Foto: Christian Thomassen, NTB

"Måten dere kan gjenoppbygge integritet er å gi uttrykk for ydmykhet for det resultatet som er kommet frem"

Børge Hundnes ser tilbake på det legene gikk ut med av kritikk mot sykehusledelsen da tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble stengt, samholdt med det helsetilsynet har kommet frem til.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. 

----------

Åpent brev til Ingeborg Steinholt (Lege i spesialisering i kirurgi, Sandnessjøen sykehus), Knut Magne Augestad (Gastrokirurg, Sandnessjøen sykehus), Ann Karin Larsen Kjeldsand (Kvalitetsrådgiver, Sandnessjøen sykehus), Petter Stausland Dahle (Lege i spesialisering i kirurgi, Sandnessjøen sykehus).

Den 11.01.20 klokken 21.35 legger ovenfor nevnte leger ut et debattinnlegg med overskriften «- At vår faglige integritet er trukket i tvil av vår ledelse er vanskelig å oppleve».

 Dette er altså dagen etter ledelsen ved Helgelandssykehuset (HSYK) tar bestemmelsen om å flytte funksjonen tarmkreftkirurgi fra HSYK Sandnessjøen til HSYK Mo i Rana mens de vil sjekke de foruroligende resultatene som ble offentliggjort av Kreftregisteret. 

Ledelsen ved HSYK har fått sterk kritikk for å offentliggjøre denne statistikken og ta bestemmelsen om å flytte tarmkreftkirurgien til Mo i Rana. Fakta er at denne offentliggjøringen var det fagmiljøet ved HSYK Sandnessjøen som kom med først.

Så til det disse legene skriver. Det vil sammenlignes med det som står igjen som resultat etter at Statens helsetilsyn (SH) har levert sin ferdige rapport.

De starter sitt innlegg med å ikle seg en offerrolle de har fortsatt å bruke over tid for å vise hvor feil de har blitt behandlet: «-Helgelandssykehuset Sandnessjøen opplever i disse dager en intern krise, påført oss av egen foretaksledelse. I en tid fylt med spenning og uro knyttet til den krevende prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025, har administrerende direktør valgt å avlyse alle kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset med umiddelbar virkning, og overføre alle planlagte operasjoner til Mo i Rana. Bakgrunnen for den plutselige stengingen kommer etter sigende som en reaksjon på et facebookinnlegg av en lokalpolitiker fra Rana, som stiller spørsmål ved kvaliteten ved kreftkirurgien som utføres ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Det henvises til publiserte kvalitetsindikatorer fra kreftregisteret, der Helgelandssykehuset Sandnessjøen har et avvikende måltall for 100 dagers overlevelse etter tykktarmskirurgi i perioden 2016-2018 sammenliknet med nasjonale gjennomsnittstall. Tallene ble publisert i september 2019, og har således vært kjent for Helgelandssykehuset i lengre tid.»

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Videre skriver de: «- Helgelandssykehuset Sandnessjøen er den eneste sykehusenheten i foretaket som har fast ansatte gastrokirurger og gastroentrologer. En gastrokirurg er spesialist på å operere sykdommer i magen, og har derfor den spisskompetansen som skal til for å operere bort kreftsvulster i tarmsystemet. Sykehuset i Sandnessjøen oppfyller med dette, som eneste sykehusenhet, nasjonale kompetansekrav som stilles til avdelinger som skal operere kreftkirurgi. Men pasientsikkerhet handler om mer en rett kirurgisk kompetanse på operasjonsstuen. Den kirurgiske enheten ved sykehuset har lenge tatt pasientsikkerhet på det ytterste alvor, og jobber kontinuerlig med å sikre pasientene en god og trygg tjeneste i et i utgangspunktet alvorlig sykdomsforløp. Vårt fagmiljø jobber tett med fagmiljøet i Tromsø og Bodø, og alle pasienter som opereres ved vår avdeling diskuteres først med gastrokirurger, røntgenleger, patologer og kreftleger i Bodø i et felles forum. Avgjørelsene om hvor og hvordan pasientene skal opereres tas her.»

Her gjør HSYK Sandnessjøen seg litt mer høy og mørk enn det som er tilfelle. Fakta er at det er ønskelig med tittelen gastrokirurg, men ikke et krav. Uansett vil det viktigste være at kirurgen som utfører inngrepene har den nødvendige erfaringen og gjør så mange inngrep at kirurgen vet rutinene til fingerspissen. Statistikken viser at dette har ikke gastrokirurgene i Sandnessjøen.

