Konserntillitsvalgt og styremedlem i Helse Nord, Kari Baadstrand Sandnes, er en av de som har signert brevet til den nye helseministeren. Foto: Sondre Skjelvik

"Nedgang snus ikke ved at fristbrudd og ventelister øker"

– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser den økonomiske situasjonen i helseforetakene vil gi for innbyggere og ansatte, skriver representanter for Fagforbundet, i et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Til Helseministeren

Som følge av dagens budsjettbehandling i styret i Helse Nord RHF leverer Fagforbundet følgende uttalelse:

Nå må det mer penger til sykehusene i Nord-Norge

Fagforbundet registrerer at det nok en gang legges opp til meget stramme budsjetter for spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Nord-Norge opplever nå en reel nedgang i befolkningsgrunnlaget i motsetning til resten av landet. Fagforbundet mener det er svært beklagelig at det ikke ble tatt høyde for de konsekvenser en slik befolkningsnedgang ville medføre da den nye beregningsmodellen i NOU 2019: 24 «Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak» ble utarbeidet og vedtatt.

Til tross for befolkningsnedgang har verken behovet for beredskap, avstander i landsdelen eller anskaffelse av medisinteknisk utstyr og bygg med mer blitt redusert. De varslede økonomiske rammene for 2022 som Helse Nord og landsdelenes helseforetak får til disposisjon vil kunne medføre omstillingstiltak som vil kunne gå ut over den kvalitet som er forventet, og det vil kunne medføre stor omstillinger for de ansatte.

Fagforbundet foreslår å øke driftsbevilgningen til sykehusene på landsbasis med 1,5 mrd. kroner. Dette vil være helt i tråd med målsettingene i Hurdalsplattformen om å gi mer penger til sykehusene og få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter koronapandemien. I tillegg stipulerer Fagforbundet at en avvikling av ordningen fritt behandlingsvalg vil gi sparte utgifter (refusjoner) og økte inntekter for de offentlige sykehusene tilsvarende ca. 500 millioner kroner. Dette vil også slå ut positivt for sykehusene i Nord-Norge.

Vi er bekymret for hvilke konsekvenser den økonomiske situasjonen i helseforetakene vil gi for innbyggere og ansatte. En befolkningsnedgang snus ikke ved at fristbrudd og ventelister øker, at avstand mellom behandlingssted og hjemsted blir lengere, eller at tilbudene og beredskapen svekkes. Fagforbundet krever at sykehusene får mer penger nå. Vi har ingen tid å miste.

Fagforbundet i Helse Nord

Kari Baadstrand Sandnes, Konserntillitsvalgt

Line Tollefsen, Fagforbundet Nordland

[annonse]
Jorunn Mikkelsen, Fagforbundet Finnmark

Hilde Therese Wikeland, Fagforbundet Troms

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.