Mener kommunen ikke kan legge til rette for industriaktører på veldrevne gårdsbruk

– informasjonsflyten i denne saken har vært uheldig, skapt uro og rykter, samt satt kommunen i et dårlig lys, skriver Hemnes SV


Hemnes SV opplyser i en pressemelding torsdag formiddag  at de skal legge frem en interpellasjon i kommunestyret 26.05. 

– Intensjonen er å få kommunestyret med på å tilbakekalle trussel om eksproprisasjon av gårsbruket Mula til fordel for hydrogenfabrikk, skriver Hemnes SV. 

Forslag til vedtak fra Hemnes SV tar for seg å omgjøre formannskapets vedtak om mulig ekspropriasjon for landbrukseiendommen Mula. 

"Hemnes kommunestyre omgjør formannskapets vedtak om mulig ekspropriasjon for landbrukseiendommen Mula, varselet trekkes tilbake for å unngå at grunneierne føler seg presset. Hemnes kommune skal sørge for at alt arbeid med kommuneplanens arealdel følger en ordinær, åpen planprosess med normal saksgang. Kommunen skal ivareta ulike interesser på en balansert måte. Ingen næringsaktører skal forfordeles før planprosessen har startet."

Vedtaket de ønsker å omgjøre ble vedtatt av formannskapet 21.03.2023, og står slik: 

«Hemnes kommune ser behov for å ta en mer proaktiv rolle med avsetting av nye næringsarealer. Med bakgrunn i henvendelser for etablering av grønn industri og potensiell stor samfunnsøkonomisk gevinst ved slike etableringer, vedtas det at området mellom Sagneset og Storvika på Mula skal avsettes til industriareal ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Saken behandles som enkeltsak slik at grunneiere i området varsles på tidligst mulig tidspunkt. Omregulering med ekspropriasjon vurderes i forlengelsen ved behov.»

– Kommunestyret har fått informasjon fra administrasjonen i Hemnes om at et australsk selskap er interessert i å starte hydrogenproduksjon på Mula. Det ble formidlet fra administrasjonens side at grunneier som driver gård, var positiv til å selge gården i henhold til det tilbudet han hadde fått fra
selskapet, skriver Hemnes SV og fortsetter: 

– Ifølge pressen ønsket ordfører å gi eier frist til midten av mai 2023 om han ønsket å selge eiendommen frivillig (til industriselskapet), eller at kommunen eksproprierer eiendommen. Grunneier har uttalt at han føler seg presset til å inngå avtale med selskapet. Dersom han inngår
avtale, må familien flytte fra en veldrevet gård. Ifølge Statsforvalteren i Nordland er det ikke hjemmel for ekspropriasjon uten reguleringsplan.

– Dette kan heller ikke kommunestyret vedta uten godkjenning fra Statsforvalteren/departementet. Dialogen mellom selskapet, kommunen og grunneier har til nå vært holdt strengt hemmelig, og det har derfor heller ikke vært kjørt en åpen planprosess rundt dette.

Deretter skriver partiet at de mener kommunen ikke kan legge til rette for industriaktører på veldrevne gårdsbruk. De ønsker også å bemerke at informasjonsflyten i denne saken har vært uheldig, skapt uro og rykter, samt satt kommunen i et dårlig lys. 

– Ordfører uttaler til pressen at kommunestyret har åpnet for å tilby seks millioner for Nilssens eiendom Rydsåaur, og så høyne budet til åtte millioner kroner, og deretter til ti millioner kroner. Så vidt vi vet har ikke dette vært sak i kommunestyret.