Vurderer Langvassheia som alternativ for batterifabrikken

Langvassheia og Stormoen skal veies mot hverandre.

Freyr har tidligere pekt ut Stormoen som aktuell lokasjon for sin planlagte batterifabrikk, og en planprosess for å regulere et område på cirka 700 dekar til industriformål er igangsatt. Nå startes også en planprosess der Langvassheia ved Røssvoll skal utredes som alternativ.

Utbyggingsplanen er så omfattende at det stilles krav om alternativvurdering av lokasjon, og Langvassheia ved Røssvoll vurderes av Freyr som et relevant og realistisk alternativ. Derfor har selskapet startet en prosess og Rana kommune varsler nå oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for batterifabrikk ved Langvassheia. Arbeidet med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for battericellefabrikk er satt i gang, og forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

I forslaget til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som er viktige for miljø og samfunn og hvilke utredninger det er behov for. Planprogrammet nevner også aktuelle alternativer for lokalisasjon og gjør rede for planprosessen både med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

Reguleringsplanen blir fremmet av forslagsstiller Freyr AS og er utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS. 

I planarbeidet skal det utarbeides et beslutningsgrunnlag som gjør det mulig å avveie konsekvenser av fabrikketablering på Stormoen og Langvassheia, og eventuelt forkaste ett av alternativene på et tidlig tidspunkt. I første fase skal Langvassheia og Stormoen veies mot hverandre for å vurdere hvilket område som har minst negative konsekvenser for samfunn og miljø, og samtidig er realistisk for etablering av Freyrs virksomhet. På bakgrunn av dette velges hvilket område som skal konsekvensutredes fullt ut.

Full konsekvensutredning gjøres for det alternativet som vurderes å gi minst totalbelastning på miljø og samfunn og som samtidig må være et realistisk område for utbygger sin etablering.

Når det er utarbeidet et planforslag med konsekvensutredning skal dette sendes på høring til berørte og myndigheter, og alle kan komme med innspill og merknader til planforslaget. Dette planprogrammet redegjør for dagens situasjon på Langvassheia og aktuelle problemstillinger som må utredes og vurderes i planarbeidet for dette alternativet. Viktige tema som må utredes gjelder reindrift, naturressurser, naturverdier, grunnforhold, flom- og skredfare, landskapsverdier, kraftforsyning, trafikksikkerhet, støy, støv, nærmiljø, flysikkerhet, klimakonsekvenser, lokal- og regional utvikling.

Høring og offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken. Innspill eller merknader til planarbeidet eller til selve planprogrammet skal gis til Norconsult, innen 17. februar.

----------

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.