Foto: Kristian Rødvand

–⁠ Kommunestyret oppfatter dette som en styrt nedbygging av sykehuset i Mo i Rana

Les hele uttalelsen fra Rana kommunestyre til Helse Nord.


I dagens kommunestyremøte ble det lagt frem en uttalelse til Helse Nord som er signert absolutt alle gruppelederne i kommunestyret.

Her er hele uttalelsen:

Forslag til uttalelse fra Rana kommunestyre 22.juni 2022

Kommunestyret i Rana viser til vedtak i sak 2/20 «Helgelandssykehuset 2025 – Helseministerens endelige beslutning» hvor kommunestyret aksepterte beslutningen om en todelt sykehusløsning og hvor hovedsykehuset ble lagt til Sandnessjøen og omegn. Vedtaket ligger fast.

I daværende helseminister Bent Høies vedtak punkt 2 b slås det fast at «Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF)»

Når tarmkreftkirurgien ble løftet ut fra Helgelandssykehuset var det begrunnet med bekymring knyttet til om det var akseptable kvalitet ved behandlingen ved foretakets avdeling i Sandnessjøen. Det har ikke på noe tidspunkt hersket faglig tvil om at kvaliteten har vært akseptable ved avdelingen i Mo i Rana. 

Ved å løfte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset HF har ventetiden for pasientene blitt unødig forlenget. Helgelandssykehuset HF har hatt utstyr, lokaliteter og personell som holder kvalitet til å kunne gjennomført tilbakeføring langt tidligere.

Rana kommunestyre kan ikke akseptere at tarmkreftkirurgien skal flyttes fra Mo i Rana til Sandnessjøen i 2024. Kommunestyret oppfatter dette som en styrt nedbygging av sykehuset i Mo i Rana faglig fra Helse Nord sin side, og at dette er direkte i strid med foretaksvedtaket om Nye Helgelandssyklehuset der føringene er at sykehuset i Mo i Rana skal videreutvikles og styrkes.

Alle faglige vurderinger og argumenter peker på Mo i Rana som det korrekte valgte for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Det gjelder så vel kompetanse, ressurser, kvalitet og pasientsikkerhetsperspektivet. 

Kommunestyret finner det uakseptabelt at Helse Nord tilsidesetter alle faglige råd, og åpenbart ønsker å flytte tarmkreftkirurgien til Sandnessjøen av distriktspolitiske og sysselsettingspolitiske årsaker, der kreftpasientene på Helgeland står tilbake som taperne.

At helsemyndighetene setter kvalitet, pasientsikkerhet og faglighet til side i denne saken er ikke akseptabelt.

Kommunestyret i Rana forventer at styret i Helse Nord RHF vedtar at tarmkreftkirurgien tilbakeføres Helgelandssykehuset uten føringer for hvor dette kan gjøres, og overlater til styret i Helgelandssykehuset HF å gjennomføre tilbakeføringen, slik de har lagt opp til i sitt styrevedtak 7.2.2022. Det vises her til saksfremlegget som slår fast at dette ikke er en trussel mot å bygge opp gode fagmiljø på begge lokasjoner: 

«Dette forutsetter at andre gastrokirurgiske operasjoner flyttes fra Helgelandssykehuset Mo i Rana til Helgelandssykehuset Sandnessjøen, tilpasset kapasiteten. På den måten skal antall og typer operasjoner økes gradvis slik at det bygges robuste fagmiljø og rekrutteringen forbedres. Dette er en forutsetning for å kunne innfri vedtaket om hovedsykehus. Med benign (godartet) gastrokirurgi, plastikk-kirurgi, urologi, øre-nese-hals og øye vil hovedsykehuset ha det bredeste kirurgiske fagporteføljen. Tilbakeføringen av tarmkreftkirurgien til foretaket vil bidra til å redusere ventelistene i regionen og til å styrke arbeidet med å bygge opp Helgelandssykehuset Sandnessjøen som hovedsykehus.»

Kommunestyret har en klar forventning om at styret i Helse Nord RHF tilbakefører tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset snarest, uten å skape usikkerhet om fremtidig organisering ved å åpne for at denne eventuelt skal flyttes til Sandnessjøen på et senere tidspunkt.

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å respondere på utfallet av Helse Nord styrets vedtak i behandlingen av saken om tilbakeføring av tarmkreftkirurgi til Helgelandssykehuset. 

 

Enstemmig forslag fra gruppelederne i kommunestyret:

Lars Y Frøysa, Rana AP

Jarl Stian Johansson, Høyre

Hilde Rønningsen, SV

Olav Nyjordet, MDG

Johan Petter, Røssvoll SP

Alf Helge Straumfors, Rødt

Allan Johansen 

Nina Mikkelborg, Frp

Mats Hansen, Venstre

Johnny Ronesen, Inp