"Ingen som har behandlet rapportene sier noe om konsekvenser for de som står bak varslene"

Skrevet av Svein Bogen
15.03.2020 17:00

Åpent brev til Helgelandssykehuset v/ leder Arne Benjaminsen
 
Stygg mobbe-/trakasseringssak i Helgelandssykehuset

Trakaseringen – mobbingen har sin bakgrunn i 4 varslingssaker, 2 saker om påstått kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet, og 2 saker om påstått ulovlig gjengjeldelse mot en av de som varslet.
Varsel 1 er fra tillitsvalgte i Sandnessjøen og Mosjøen og varsel 2 er fra tidligere områdesjef ved Sandnessjøen sykehus, Svein Arne Monsen.

Varsel 1 og 2 omhandler prosessen i Helgelandssykehusets prosjekt HSYK 2025, og varslene er rettet mot tidligere konstituert adm. direktør/ medisinsk dir. Fred Mührer og eiendomsdirektør Bjørn Beck Hansen, samt nåværende dir. i Helgelandssykehuset.

Det internasjonalt anerkjente selskapet KPMG ble engasjert av Helgelandssykehuset den 26/4 2019 for å foreta en undersøkelse på bakgrunn av de varslene som var framsatt. KPMG har sluttført arbeidet og levert 2 rapporter med tittelen  Undersøkelse av varslingssaker.

Undersøkelsen og konklusjonen fra KPMG er en studie i stygg trakassering/ mobbing av B.B. Hansen og Fred Mührer.

Med bakgrunn som tillitsvalgt i Jern og Metall (nå Fellesforbundet), og ikke minst 17 år som domsmann i lokal arbeidsrett og i lagmannsrett om saker som omhandlet oppsigelse/avskjed har jeg sett en del eksempler på alvorlige stygge saker i norsk arbeidsliv.

Saken som omhandler Fred Mührer og Bjørn B. Hansen er heldigvis sjelden kost i norsk arbeidsliv.
Vårt arbeidsliv har lover, regler, hovedavtaler og lokale avtaler, og ulike arbeidsgiverorganisasjoner og ansatteorganisasjoner som opptrer med kunnskap og respekt. Dette har sågar ført til internasjonalt anerkjennelse for et velorganisert arbeidsliv.

Når arbeidstakere eller arbeidsgivere opptrer i strid med lover og avtaler vil det i de aller fleste tilfeller føre til konsekvenser for de som er skyld i at slike saker oppstår.

KPMG sine rapporter bestilt av Helgelandssykehuset viser varslene fra lege Svein Arne Monsen og tillitsvalgte fra Sandnessjøen og Mosjøen og foretaksverneombud og avdelingsledere i Mosjøen er fullstendig grunnløse. KPMG har blant annet ført en dialog med de som har varslet med sikte på å konkretisere påstandene i varslene til verifiserbare kritikkverdige forhold. Denne dialogen endte opp med 22 påstander som hver for seg har blitt nøye analysert.

Det blir for langt å gjengi oppsummeringen fra KPMG på hvert punkt, men de er helt klar på at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold i virksomheten. De slår videre fast at det ikke foreligger brudd på lover eller regler, eller allment aksepterte normer i prosessen.
Påstandene fra de som har framsatt varslene om makt- og myndighetsbruk fra Bjørn B. Hansen og Fred Mührer sin side er ikke saklig begrunnet.

[annonse]
KPMG avslutter oppsummeringen/konklusjonene slik:

KPMG mener at de gjentatte alvorlige beskyldningene mot medisinsk direktør og eiendomsdirektør er særlig alvorlig for dem det gjelder og for sykehuset. Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varslene med uriktige og eller misvisende faktagrunnlag. Sitat slutt.

Mer konkret er det i rapportene fra KPMG vist til at i tillegg til de alvorlige beskyldningene mot de 2 direktørene har det figurert oppslag på foreningstavler til Fagforbundet hvor Bjørn B. Hansen blir framstilt som korrupt!

Fagforbundet er tilsluttet LO og for meg er det helt uvirkelig at tillitsvalgte lar slikt passere, de skjemmer ut både Fagforbundet og LO, og har forstått lite av sin tillitsmannsfunksjon.

Styret i Helgelandssykehuset skal ha ros for sitt engasjement av KPMG og i styremøte den 22-10-2019 ble første rapport fra KPMG behandlet. Styret gjorde følgende vedtak:

1.     Styret slutter seg til de konklusjonene KPMG har kommet fram til.

2.     Ingen av varslerne har fått medhold i de tilsammen 22 påstandene om kritikkverdig forhold som er framsatt.

3.     De alvorlige påstandene om maktmisbruk og eller manipulering som er fremsatt mot Hansen og Mührer er ikke saklig begrunnet

4.     Det har ikke framkommet forhold rundt påstått prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra adm. dir. i Helgelandssykehuset kan trekkes i tvil.

I nytt styremøte den 18. februar 2020 ble rapport nr. 2 behandlet. Styret gjorde bl. annet følgende vedtak:

Punkt 2. Styret i Helgelandssykehuset har behandlet delrapport 2,- og ser alvorlig på KPMGs funn og konklusjoner. Dette er alvorlig for varslingsinstituttet ved sykehuset,- for sykehusets virksomhet og omdømme og Helgelandssykehuset i 2025 prosessen.

I punkt 4 sier styret: Styret erkjenner at de uforsvarlige varslingene har medført alvorlige skadevirkninger for lederne Bjørn B. Hansen og Fred Mührer som har vært rammet.

Styret ber adm. dir. vurdere behov og tiltak for å sikre fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø for de påvarslede i saken.

Ingen av de 2 styremøtene som har behandlet rapportene fra KPMG og hvor de har tilsluttet seg KPMGs konklusjoner sier noe om konsekvenser for de som står bak varslene.

Det  får meg til å stille følgende spørsmål til den nye lederen i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen:

Vil spørsmålet om konsekvenser for de som står bak de alvorlig beskyldningene bli behandlet i nytt styremøte i Helgelandssykehuset? Hvis det ikke blir konsekvenser for de som står bak beskyldningene i varslene vil Helgelandssykehuset drive sin virksomhet helt på siden av et velorganisert norsk arbeidsliv.

Avslutningsvis vil jeg gi utrykk for at uansett eventuell reaksjon fra Helgelandssykehusets styre og administrasjon, bør Bjørn B. Hansen og Fred Mührer gå til privat søksmål for å få oppreisning for grov ærekrenkelse, og en økonomisk erstatning.