Så kommer rosinen i pølsa: «- Alle vi som jobber med kreftkirurgi i Sandnessjøen er trygg på at vi leverer helsetjenester av god kvalitet. Vi er imidlertid ydmyke for at det alltid er rom for faglige forbedringer i arbeidet vi utfører, vi har alltid noe å lære, og vi erkjenner at feil av og til oppstår også hos oss.»

Rapporten som Statens Helsetilsyn leverte den 01.11.21 sier noe helt annet. Der kommenterer helsetilsynet at: «- Hendelsene/dødsfallene som denne saken er utløst av, ble ikke varslet verken til politi eller Helsetilsynet. Det fremsto for Helsetilsynet ved det stedlige tilsynet at det har vært usikkerhet blant de ansatte om varsler kunne bli misbrukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon.»

Videre skriver de: «- I 2020 har HSYK sendt ni varsler til Helsetilsynet, hvorav syv fra SSJ. Et av varslene er bakgrunnen for det stedlige tilsynet. I tillegg er det varslet om to hendelser knyttet til tarmkreftkirurgisk aktivitet ved SSJ våren 2020. Begge ble varslet flere måneder etter at hendelsene fant sted, og etter at foretaksledelsen hadde gitt beskjed om at de oppfattet hendelsene som varslingspliktige. Ledelsen i SSJ hadde gjort hendelsesanalyse etter en av hendelsene. Den interne analysen hadde konkludert med at hendelsen skulle varsles til Helsetilsynet uten at dette var gjort. I samtaler med helsepersonell fra SSJ under det stedlige tilsynet, fremkom det at en årsak til dette kan ha vært at helsepersonell ved SSJ opplevde at risikoen for negativ oppmerksomhet fra foretaksledelsen og andre enheter i HSYK var stor dersom hendelser ble varslet til Helsetilsynet.»

Brevskriverne er, som de sier i sitt innlegg, trygg på at de leverer helsetjenester av god kvalitet. Men hvordan vil de kommentere funnene og konklusjonene fra Statens helsetilsyn, er de så ydmyke som de påstår de er og medgi at helsetjenesten ikke har vært god nok og at de faglige forbedringene ikke har holdt mål? Årsaken til at de ikke har holdt mål er at i etterkant av at tarmkreftkirurgien ble gjenåpnet ved HSYK Sandnessjøen er de samme feilene gjort på nytt, også denne gangen uten å varsle verken tilsyn eller politi. Kan brevskriverne si noe om dette, står de fortsatt ved at både kvalitet og ydmykhet er på topp hos dem? De skriver jo så fint videre i sitt brev: «- Kvalitet er et kontinuerlig utviklingsarbeid, og vi må lære av de feil vi gjør, slik at de ikke gjentas.» Tydeligvis bare ord.

For å gjøre seg enda bedre skriver legene: «- Kvalitetstallene fra 2017 fram til i dag er gode for tarmkreftkirurgien ved Sandnesjøen sykehus. Ved kirurgi måles kvalitet blant annet i komplikasjoner knyttet til operasjoner. Den mest alvorlige komplikasjonen man kan oppleve knyttet til kirurgiske inngrep er at pasienten dør. For tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen har 30 dagers dødelighet de siste 3 årene vært på 0%.» 

Men de skriver ingen ting om at i 2019 hadde HSYK Sandnessjøen så få operasjoner at de ikke kom med på statistikken, og når de skriver: «- Det vil si at 100% av pasientene som har gjennomgått en tarmkreftsoperasjon i Sandnessjøen de siste tre årene fremdeles var i live 30 dager etter operasjonen. Ser man på 100 dagers dødelighet er tallet på 5.5%, som tilnærmet tilsvarer landsgjennomsnittet.» skjønner man at statistikken blir helt feil.

