Svein Eggesvik, fylkesrådets nestleder, Karl Hans Rønning, gruppeleder Nordland Senterpartiet, Kim André Haugan Schei, gruppenestleder Nordland Senterpartiet, Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel. Foto: Susanne Forsland

"Løsningen for hele Nordland"

– Med Senterpartiets alternative statsbudsjett ville hele Nordland fylke fått et løft. Det viser tydelige satsningsområder og er et budsjett som tror på hele Nordland. Økt tilskudd til bredbåndsutbygging, større satsning på fylkesvei og styrket kontroll av turistfiske er bare noen få av satsningene.

Senterpartiet foreslår å bevilge 1 mrd. kroner mer til fylkesveier for å ta igjen
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Senterpartiet mener denne satsingen er helt
nødvendig. En rapport utarbeidet for opplysningsrådet for Veitrafikken som ble fremlagt høsten 2018, viser at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er voksende.

Regjeringens såkalte satsing på 100 mill. kroner til næringsviktige fylkesveier er ikke i
nærheten av å stå i forhold til behovet. I tillegg har mer ekstremvær ført til store ødeleggelser som følge av flom og ras. Behovet for forebyggende arbeid med flom- og skredsikring blir en omfattende oppgave i årene fremover. Senterpartiet prioriterer derfor å styrke bevilgningene til tiltak mot ras, skred og flom. Stortingets vedtak om at all kollektivtransport på sjø skal være null- og lavutslippstransport innen 2025, har ført til store ekstrakostnader i en overgangsfase. Senterpartiet foreslår derfor
å øke ramma til ferje- og båtfylkene for å nå denne målsetningen. Senterpartiet foreslår også å øke bevilgningene til klimatiltak i kommunene og fylkeskommunene gjennom ordningen Klimasats.

Senterpartiets alternative budsjettforslag setter kommunene i stand til å gi gode tjenester nær folk også i årene fremover gjennom å øke rammeoverføringene. Det er nødvendig for å styrke tjenester som barnehage, skole og eldreomsorg –velferdstjenester som kommer alle innbyggere til gode. I Senterpartiets budsjettforslag prioriteres det å styrke kommunenes og fylkenes frie inntekter. For å sikre en reell styrking av fylkeskommunenes rolle som pådrivere for regional utvikling og næringsutvikling i hele fylket, må de også få midler til å løse oppgavene. Senterpartiet prioriterer derfor å øke fylkeskommunenes midler til regional utvikling og distriktspolitikk betraktelig i vårt alternative budsjett. Gjennom økt rammetilskudd til kommunene og etablering av bygdevekstavtaler vil Senterpartiet sørge for en betydelig satsing på kommuneøkonomien og næringsutvikling i flere deler av landet. Midlene vil styrke grunnleggende tjenester nær folk. 

Med Senterpartiets alternative statsbudsjett ville Nordland fylkeskommune fått 243.mill mer enn vi får fra dagens regjering. Samtidig vil E6 Helgeland sør i Grane bli ferdigstilt, Senterpartiet øker også satsningen på bl.a. fiskerihavner og farledstiltak med 200.mill.

Karl Hans Rønning, Gruppeleder Nordland Senterparti

Kim André Haugan Schei, Gruppenestleder Nordland Senterparti

Svein Eggesvik, Fylkesrådets nestleder

Bent-Joacim Bentzen, Fylkesråd for samferdsel

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.