Foto: Ann Kristin Kjærnli

" Nå er tydeligvis grensen for hva de finner seg i av behandling fra sin ledelse nådd"

– Fortsatt er det mulig, uten store vansker, å rette opp de feil som åpenbart er begått. Men da gjelder det å forholde seg til fakta og ikke innta en politisk rolle der Helse Nord definerer rammen for hva som er politisk korrekt, skriver Per Waage og Børge Hundnes.

--------–

#Debatt         

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.     

----------

Tillit er noe man gjør seg fortjent til, ikke noe man får kastet etter seg

Med tanke på det som har skjedd over tid om plasseringen av tarmkreftkirurgien og stengingen av føden i HSYK, kan det være greit å minne administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og medisinsk direktør Hanne Frøyshov om at tillit er noe som opparbeides over tid og som gjelder personer som har gjort seg fortjent til det.

Tarmkreftkirurgien har vi nylig omtalt i et leserbrev.

Stengingen av føden i fjor og slik det planlegges til sommeren, til tross for løfter om det motsatte, innbyr ikke til tillit. Fortsatt er det mulig, uten store vansker, å rette opp de feil som åpenbart er begått. Men da gjelder det å forholde seg til fakta og ikke innta en politisk rolle der Helse Nord definerer rammen for hva som er politisk korrekt. Nettopp denne mangelen på faglighet har ført både Helse Nord og HSYK ut i et økonomisk uføre nærmest uten sidestykke innen sykehussektoren. 

På styremøtet i Helgelandssykehuset (HSYK) den 09.02.2022 anbefalte riktignok disse to at funksjonen tarmkreftkirurgi burde flyttes tilbake til HSYK Mo i Rana, men om det var redselen for å tråkke på såre tær sør for Korgfjellet som gjorde at de møtte styret uten noen dokumentasjon som understøttet argumentet om at Sandnessjøen ikke har kapasitet til å ta imot funksjonen vites ikke. Uansett var tilbakemeldingen fra Gunnlaugsdottir at disse tallene ville enkelt kunne hentes ut og presenteres for styret. På tross av spørsmål etter disse tallene i neste styremøte den 22.02.2022 ble de ikke presentert.

Resultatet av dette er at det gir åpning for den enkelte å komme med egne tolkninger om hva som er riktig. Skal man tro på (og noen gjør faktisk det) det som skrives av redaktør og journalist i en avis ved kysten, så har medisinsk direktør Hanne Frøyshov uttalt at det nå finnes tilstrekkelig kapasitet og kompetanse ved begge sykehusene til å kunne operere mer enn behovet på Helgeland med dagens ansatte. Dette har altså endret seg drastisk på tre uker, tro det den som vil! Riktige tall og bosted bør snarest framlegges.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Som om ikke dette skulle være nok, så bestemmer Gunnlaugsdottir og Frøyshov i styremøtet den 22.02.2022 at fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana skal være stengt fire uker hver gjennom sommeren 2022. Årsaken til dette påstår de er; - Vi har ikke nok vikarer på plass og nok bemanning til å holde åpent gjennom sommeren. Til tross for at mange har vært villige til å strekke seg langt, har vi ikke fått det til. Det understrekes, etter forespørsel fra styremedlem Hestvik, at det ikke er nok bemanning på noen av avdelingene.

Heller ikke i denne saken kommer de med dokumentasjon, (på tross av at også dette etterspørres i møtet), på noen av sine påstander. Når man da i etterkant har fått kunnskap om hvor problemene med bemanning hører hjemme, i Sandnessjøen, fører det til at man er nødt til å stille spørsmål om hva det er som gjør at disse to går så langt for å «beskytte» sykehuset i Sandnessjøen.

I samtale med ansatt ved fødeavdelingen ved HSYK Mo i Rana blir det fortalt hva «mange har vært villige til å strekke seg langt» betyr. Tilbudet fra de ansatte var i stedet for å ta fire uker sammenhengende ferie til sommeren, så kunne de ta tre uker. Dette gjøres ved de fleste andre bedrifter, også ved andre avdelinger ved HSYK. Hvorfor kan da ikke de ansatte ved føden kunne gjøre det samme? Det er jo ikke slik at alle vil kreve den fjerde ferieuken gjennomført samtidig slik at det blir et problem. I tillegg var de villige til å ta en ekstra vakthelg i den perioden det er snakk om, mot at de fikk tilsvarende fri i løpet av ukedagene. Dette er noe de er vante med da de arbeider turnus. 

At påstandene om manglende mulighet til åpen fødeavdeling ved HSYK Mo i Rana er helt feil bekreftes også i leserinnlegg fra plasstillitsvalgte ved HSYK Mo i Rana, Marit Wisthus og Kathrine Johansen den 01.03.2022. Der skriver de at "De ansatte ved fødeavdelingene i Mo i Rana er frustrerte og kjenner seg ikke igjen i uttalelser fra ledelsen".

Gunnlaugsdottir og Frøyshov vet at fødeavdelingen i Rana lar seg holde åpen hele sommeren. Dette vet de fordi de ansatte der har dokumentert det for dem. Vikarene som brukes ved fødeavdelingen i Rana er fagpersoner de har brukt over lengre tid, altså ikke som Gunnlaugsdottir sier; "det vil ikke være mulig å sette opp en vaktordning der ukjente vikarer skulle jobbe sammen".

Her er det ikke om å gjøre å se etter muligheter for at de det gjelder, pasientene, skal slippe usikkerheten og påkjenningene det fører med seg å ha sommerstengt fødeavdeling. Behovet for å dekke over mangelen av fagfolk også ved denne funksjonen ved det kommende «hovedsykehuset» er tydeligvis stor. Så stor at alt som heter risiko og sårbarhetsanalyse er totalt fraværende, i alle fall utenfor kontorene til disse to direktørene.

De ansatte ved HSYK Mo i Rana har over lang tid valgt å være lojal i forhold til arbeidsgiver og ikke ført sin sak i media, i stor kontrast til sine kollegaer i Sandnessjøen. Nå er tydeligvis grensen for hva de finner seg i av behandling fra sin ledelse nådd, og de har vår fulle støtte. Tryggheten for de det gjelder, de fødende og de nyfødte, kommer foran all prestisje ledelsen måtte ha lagt i prosessen rundt HSYK 20??. Nok er nok!

Tillit fra oss får dere ikke.

---–