"Naturvern er ikke nødvendigvis klimavern"

Skrevet av Jan Gabor, Markedsdirektør, Mo Industripark AS
05.09.2019 16:40 - OPPDATERT 05.09.2019 17:03

Statnett har nylig presentert en rapport om elektrifisering av Norge som vil kunne redusere norske klimagassutslipp med 50 prosent! Dette særlig innen transport- og industrisektor hvor sistnevnte kan bli klimanøytral eksempelvis ved hjelp av hydrogen. Ren hydrogen produseres ved hjelp av elektrisitet. For å nå dette målet må kraftproduksjonen i Norge økes med 40 TWh fra dagens nivå på 140 TWh.

Kraftbehov og elektrifisering

Basert på vannkraftverk som enten allerede er under bygging, investeringsbesluttet eller er vurdert som særlig aktuelle, antar NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) at det bygges 3 TWh frem til 2020. De fleste lønnsomme prosjektene som ikke ligger i vernede områder er allerede bygget ut, og det er derfor forutsatt at det kommer relativt lite ny vannkraftutbygging etter 2020.
NVE har kun lagt til grunn at det bygges 1 TWh ny vannkraft mellom 2020 og 2030. Alle kjente planer for potensielle vind- og vannkraftutbygginger utgjør 11 TWh, vi mangler altså 29 TWh for å halvere norske klimagassutslipp. Det er derfor en myte at vi har for mye kraft i Nordland. Til sammenligning mangler vi kraft tilsvarende 47 nye Alta kraftverk!

Oppgradering av eksisterende vannkraftverk

Noen forskere ved NTNU hevder riktignok at man kan hente ut 20-30 TWh ved en teoretisk oppgradering av eksisterende vannkraftverk, det krever også nye naturinngrep og prosjektene er heller ikke lønnsomme. Da sier det seg selv at skal vi lykkes med å reversere klimagassutslippene må vi ta i bruk det vi har av kjent og lønnsom teknologi, og etter mitt syn haster dette skal vi nå målene i Paris-avtalen.

Vindkraft er et av virkemidlene, og når det i tillegg knyttes uløselig opp mot lokal bruk av kraft og etablering av arbeidsplasser, mener jeg det er et godt alternativ.

Naturvern er ikke automatisk det samme som klimavern. Personlig er jeg meget opptatt av ansvarlig bruk av natur, men i mitt daglige virke blir vi også konfrontert med fakta om hva som skal til for å redusere klimagassutslipp. Vi kommer ikke utenom vind i denne sammenheng, håpet er at vi i fremtiden kan utvikle nye teknologier som reduserer behovet for naturinngrep. Der er vi dessverre ikke enda.

Reduksjon av klimagassutslipp

For de som er mest opptatt av reduksjoner i klimagassutslipp vil jeg anbefale å lese Statnetts faktabaserte rapport om elektrifisering av Norge. Med vindkraft vil en realisering av batterifabrikk styrkes i betydelig grad gjennom bedrede kraftpriser. Det styrker mulighetene for positiv næringsutvikling, tilflytting og bolyst.
Vi har en god mulighet for å demonstrere teknologiutvikling og forvaltning av naturressurser i arktiske områder. Norge kan ta en lederrolle i å utvikle teknologier innen kraftproduksjon, CO2 fangst og hydrogenproduksjon som vil kunne eksporteres til land som ikke har våre naturgitte fortrinn. Slik kan vi bidra til en global reduksjon av klimagassutslipp.

[annonse]
Ja eller nei til fornybarsatsing?

I dag finnes det for eksempel teknologi som kan omdanne CO2 til proteiner og produsere fòr til havbruks- og landbruksnæringen. Dette gir redusert import av soya som beslaglegger enorme skogområder i Brasil. Det er natur- OG klimavern. Frontene i dag er steile, en «ja» og en «nei»-side. Her må ja siden ta inn over seg konsekvensene i naturinngrep og finne gode avbøtende tiltak for reindriftsnæring og andre berørte samt sikre adgang til urørte områder også i fremtiden. Nei siden blander sammen natur- og klimavern. Forhold som fraflytting og desentralisering adresseres ikke.

Løsningen på dette kan være et «trepartssamarbeid» etter en modell vi kjenner fra det meget vellykkede samarbeidet mellom norsk arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner samt staten. I vårt tilfelle kan det være natur- og klimavern, arbeids- og næringsliv samt kommuner. Det krever for øvrig et felles mål, og det bør etter mitt syn være et ønske om lokale arbeidsplasser samt reduserte klimagassutslipp.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.