Hanne Nora Nilssen

– Når enkeltpersoner har private interesser som står i konflikt med de interessene de skal ivareta som ansatt, oppstår det interessekonflikt

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
18.06.2019 11:00

Flere av dokumentene som Hanne Nora Nilssen har krevd frigitt fra Helgelandssykehuset har vært sladdet. I tillegg mangler en god del materiale. Alstahaug-politikeren vil ikke godta dette og har klaget på avgjørelsen.

I tillegg har Nilssen skrevet et brev til styret i Helgelandssykehuset, som har styremøte i Sandnessjøen tirsdag.

Her er brevet fra Hanne Nora Nilssen.

Ang. innsyn, åpenhet og habilitet

Nylig var jeg tilstede på en fagkonferanse hvor bl.a. spesialrådgiver Tor Dølvik fra Transpaerncy International snakket om viktigheten av åpenhet og habilitet. (Forum for kontroll og tilsyn sitt årsmøte/fagkonferanse). Dølvik viste til at åpenhet og habilitet er en viktig del av et forsvarsverk mot maktmisbruk og korrupsjon. Videre at åpenhet i det offentlige er viktig for å kunne føre kontroll med at makten utøves slik den skal. I prosessen rundt Hegelandssykehuset 2025 handler også åpenhet og transparens om å bevare, og styrke, tilliten til Helgelandssykehuset HF. Tillitt er nødvendig om endelig beslutning ang. struktur skal ha legitimitet hos kommunene og alle innbyggerne på Helgeland.

Jeg har registrert at administrasjonen i siste styremøtet hevdet at mitt innsynskrav ved en inkurie ikke var blitt besvart, en forklaring jeg personlig har vanskelig for å forstå, all den tid Helgelandssykehuset mottok to henvendelser fra undertegnede hvor jeg etterlyste svar. I tillegg til dette var jeg også i kontakt med en annen ansatt i Helgelandssykehuset som informert om at hun skulle sende en påminnelse til vedkommende saksbehandler som skulle behandle mitt innsynskrav. Mine tre henvendelser kom altså i tillegg til at Helgelandssykehuset mottok to brev fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra min innsynsbegjæring den 10.april og fram til at jeg mottok dokumenter tok det over en og en halv måned.

Etter at jeg mottok dokumentene registrerte jeg at flere dokumenter manglet, og mange opplysninger var sladdet. Dette ble begrunnet med henholdsvis «interne arbeidsdokumenter» (offl. §14) og «foretakets forhandlingsposisjon» (offl. § 23.1). Den 4. juni valgte jeg derfor å sende en klage på Helgelandssykehusets delvis avslag på innsynskrav av 24.05.2019. I klagen viser jeg til at jeg er av den oppfatning at det ikke foreligger grunnlag for sladding av lønnsutgifter, rentefot, kvadratmeterpris, areal osv. Videre at det eksisterer kommunikasjon mellom Deloitte og Helgelandssykehuset som jeg mener det ikke er grunnlag for å holde tilbake selv om Helgelandssykehuset mener dette er å betrakte som organinterne dokumenter. Jeg kan vanskelig se at det kan være grunnlag for å hevde at kommunikasjon mellom Deloitte og Helgelandssykehuset er organinterne dokumenter, når kommunikasjon mellom etater i en kommune ikke er å ansees som organinterne dokumenter. Her snakker vi sogar om dokumenter som er sendt til/fra offentlig foretak til et privat firma.

Den 5.juni mottar jeg svar fra Helgelandssykehusets administrasjon, som opplyser om at klagen vil bli oversendt til Helse og omsorgsdepartementet for vurdering og endelig avgjørelse. Videre ble det opplyst om at det kunne ta 2-3 uker før saksbehandlingen og klargjøringen av oversendelse kunne skje. Dette ble begrunnet med flere klager på innsynskrav/begjæringer. Dette ønsket jeg ikke å akseptere og sendte derfor tilsvar til
Helgelandssykehuset. Jeg valgte også å be om innsyn i alle innsynskrav/klager som sykehuset hadde mottatt, og fikk en liste over disse tilsendt. Jeg oppdaget da at det var to klager på manglende innsyn liggende til behandling hos aktuelle saksbehandler for tiden. En fra Helgelands blad, samt den fra undertegnede. Det ble på ny sendt en mail til administrasjonen i Helgelandssykehuset hvor jeg stilte meg litt undrende til at ikke ville prioritere behandlingen av min klage på delvis avslag på innsyn med tanke på styret ved flere anledninger hadde påpekt viktigheten av en åpen, forutsigbar og transparent prosess. I tillegg viste jeg til Helgelandssykehusets egne rutiner for besvarelser av innsynsbegjæringer der det går fram at, sitat: «Klage på avslaget skal behandles og svares i løpet av 10 virkedager (nærmere begrunnelse for avslaget og ny vurdering), samt «Dersom ny vurdering og begrunnelsen ikke blir godtatt skal Helgelandssykehuset tilrettelegge saken for klageinstansen som er Helse og omsorgsdepartementet». Dette da jeg ikke kunne se at Helgelandssykehusets egne rutiner for håndtering av innsyn/klage på var blitt fulgt denne gangen heller.

Åpenhet i form av innsyn og etterprøvbarhet, er grunnlaget for en tillitsskapende forvaltning. Det oppleves ikke i tilstrekkelig grad at administrasjonen følger opp styrets intensjoner på dette området. Jeg oppsummerer:

-  Skriving av møtereferater er bevisst unnlatt, jfr. følgenotat til besvarelse av innsynsbegjæring av 10.04.2019, s. 11, 2.avsnitt).
-  Sladding av store deler av dokumentene.
-  Brudd på offentlighetsloven ved behandling av innsynskrav/klagebehandling.
-  Brudd på Helgelandssykehusets egne rutiner for håndtering av innsynsbegjæringer.
-  Administrasjonen viser liten vilje til å behandle enkelte innsynskrav/klager raskt.

Administrasjonen har med dette sørget for at kommunene har fått begrenset innsyn i dokumenter knyttet til prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025, og kommunene har således ikke hatt mulighet til å vurdere informasjonens relevans i forhold til de ulike høringsinnspillene kommunene er blitt invitert til å gi. Dette gir ikke grunnlag for tillit, og jeg stiller også spørsmålstegn ved om vi her kan stå overfor en habilitets-problematikk? Når enkeltpersoner har private interesser som står i konflikt med de interessene de skal ivareta som ansatt, oppstår det interessekonflikt. Beslutningene disse enkeltpersonene skal fatte vil da kunne påvirkes av denne interessekonflikten. Jeg oppfordrer derfor styret til nøye å vurdere om det i denne saken kan foreligge en interessekonflikt som kan ha medført at styrets intensjoner om en åpen og etterprøvbar prosess ikke er blitt fulgt opp tilfredsstillende av administrasjonen. Som innbygger på Helgeland ønsker jeg å være sikker på at slike personlige interesser ikke får virke inn på endelig vedtak i prosessen fram mot ny sykehusstruktur på Helgeland.

[annonse]
Avslutningsvis vil jeg oppfordre styret til å sørge for at all informasjon som undertegnede har etterspurt, inkl.datagrunnlaget i excel-filene, blir gjort tilgjengelige (jfr meroffentlighet) for offentligheten. Jeg mener det kan være et godt tiltak i forsøk på å gjenreise tilliten til Helgelandssykehuset 2025-prosessen.

Mvh
Hanne Nora Nilssen

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.