Foto: Linea

"Kan stoppe mange gode prosjekter framover"

– Vi har kanskje ikke hatt god nok fokus på dette som en viktig sak på Helgeland på grunn av et sterkt nett og stor produksjon, men vi hører nå at Statnett begynner å se begrensninger i Nordland også, skriver Lineas Steinar Benum.

Elektrifisering av Helgeland og Statnetts rolle 

Vi har mange gode initiativ og prosjekter på Helgeland som krever større og mindre effektuttak. I årenes løp har vi stort sett ikke hatt begrensninger i vårt nett i forhold til de forespørslene på mer effekt som har kommet inn til oss. Linea har ansvaret for linjenettet på Helgeland, og hva som er mulig å få igjennom vårt linjenett av energi, eller effekt som vi bruker. 

Med så mange nye henvendelser av både større og mindre uttak i regionen, ser vi nå at vi har begrensninger i forhold til det nettet som Statnett har ansvaret for gjennom Nordland. Normalt har vi hatt en prosess der vi har sendt uttak over en viss grense til Statnett for vurdering, nå er grensen flyttet ned til 1 MegaWatt (MW) som er cirka. 8.000.000 kwh i energi ved kontinuerlig uttak. Til sammenlikning så ser vi at oppdrettsanlegg og settefiskanlegg ber om fra 3-30 MW, mens ferger typisk trenger 0.4-1.0 MW. Ny industri, i hovedsakelig på Mo, i Mosjøen og i Korgen, har forespørsler på flere hundre MW.

Som kanskje noen har fått med seg, så har Statnett satt i gang en del regionale utredninger for nettet i Norge, der Nordland fra Hamarøy (Kobbelv) til Namsskogan er et utredningsområde. Fra Statnetts side starter utredningen for denne regionen i juni, og de forventer å være ferdig i slutten av året. Vår dialog med Statnett har vært god, men vi ser at fokuset hos Statnett har vært rettet mot andre regioner i landet og dette var kanskje riktig i forhold til situasjonen landet var i 2020. I løpet av 2021 har trykket på nyetableringer flyttet seg nordover på grunn av fulle nett i sør og høye strømpriser, men Statnett har likevel ikke valgt å starte arbeidet i størstedelen av Nordland før nå i juni.

Dette medfører at enkelte prosesser som vi jobber med vil ta lengre tid enn planlagt, og som dessverre får konsekvenser for tidsskjemaet for næringsetableringer. Vi kan for eksempel ikke sende inn konsesjonssøknader til Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) før vi har fått klarsignal fra Statnett på at dette er greit. Der vil vi forhåpentligvis få svar på noen områder før sluttene av året. Vi har tro på at tiltakene som Statnett kommer fram til vil støtte vårt arbeid for både industri og infrastruktur for strøm på Helgeland. 

I andre deler av landet har det vært begrensninger i nettet til Statnett som har stoppet prosjekter. Vi har kanskje ikke hatt god nok fokus på dette som en viktig sak på Helgeland på grunn av et sterkt nett og stor produksjon, men vi hører nå at Statnett begynner å se begrensninger i Nordland også. Samtidig er den nasjonale politiske oppmerksomheten rettet mot å bygge overføringslinjer mellom nord og sør. For oss på Helgeland vil dette være viktig i framtiden, men nå har vi behov for fokus på utvikling av nettet til Statnett i vår region for å kunne etablere ny industri og leveranser i vår region. Dette bør være av interesse for de lokale politikerne, som nå arbeider målrettet og intensivt for å få etablering av elektrifisert fiskeindustri og ny grønn industri. Det er noe som kan stoppe mange gode prosjekter framover. Heldigvis er både vi og Statnett enige om hvordan prosjekter skal prioriteres og det skal ikke være nok å kjøpe en tomt og bestille effekt for en eller annen industri. Det må være prosjekter med spesifikke formål og med framdrift.

Vi kommer til å arbeide mot Statnett, men trenger politisk støtte og oppmerksomhet slik at fokus ikke ender kun på overføringslinjer ut av området. Føringene til Statnett legges av OED og regjeringen og nå bør vi få fram at vi har behov for støtte.

Vi i Linea ser behov for enda bedre dialog og samkjøring mellom nettselskap, Statnett og myndighetene (NVE/OED) for å ikke miste tempoet på elektrifiseringen og legge til rette for nye gode næringsetableringer, der kortreist strøm ikke burde være feil.

Saken fortsetter under annonsen.