 Så ikler de nevnte legene seg offerrollen når de skriver: «- Det er derfor foretaksledelsens avgjørelse om å stenge tarmkreftkirurgien i Sandessjøen slo ned som en bombe i sykehuset sent fredag ettermiddag. Det er med skrekkblandet undring vi registrerer at beslutninger av en så alvorlig karakter fattes over natten, på det vi oppfatter som sviktende grunnlag, av vår foretaksledelse. Hva sier dette om tilliten og samarbeidet mellom foretaksledelsen og fagmiljøet på enheten? Hva skal pasientene tro når ledelsen ved sykehuset finner det nødvendig å umiddelbart avslutte en godt etablert behandlingspraksis ved den sykehusenheten med de eneste godkjente spesialistene ansatt? At dette vil spre unødvendig utrygghet og frykt for kvaliteten ved sykehuset i befolkningen synes dessverre åpenbart.» De burde i stedet for å selv være med på å spre usikkerhet ta ansvar og støtte ledelsen når ledelsen gjør det de skal. I ettertid er det helt klart at ledelsen gjorde det rette når de stengte for tarmkreftkirurgi, og at det hadde fatale følger for minst en av pasientene som ble operert etter gjenåpningen en uke etter stengingen. Hvordan kan legene i det hele tatt tørre å kritisere ledelsen for manglende tillit og samarbeid når det nettopp var legene som unnlot å rapportere og dermed bidro til ikke å bygge tillit og samarbeid med ledelsen i forhold til tarmkreftkirurgien? Ta pasientsikkerheten på alvor!

De forsøker å være ydmyke, men klarer det ikke helt når de skriver: «- Vi er enige i at tallene fra kreftregisteret må ettergås, dette arbeidet er allerede igangsatt. Tallene det gjelder stammer fra 2016 og tidligere. At disse tallene nå skal være grunnlag for en akutt stengning av en godt etablert og faglig god avdeling en sen fredag ettermiddag med umiddelbar virkning, oppleves ikke hensiktsmessig. Dette synes å handle om helt andre prosesser enn tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen. Faglighet er vår stolthet, og vi har tro på den kvaliteten vi har bygget opp over tid ved vår avdeling. Vi ønsker derfor enhver revisjon av vårt arbeid, internt eller eksternt hjertelig velkommen.» 

Når rapporten fra helsetilsynet skriver: «- I 2020 har HSYK sendt ni varsler til Helsetilsynet, hvorav syv fra SSJ. Et av varslene er bakgrunnen for det stedlige tilsynet. I tillegg er det varslet om to hendelser knyttet til tarmkreftkirurgisk aktivitet ved SSJ våren 2020. Begge ble varslet flere måneder etter at hendelsene fant sted, og etter at foretaksledelsen hadde gitt beskjed om at de oppfattet hendelsene som varslingspliktige. Ledelsen i SSJ hadde gjort hendelsesanalyse etter en av hendelsene. Den interne analysen hadde konkludert med at hendelsen skulle varsles til Helsetilsynet uten at dette var gjort. I samtaler med helsepersonell fra SSJ under det stedlige tilsynet, fremkom det at en årsak til dette kan ha vært at helsepersonell ved SSJ opplevde at risikoen for negativ oppmerksomhet fra foretaksledelsen og andre enheter i HSYK var stor dersom hendelser ble varslet til Helsetilsynet» viser det klart og tydelig at ledelsen hadde sitt helt på det tørre når de stengte tarmkreftkirurgien, og at politikken rundt prosessen HSYK 2025 er det i alle fall i denne saken miljøet ved HSYK Sandnessjøen som har gjort grep for å framstå som bedre enn de i realiteten er.

 Når de til slutt skriver: «- I en tid der vi trodde vi hadde sett det meste, kom dette faktisk overraskende på selv de mest kyniske av oss. At vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse er vanskelig å oppleve. Vi som fagmiljø har imidlertid bare en måte å imøtekomme dette utspillet på; fortsatt å arbeide med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av våre tjenester, for å sikre Helgelandspasienten et faglig godt, dokumenterbart og pasientsikkert gastrokirurgisk tilbud ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Pasientene er vår motivasjon og energikilde i denne vanskelige tiden. Vi er her for dere; i dag, i morgen og i framtiden» vil jeg avslutte med en omskriving av deres ord. 

I en tid der vi trodde vi hadde hørt det meste, kommer faktisk reaksjonene fra legene ved HSYK Sandnessjøen som en skuffelse på flere av oss. Der dere skulle vært ydmyke og imøtekommet kvalitetskontrollen av deres arbeid, har dere i stedet for å tenke pasientsikkerhet kun kommentert deres egen sårhet. Deres faglige integritet er trukket i tvil en god stund fremover og den måten dere kan gjenoppbygge denne er å gi uttrykk for ydmykhet for det resultatet som er kommet frem, og i tillegg be både pasienter og kollegaer om unnskyldning for det dere har utsatt dem for.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.