Sps Siv Mossleth og Iren Beathe Teigen vil ha mer effektive ordninger for åpning av nye tunnelanlegg.

– Ineffektivitet, stjeler tid og undergraver all fornuft!

– Overdreven byråkratisering skaper frustrasjon for alle, sier Sp-representanter som vil bruke de dårlige erfaringene med Liatindtunnelen til å endre regelverk.

I denne ukas fylkesting, som gjennomføres i Svolvær, kommer Senterpartiet til å fremme en uttalelse der man krever forenkling av rutiner for åpning av tunneler. Forslaget kommer som en direkte konsekvens av erfaringene man har gjort seg i forbindelse med Liatindtunnelen, som ble åpnet rett før helga.

Den lange prosessen fram mot åpning har bestått av en lang prosess mellom fylket og vegdirektoratet, der det samlet sett har blitt sendt fem søknader om godkjenning før direktoratet anså seg fornøyd og ga grønt lys. 

– Prosessene slik de er lagt opp til i dag er alt for tidkrevende. Det er viktig at det blir sett på bedre løsninger, for det kan ikke være slik at det går seks måneder fra ferdigstilling av anlegget til det kan tas i bruk. At folk har vært utålmodige og oppgitte over prosessen er veldig forståelig. Det kan ikke være slik i andre slike prosjekt, hverken i Nordland eller i resten av Norge, sier Iren Beathe Teigen, som er både fylkestingsrepresentant og kommunestyremedlem i Lurøy.

Tunnelen var mer eller mindre ferdig på seinhøsten, men da ble det klart at godkjenningsprosessen førte til at en åpning først kunne skje 10-12 uker etter ferdigstillelse.

Så startet problemene med manglende godkjenning, noe som førte til at åpningen ble utsatt fra den planlagte åpningen i begynnelsen av februar.

– Overdreven byråkratisering skaper frustrasjon for alle. Det fører til ineffektivitet, stjeler tid, og undergraver all fornuft. Det er bra om Nordland fylkesting kan peke på konkrete tiltak som kan bedre rutinene. Da kan andre unngå å kjøre i rasområder i lang tid etter at tunnelen som skal befri folk for rasfaren står ferdig, sier stortingsrepresentant for Nordland SP, Siv Mossleth.

Under fylkstinget vil Sp også fremme en uttalelse om avgiftsdifferensiering på drivstoff.

– Nordland er et stort fylke med store avstander og spredt bosetting. Det er vanlig i distriktene å kjøre flere mil for å besøke legekontoret eller handle dagligvarer. For mange er det eneste alternativet, selv om vi lever i en tid der man helst skal la bilen stå, argumenterer Senterpartiets gruppeleder, Karl-Hans Rønning, som vil ha Nordland fylkesting med på en uttalelse for å jobbe for differensiering av avgiftene på drivstoff.

– Å la bilen stå fungerer på steder med infrastruktur og samferdselsstruktur som tillater det, som i byer der man har mange transportmuligheter utenom bil. For mange i Nordland er ikke dette et alternativ, sier Rønning. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Folk på bygda skal ikke straffes gjennom politikk som fordyrer nødvendig transport. Vi har stor tiltro til at vår nye regjering kan gjøre tiltak som forbedrer situasjonen vår, sier fylkestingsrepresentant for Senterpartiet, Anette Amalie Åbodsvik Bang, som påpeker at internasjonale kriser har gitt svært kraftige utslag på drivstoffprisene, og at primærnæringene som allerede sliter er derfor sensitive for svingninger. 

– Gjennom vår uttalelse ønsker vi å senke drivstoffavgiftene der det ikke finnes tilstrekkelig kollektivtilbud, og at transporten ut til distriktene skal subsidieres. Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, men vi må ta kontroll over situasjonen med treffsikre tiltak som reduserer avgiftene, sier Karl-Hans Rønning.

-----

Forslaget til uttalelse om tunneler, som Nordland Sp legger frem under fylkestinget:

Åpning av nye tunnelprosjekt i Norge.

Med bakgrunn i de problemstillinger som har framkommet i forbindelse med åpning av tunnelen i Liafjellet, ber Nordland fylkesting departementet gjennomgå rutinene knyttet til åpning av nye tunnelprosjekt.

Erfaringene viser at systemet for åpning av tunneler i Norge ikke er godt nok, og at det finnes et stort forbedringspotensial for å kunne åpne nye samferdselsprosjekt raskere, uten at det går ut over sikkerheten til brukerne. Den byråkratiske prosessen er lang, uforutsigbar og tidkrevende. Tunnelen ble ikke endelig godkjent og åpnet før 22. april 2022, altså hele seks måneder etter at byggearbeidet var ferdig. I dette halve året har lokalbefolkningen kjørt gjennom rasfarlig område og rett forbi en splitter ny, lysende og trygg tunnelåpning. 

Vegdirektoratets retningslinjer for å åpne nye tunnelprosjekt må forbedres. Nordland fylkesting mener det må være mulig å unngå lange forskyvninger av åpningsdato på nye prosjekt, selvsagt uten at det går ut over sikkerheten til brukerne. Det må kunne opprettes en midlertidig bruksløsning som trer i kraft så snart det har vært befaring og man har kvalitetssikret nybyggets fysiske bruksflater. Øvrig dokumentasjon og byråkratiske avgjørelser må gjennomføres fortløpende fram mot endelig godkjenning. I dag er erfaringen at byråkratiske bagateller automatisk utsetter åpning med opptil flere måneder, selv om nødvendige rettelser kan være gjort i løpet av få dager.

Nordland fylkesting ber regjeringen se spesielt på nye løsninger som framskynder åpnings-tidspunkt når det gjelder nye tunneler i rasutsatte områder.

Nordland fylkesting mener at regjeringen snarest må se på hvordan man på en ny og hensiktsmessig måte kan gjøre saksbehandlingen rundt nyåpning av tunneler og øvrig infrastruktur mer effektiv.

Nordland fylkesting mener det må etableres en tidsbegrenset midlertidig brukstillatelse mens nødvendig byråkratisk dokumentasjon framskaffes og tuneller kan få endelig godkjenning.