eller helseforetaket Helse Midt RHF kapasitet til å kunne ta unna for disse operasjonene. Av helt naturlige årsaker. Helse Nord har altså til overmål bedt Helse Midt om assistanse til nettopp dette.

Nå blir hovedspørsmålet:

Hvem skal operere tarmkreftpasienter på Helgeland?

Ordfører Talseth i Alstahaug?

Tarmkreftkirurgisaken er nå overmoden til å bli gjennomgått av et annet organ enn Helse Nord RHF. Dette kan nå ikke være hverken habilt eller kompetent til å behandle denne ytterligere. Kanskje bør også hele saken bringes inn for rettsvesenet i Norge. Slikt som dette går ikke an i Norge i 2022. Noe sted må det finnes lover og regelverk som burde kunne vurdere hele Helse Nords saksbehandling her siden 2020. Enten hos statsforvalter, påtalemyndighet, sivilombudsmann eller rettsvesen.

Helse Nords saksbehandling strider for eksempel mot alle prinsipp for
spesialisthelsetjenestebehandling i Norge. § 2-1 a i lov om dette sier
følgende om de regionale helseforetakenes ansvar her, sitat:

Ǥ 2-1 a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor
institusjon, herunder

1. sykehustjenester,

2. medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester,

3. akuttmedisinsk beredskap,

4. medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt,

5. tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4,

6. transport til undersøkelse eller behandling i helse- og omsorgstjenesten og

7. transport av behandlingspersonell.»

(https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61)

Sitat slutt. Se for eksempel punkt nummer 3 her.

Dette er rimelig klar tale.

Hvor lenge skal disse uverdige forholdene i Helse Nord få fortsette uten at rette instans griper inn og får en slutt på det?

Og ikke minst: Hvor lenge skal helse Nord RHF og ordføreren i Alstahaug få bestemme over alvorlig syke menneskers liv?

Her SKAL og MÅ det handle om pasientsikkerhet, og bare dette. Ingenting annet. Ikke lokalpolitikk og/eller strategi. Og hvis ikke Helse Nord RHF selv er i stand til, eller ønsker å skjønne akkurat dette, må hele Helse Nord RHF heller bare bli oppløst. Og de tre sykehusene på Helgeland få klare seg selv for fremtiden.